PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Lexikální a textová rovina - AAA230080
Anglický název: Lexical and Textual Level
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA130080
Garant: prof. PhDr. Aleš Klégr
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Prerekvizity : AAA230042
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UAAMALAM (24.04.2009)
Stručný úvod do popisu anglické slovní zásoby (nástin tvoření slov - včetně vzniku nových pojmenování na základě
sémantických posunů a výpůjček - lexikální sémantiky a idiomatiky) a některých aspektů popisu textové roviny (gramatické
a lexikální koheze, AVČ, pragmatiky). Seminář navazuje na přednášku a zaměřuje se na praktickou práci s textem.
Literatura
Poslední úprava: UAAMALAM (24.04.2009)
Základní literatura:
Dušková, L. a kol., 2006 (1988), Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, část II, Syntax, Praha: Karolinum.

Halliday M., Hassan R. (1976), Cohesion in English. Longman.

Halliday, M. (2004, 3. vyd.), An Introduction to Functional Grammar, kapitola 9. London: Arnold.

Peprník, J. (2003), English Lexicology. Olomouc: Univerzita Palackého.

Quirk, R. et al. (1985), A Comprehensive Gammar of the English Language. Longman.

Doporučená literatura:
Adam, M. (2007), A Handbook of Functional Sentence Perspective. FSP in Theory and Practice. Brno: Masarykova Univerzita.

Cruse A. (2000), Meaning in Language. Oxford: Oxford University Press.

Firbas, J. (1996), Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication, kapitola 1. Cambridge: Cambridge University Press.

Hillier, H. (2004), Analysing Real Texts: Research Studies in Modern English Language. Palgrave Macmillan.

Lipka L. (2002), English Lexicology. Gunter Narr.

Tárnyiková, J. (2002), From Text to Texture. An Introduction to Processing Strategies. Olomouc: Univerzita Palackého.

Yule, G. (1996), Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.

Sylabus
Poslední úprava: UAAMALAM (24.04.2009)

Témata přednášek a seminářů:

1. Úvod. Text a diskurs, standardy textovosti, typy textu.

2. Psaný a mluvený jazyk.

3. Nové typy textů - technologicky zprostředkovaná komunikace. Slovotvorné procesy a inovace ve slovní zásobě.

4. Vznik nových pojmenování na základě sémantických posunů a výpůjček

5. Koheze: gramatické prostředky koheze (determinátory, proforma, elipsa, reference).

6. Koheze: místní a časové relátory, narativní struktura, adverbiália s textovou funkcí.

7. Koheze: lexikální prostředky, lexikálně-sémantické vztahy.

8. Principy anglické interpunkce.

9. Koherence: způsoby organizace textu, inference (rámce, schémata, plány, scénáře).

10. Aktuální členění větné: faktory a jejich hierarchie, srovnání češtiny a angličtiny.

11. Stylová charakteristika textu. Stylově příznakové prostředky.

12. Nástroje a prostředky v lexikologii a analýze textu: slovníky (tištěné, elektronické) a práce s nimi.

13. Nástroje a prostředky v lexikologii a analýze textu: dostupné korpusy a práce s nimi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK