PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Řečová komunikace - standard - APH610040
Anglický název: Speech Communication - Standard
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200014
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Prerekvizity : ALF400096, APH200016
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (02.09.2014)

Předmět uvádí do problematiky zvukových jevů v mluvené komunikaci se zaměřením na vztah reálné výslovnosti
a standardu jazyka. Součástí předmětu je vytvoření vlastního percepčního testu (od stanovení kritérií pro výběr
zvukového materiálu a jeho pořízení, k sestavení, zadání a vyhodnocení testu).
Předmět je určen studentům, kteří neabsolvovali bakalářský stupeň oboru fonetika. Poskytuje nezbytný základ pro
vstup do předmětu Řečová komunikace – variabilita. Podmínkou pro zapsání předmětu je absolvování semináře
Transkripce.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (02.09.2014)

Základní studijní literatura:

Hála, B. (1967): Výslovnost spisovné češtiny I. Praha: Academia. 2. vyd.

Romportl, M. a kol. (1978): Výslovnost spisovné češtiny II (Výslovnost slov přejatých). Praha: Academia.

Palková, Z. (1994): Mluvená čeština ve veřejných projevech (k problematice řečových vzorů). Přednášky z XXXVI. běhu LŠSS. Praha: Univerzita Karlova, s. 67-81.

Palková, Z. (1997): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. 2. vydání

Jančáková, J. - Komárek, M. - Uličný, O. (eds) (1995): Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha: Melantrich. (vybrané studie)

Vybrané studie z časopisu Čeština doma a ve světě 1-2/2001 a 3-4/2008

Další odborná literatura:

Vybrané studie ze sborníků:

Čmejrková, S. - Hoffmannová, J. - Havlová, E. (Eds.) (2010): Užívání a prožívání jazyka. Praha: Karolinum.

Minářová, E. - Ondrášková, K. (eds.) (2004): Spisovnost a nespisovnost - zdroje, proměny, perspektivy. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, svazek č. 177. Brno: Masarykova univerzita.

Šrámek, R. (ed.). (1996): Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno: Masarykova univerzita.

Vybrané studie zejména z časopisů: Slovo a slovesnost, Naše řeč, Český jazyk a literatura, AUC Philologica - Phonetica Pragensia.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (02.09.2014)

Příprava, absolvování, zadání a vyhodnocení percepčního testu.

Analýza zvukového materiálu podle zadaných kritérií.

Prezentace analyzovaného materiálu.

Test z ortoepie.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (02.09.2014)

Hlavní tematické okruhy:
1. Funkce a místo spisovnosti v řečové komunikaci.

2. Kodifikace výslovnosti v češtině.

3. Veřejné mluvené projevy s přihlédnutím ke komunikační situaci.

4. Standardní a mimostandardní formy v mluvené řeči, přijatelnost jednotlivých zvukových jevů pro posluchače.

5. Pořízení a zpracování zvukového materiálu podle zadaných kritérií

6. Sestavení, zadání a vyhodnocení percepčního testu.

7. Analýza reálné výslovnosti ve srovnání se standardem.

8. Poslechová praxe.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK