PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Řečová komunikace - standard - APH200014
Anglický název: Speech Communication - Standard
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Prerekvizity : ALF400096, APH200016
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (27.06.2014)

Podmínkou pro zapsání předmětu je absolvování semináře Transkripce. Předmět uvádí do problematiky variability
zvukových jevů v mluvené komunikaci se zaměřením na vztah reálné výslovnosti a standardu jazyka.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (23.07.2008)

Povinná literatura - vybrané části:

Hála, B. (1967): Výslovnost spisovné češtiny I. Praha: Academia.

Romportl, M. a kol. (1978): Výslovnost spisovné češtiny II (Výslovnost slov přejatých). Praha: Academia.

Palková, Z. (1994): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum.

Doporučená literatura - vybrané studie ze sborníků:

Karlík, P. - Krčmová, M. (eds.) (1998): Jazyk a kultura vyjadřování. Brno: Masarykova univerzita.

Davidová, D. (ed.) (1995): K diferenciaci současného mluveného jazyka. Ostrava: FF Ostravské univerzity.

Jančáková, J. - Komárek, M. - Uličný, O. (eds) (1995): Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha: Melantrich.

Šrámek, R. (ed.). (1996): Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno: Masarykova univerzita.

Hůrková, J. (1994): Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia.

Palková, Z. (1994): Mluvená čeština ve veřejných projevech (k problematice řečových vzorů). Přednášky z XXXVI. běhu LŠSS. Praha: Univerzita Karlova, s. 67-81.

Minářová, E. - Ondrášková, K. (eds.): Spisovnost a nespisovnost - zdroje, proměny, perspektivy. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, svazek č. 177. Brno: Masarykova univerzita.

Hladká, Z. - Karlík, P. (eds.). Čeština - univerzália a specifika, 5. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (23.07.2008)

Tematické okruhy:
1. Problematika mluvních stylů, příznakovost regionální a sociální.

2. Kodifikace výslovnosti v češtině.

3. Porovnání veřejných mluvených projevů s přihlédnutím ke komunikační situaci na základě percepčních testů.

4. Vlastní percepční test (stanovení kritérií pro výběr zvukového materiálu, jeho pořízení, sestavení, absolvování, vyhodnocení testu).

5. Analýza reálné výslovnosti ve srovnání se standardem (na základě výsledků percepčního testu).

6. Diskuse k problematice variability mluvené řeči v komunikaci a stupňů přijatelnosti jednotlivých zvukových jevů pro posluchače.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK