PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Latina I - ASZLJ3010
Anglický název: Latin. Course I
Zajišťuje: Jazykové centrum - latina (21-JCL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 120 (120)
letní:neurčen / neurčen (120)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Vyučující: PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Mgr. Šimon Dittrich
Mgr. Eva Popelková
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (16.09.2017)
Kurz je určen studentům s minimálními znalostmi, případně těm, kteří neprošli výukou latiny před vstupem na Filozofickou fakultu.
Intenzivní program je zaměřen na získávání znalostí lexikálního minima, částečných základů morfologie, úvodní seznámení s latinskou syntaxí a schopnost orientovat se ve velmi jednoduchých, zpravidla upravených krátkých latinských textech.

Kurz je jednosemestrální, 1x2 nebo 2x2 hodiny týdně (viz aktuální rozvrh).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Šimon Dittrich (31.01.2019)

Zápočet se uděluje za pravidelnou účast, práci v hodině, domácí přípravu, dílčí testy a závěrečný test (bez použití slovníku). Na závěrečný test se vyhlašuje jeden řádný termín (obvykle v poslední týden semestru) a dva opravné termíny (opravné termíny se vypisují v SISu).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Šimon Dittrich (10.05.2019)

Základní učebnice:
Kuťáková, E., Slabochová, D.: Ad fontes - Cursus Latinus. Praha, Karolinum 2014 (a novější).

Mluvnice a slovníky:
Kábrt, J. a kol.: Latinsko-český slovník. Praha, Leda 2000.
Bilíková, E.: Přehled latinské mluvnice. Brno, MC nakl. 1991.

Doplňkové učebnice a pomůcky:
Seinerová, V.: Latina pro střední školy I. Praha, Fortuna 1997.
Špaňár, J., Kettner, E.: Latina pro gymnázia. Praha, SPN a Scientia 1993.
Blažek, F.: Latinská cvičebnice. Plzeň, Veset 1992 (cvičení s klíčem).
Kepartová, J., Skopek, R.: Praktická iLatina. Praha, Ústřední knihovna, Univerzita Karlova 2017. (možnost vyplňování online)

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (15.09.2017)

Náplň kurzu: lekce I-V učebnice Ad fontes - Cursus Latinus.

Práce s textem: pochopení stavby latinské věty, četba krátkých jednoduchých adaptovaných textů s porozuměním, srovnání latinské slovní zásoby s živými jazyky, překlad a výklad okřídlených citátů a rčení.

Morfologie: seznámení se jmennou a slovesnou flexí, slovesné tvary odvozené od prézentního kmene (prézens, imperfektum a futurum), substantiva a adjektiva 1.-3. deklinace, zájmena osobní, přivlastňovací a vztažná, tvoření adverbií.

Syntax: stavba latinské věty oznamovací, tázací, rozkazovací, ablativ časový a místní, vazba jmen místních.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK