PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Vybrané otázky srovnávací fonetiky - APH200023
Anglický název: Selected Issues in Comparative Phonetics
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200049
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Prerekvizity : APH200004, APH200016
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (27.06.2014)

Kurz je věnován analýze segmentálních a suprasegmentálních systémů jazyků světa. Mapuje variabilitu
samohláskových a souhláskových inventářů, seznamuje se základními fonetickými a fonologickými univerzáliemi
a většinovými tendencemi ve využití segmentů a sleduje vztahy mezi jednotlivými rysy. Druhá část kurzu sleduje
variabilitu prozodických vlastností jazyků (fonologických i fonetických). Důraz je kladen nejen na postižení
obecných principů výstavby fonologických systémů, ale i na schopnost identifikace a kategorizace méně obvyklých
exemplářů a argumentace konkrétními jazyky. K jednotlivým tématům se proto v průběhu kurzu konají praktická
poslechová a transkripční cvičení. Nedílnou součástí je též práce s internetovými zdroji a databázemi jazyků.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (06.01.2014)

Základní studijní literatura:

Ladefoged, P. & Maddieson, I. (1996): The sounds of the world’s languages. Oxford: Blackwell.

Maddieson, I. (1984): Patterns of sounds. Cambridge University Press: Cambridge.

Maddieson, I. (1997): Phonetic universals. In Hardcastle, W. J. & Laver, J. (eds.). The handbook of phonetic sciences. Oxford: Blackwell, s. 619-639.

Maddieson, I. (1999): In Search of Universals. In Proceedings of the 14th ICPhS, s. 2521-2528.

Greenberg, J. H. (ed.) (1978): Universals of human language (Vol. 2) - Phonology, Stanford: Standford University Press.

Další odborná literatura:

Blevins, J. (2004): Evolutionary phonology: The emergence of sound patterns. Cambridge: Cambridge University Press.

Crothers, J. (1978): Typology and universals of vowel systems. In Greenberg, J. H. (ed.). Universals of human language, Vol. 2 - Phonology. Stanford: Standford University Press.

Duběda, T. (2006): Jazyky a jejich zvuky. Univerzálie a typologie ve fonetice a fonologii. Praha: Karolinum.

Hirst, D. - Di Cristo, A. (eds.) (1998): Intonation systems. Cambridge: Cambridge University Press.

IPA (1999): Handbook of the International Phonetic Association: a guide to the use of the International phonetic alphabet. Cambridge: Cambridge University Press.

Jun, Sun-Ah (ed.) (2005): Prosodic typology. Oxford: Oxford University Press.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (06.01.2014)

Přehled témat:
1. Úvod do problematiky, univerzálie a jazyková typologie jazyků světa.

2. Genealogická klasifikace, areálová typologie.

3. Metodologie. Databáze UPSID a další zdroje.

4. Popis a klasifikace vokálů, typologie samohláskových systémů.

5. Popis a klasifikace konsonantů, typologie konsonantických systémů.

6. Slabika v jazycích světa. Mora.

7. Přízvuk. Problémy při srovnávání prozodických rysů.

8. Rytmická typologie jazyků.

9. Tónové jazyky.

10. Intonace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK