PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Seminář anglického jazyka I - AAA130011
Anglický název: English Language Seminar I
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 60 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=870
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Vyučující: Suzanne Lewis, M.A.
Mgr. Denisa Šebestová
Korekvizity : AAA130021
Záměnnost : AAA230011
Je prerekvizitou pro: AAA230012, AAA130033, AAA130012
Je záměnnost pro: AAA230011
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Denisa Šebestová (05.10.2021)
Tento dvousemestrální seminář je navržen jako základní kurz praktického jazyka povinný pro všechny studenty prvního ročníku bakalářského studia anglistiky a amerikanistiky.
Předmět je určen pouze pro studenty oboru anglistika-amerikanistika.

Hlavním cílem je připravit studenty na univerzitní studium tohoto oboru v angličtině, a to obzvláště následujícími činnostmi:<br>
– rozvoj a aktivizace produktivních řečových dovedností mluvení a psaní pro uplatnění v akademickém prostředí;<br>
– maximální rozvoj úrovně receptivních řečových dovedností poslechu a čtení pro uplatnění v akademickém prostředí;<br>
– konsolidace a rozvoj pokročilých jazykových struktur (gramatika, syntax);<br>
– rozvoj slovní zásoby obzvláště (leč nejen) coby příprava na studium odborných předmětů (např. lingvistika) a pro akademické psaní;<br>
– zvyšování povědomí o užití slovní zásoby, obzvláště např. kolokací, synonym, frazémů, idiomů;<br>
– zlepšování výslovnosti včetně pokročilých charakteristik;<br>
– pozornost k jazykovému stylu především s ohledem na akademickou angličtinu.<br>
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Denisa Šebestová (05.10.2021)

Požadavky pro udělení zápočtu

* pravidelná účast: max. 2 neomluvené absence během jednoho semestru

* aktivní účast v semináři, v diskusích a skupinových úkolech;

* úspěšné složení 3 testů na slovní zásobu v 5., 10. a 13. týdnu; min. 70% bodů za každý; u každého testu je možný 1 opravný pokus, který je potřeba si napsat v následujícím týdnu po domluvě s vyučující. 

* složení závěrečného zápočtového testu v zimním zkouškovém období. Zápočtový test je hodnocen jako Pass (prospěl, alespoň 70%) nebo Fail (neprospěl); vypisuje se jeden opravný termín.

Udělení zápočtu za předmět Seminář anglického jazyka I je prerekvizitou pro zápis předmětu Seminář anglického jazyka II.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: GRAFT (27.09.2016)

Hewings, M. (2009) Grammar for CAE & Proficiency. Cambridge: CUP.
Mann, M., Taylore-Knowles, S. (2008) Destination C1&C2. Grammar & Vocabulary. Oxford: Macmillan Publishers Ltd.
McCarthy, M., O'Dell, F. (2005) English Collocations in Use. Cambridge: CUP.
McCarthy, M., O'Dell, F. (2002) English Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge: CUP.
Oxford Advanced Learner´s Dictionary. (2005) 7th edition. Oxford: OUP.
Skipper, M. (2002) Advanced grammar & vocabulary. Newbury: Express Publishing.

Metody výuky
Poslední úprava: GRAFT (27.09.2013)

Seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Denisa Šebestová (15.09.2020)

Seminář anglického jazyka I – zimní semestr

Obsah kurzu

a. Gramatika (opakování a praktická cvičení)

  • závislé otázky
  • nepřímá řeč
  • podmiňovací způsob
  • perfekt
  • vyjadřování budoucnosti
  • konjunktiv

 

b. Rozvoj slovní zásoby

  • povinná slovní zásoba (zveřejněna v Moodle)
  • pravidelné testy v 5., 9. a 13. týdnu

 

c.     Odborný jazyk

  • formální a neformální slovní zásoba a styl
  • dovednosti pro akademické psaní: parafráze, shrnutí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK