PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anglická mluvnice: morfologie II - AAA130042
Anglický název: English Grammar: Morphology II
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA130043
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=998
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D.
Prerekvizity : AAA130041
Záměnnost : AAA230042
Je prerekvizitou pro: AAA130080
Je záměnnost pro: AAA230042, AAA230043, AAA500117, AAA100080, AAU230042
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Předmět k funkční morfologii soustřeďující se na gramatické kategorie slovních druhů. U slovesa se vychází z formální, sémantické a syntaktické klasifikace sloves. Lexikální slovesa se popisují se zřetelem k jednotlivým slovesným kategoriím.
Tento semestr je věnován také ostatním slovním druhům: zájmenům, adjektivům, příslovcím, předložkám a spojkám.
Seminář se zaměřuje na prohlubování a praktické procvičení látky probírané v přednášce.
Poslední úprava: Brůhová Gabriela, PhDr., Ph.D. (06.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínkou získání zápočtu je prezence na seminářích, úspěšné absolvování dílčích testů během semestru a závěrečného testu a odevzdání odpovídající seminární práce.

Účast je povinná, povoleny jsou tři absence za semestr. Větší počet absencí v průběhu pandemických opatření musí být nahrazen prací navíc individuálně zadávanou vyučujícím.

Závěrečný test, který je jedním z požadavků na splnění atestace, probíhá formou testu se dvěma pokusy. Test je nutno absolvovat v akademickém roce, ve kterém si student předmět zapsal.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Poslední úprava: Brůhová Gabriela, PhDr., Ph.D. (25.09.2020)
Literatura -

Základní literatura:

 • Dušková, L., Klégr, A., Malá, M., Šaldová, P. Morfologie současné angličtiny. Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru, Praha: Karolinum, 2007.
 • Dušková, L. et al., Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Praha: Academia, 2006.
 • Quirk, R., Greenbaum, S., A University Grammar of English, Harlow: Longman, 1996.
 • Greenbaum, S., Quirk, R., A Student's Grammar of the English Language, Essex: Longman, 1990.
 • Leech, G., Meaning and the English Verb, London: Longman, 2004.


Rozšiřující literatura:

 • Bauer, L., Lieber, R., Plag, I. The Oxford Reference Guide to English Morphology, Oxford: University Press, 2015.
 • Biber, D. et al. Longman Grammar Spoken and Written English, Harlow: Longman, 1999.
 • Carter, R., McCarthy, M. Cambridge Grammar of English, Cambridge: University Press, 2006.
 • Dušková, L. Studies in the English Language, díl 1. Praha: Karolinum, 1999.
 • Huddleston, R., Pullum, G.K. The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge: University Press, 2002.
 • Leech, G. A Glossary of English Grammar, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006.
 • Quirk, R. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language, Harlow: Longman, 1985.
 • Römer, U.  Progressives, Patterns, Pedagogy,  Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2005.
Poslední úprava: Brůhová Gabriela, PhDr., Ph.D. (06.04.2018)
Metody výuky -

přednáška; seminář

Poslední úprava: Brůhová Gabriela, PhDr., Ph.D. (06.04.2018)
Sylabus -

1. Syntaktická a sémantická charakteristika slovesa (tranzitivita, dynamičnost, teličnost). Kategorie anglického slovesa - rod. Prostředky tvoření pasiva. Funkce užití pasiva.
2. Kategorie anglického slovesa - způsob. Slovesné formy vyjadřující způsob. Význam způsobu.
3. Nefinitní slovesné tvary - gerundium, participium, infinitiv. Formy a funkce. Sekundární predikace.
4. Kategorie anglického slovesa - čas. Formy prosté a průběhové. Vyjadřování přítomnosti a současnosti.
5. Kategorie anglického slovesa - čas. Vyjadřování minulosti a předčasnosti.
6. Kategorie anglického slovesa - čas. Vyjadřování budoucnosti a následnosti.
7. Zájmena a jejich druhy. Zájmena osobní. Pád zájmen. Vyjadřování deiktické, generické, anaforické reference.
8. Zájmena přivlastňovací samostatná a nesamostatná. Syntaktická funkce a druh reference. Zájmena zvratná a reciproční.
9. Zájmena ukazovací. Zájmena vztažná. Zájmena tázací.
10. Zájmena neurčitá. Typy kvantifikátorů a druhy reference.
11. Adjektivum. Stupňování. Atributivní a predikativní adjektiva.
12. Adverbium. Tvoření příslovcí. Stupňování příslovcí.
13. Předložky jednoduché a složené. Sémantika předložek. Předložkové vazby. Spojky jednoduché a složené.

Poslední úprava: Brůhová Gabriela, PhDr., Ph.D. (06.04.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK