PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Transkripce - APH200016
Anglický název: Transcription
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martina Černá
Je prerekvizitou pro: APH200014, APH610040, APH200023
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (27.06.2014)

Seminář uvádí do problematiky transkripce z hlediska teoretických otázek vztahu zvukových jednotek a jejich
grafického záznamu a zprostředkovává praktickou zkušenost s aplikací transkripce v různých typech zvukového
materiálu. Důkladná pozornost je věnována mezinárodnímu transkripčnímu systému IPA, přičemž těžiště je v
oblasti hláskové. Tyto poznatky jsou následně aplikovány
v soustavných praktických cvičeních, a to na materiálu s různou výraznosti artikulace a s různým vztahem k jazyku
z hlediska jeho znalosti.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (23.07.2008)

IPA (1999): Handbook of the International Phonetic Association. Cambridge: Cambridge University Press.

http://www.arts.gla.ac.uk/IPA/ipa.html.

Duběda, T. (2005): Jazyky a jejich zvuky. Univerzálie a typologie ve fonetice a fonologii. Praha: Karolinum.

Pullum, G. K. - Ladusaw, W. A. (1996): Phonetic symbol guide. Chicago: University of Chicago Press.

Vieregge, W. H. (1989): Phonetische Transkription. Teorie und Praxis der Symbolphonetik. Zeitschrift fur Dialektologie und Linguistik, n. F., Heft 60. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (01.10.2013)

Základní tematické okruhy:

1. Vztah mezi percepcí a artikulací zvukových jednotek a jejich grafickým záznamem; typy transkripce; transliterace.

2. Alfabetická transkripce, možnosti a omezení jejího užívání; fonetická a fonologická úroveň zobecnění.

3. Mezinárodní systém IPA - podrobný rozbor symbolů a variabilita jejich použití.

4. Česká fonetická transkripce; motivace specifických odlišností, porovnání s přepisem v IPA.

5. Transkripce různých stylistických variet češtiny.

6. Transkripce vybraných cizích jazyků.

7. Systém SAMPA.

8. Průběžně praktická cvičení na materiálu s různou výraznosti artikulace a s různým vztahem k jazyku z hlediska jeho znalosti.

9. Transkripce na počítači. Unicode a ASCII kódování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK