PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Latina III - ASZLJ3030
Anglický název: Latin. Course III
Zajišťuje: Jazykové centrum - latina (21-JCL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 40 (40)
letní:neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Mgr. Eva Popelková
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Šimon Dittrich (27.09.2018)
Kurz je určen studentům se znalostí latinského lexikálního minima, větší části morfologie a základů latinské syntaxe (viz anotace kurzu Latina II).
Je zaměřen na rozšíření základního lexika, dokončení přehledu jmenné a slovesné flexe, prohloubení znalostí latinské syntaxe.
Důraz je kladen na rozvíjení řečové dovednosti čtení s porozuměním, četbu a interpretaci kratších ucelených originálních textů.
Kurz slouží jako příprava ke zkoušce nižší úrovně (ZK-).

Kurz je jednosemestrální, 1x2 nebo 2x2 hodiny týdně (viz aktuální rozvrh).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Šimon Dittrich (01.02.2019)
Zápočet se uděluje za pravidelnou účast, práci v hodině, domácí přípravu, případné dílčí testy a závěrečný test. Na závěrečný test se vyhlašuje jeden řádný termín (obvykle v poslední týden semestru) a dva opravné termíny (vypisují se v SISu).
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (15.09.2017)

Základní učebnice:
Kuťáková, E., Slabochová, D.: Ad fontes - Cursus Latinus. Praha, Karolinum 2014 (a novější).

Mluvnice a slovníky:
Kábrt, J. a kol.: Latinsko-český slovník. Praha, Leda 2000.
Pražák, J., Novotný, F., Sedláček, J.: Latinsko-český slovník. Praha, KLP 1999.
Bilíková, E.: Přehled latinské mluvnice. Brno, MC nakl. 1991.
Panhuis, D., Pultrová, L. (překlad): Gramatika latiny. Praha, Academia 2014.

Doplňkové učebnice a pomůcky:
Kuťáková, E., Mouchová, B., Slabochová, D.: Linguae Latinae studeamus. Praha, EWA 1998 (autokorektivní cvičení s klíčem).
Pech, J.: Latina pro gymnázia I, II. Leda, 1998, 1999.
Špaňár, J., Kettner, E.: Latina pro gymnázia. Praha, SPN a Scientia 1993.
http://www.radiobremen.de/nachrichten/latein/
http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenahtdocs/camenaref.html#g01

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Šimon Dittrich (01.02.2019)

Náplň kurzu: lekce XI-XV učebnice Ad fontes - Cursus Latinus.

Práce s textem: četba latinských textů starověkých, středověkých i novověkých, s důrazem na bohemika, pochopení kulturněhistorického pozadí a okolností vzniku textů, práce se slovníkem a dalšími příručkami.

Morfologie: dokončení přehledu slovesné flexe, opakování participií, participium futura aktiva, přehled infinitivů, indikativ plusquamperfekta a futura II, konjunktiv perfekta a plusquamperfekta a jejich funkce, supinum, gerundivum a gerundium, slovesa nepravidelná.

Syntax: ablativ absolutní, infinitivní vazby, souvětí podmínková, vedlejší věty účinkové, vedlejší věty časové (cum historicum).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK