PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Seminář anglického jazyka II - AAA130012
Anglický název: English Language Seminar II
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=870
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Prerekvizity : AAA130011
Z//Je záměnnost pro: AAA230012
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (28.01.2020)
Tento dvousemestrální seminář je navržen jako základní kurz praktického jazyka povinný pro všechny studenty prvního ročníku bakalářského studia anglistiky a amerikanistiky. Hlavním cílem je připravit studenty na univerzitní studium tohoto oboru v angličtině, a to obzvláště následujícími činnostmi:
– rozvoj a aktivizace produktivních řečových dovedností mluvení a psaní pro uplatnění v akademickém prostředí;
– konsolidace a rozvoj pokročilých jazykových struktur (gramatika, syntax);
– rozvoj slovní zásoby obzvláště (leč nejen) coby příprava na studium odborných předmětů (např. lingvistika) a pro akademické psaní;
– zvyšování povědomí o užití slovní zásoby, obzvláště např. kolokací, synonym, frazémů, idiomů;
– zlepšování výslovnosti včetně pokročilých charakteristik;
– pozornost k jazykovému stylu především s ohledem na akademickou angličtinu.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (10.05.2020)

Upravená kritéria k získání zápočtu LS 2019/20 (upraveno z důvodu mimořádných opatření v suvislosti s epidemií covid-19)

  • pravidelná docházka online (max. 2 neomluvené absence v průběhu semestru)
  • včasné odevzdání všech úkolů zadaných prostřednictvím platformy Moodle či e-mailem
  • splnění závěrečného lexikálního online testu (tento test souhrnně nahrazuje původně plánované testy ve 4., 8. a 13. týdnu). Tento online test bude obsahovat 25 otázek na povinnou slovní zásobu z tohoto semestru. Otázky budu náhodně generovány z banky otázek tak, že všechny testy budou odlišné. Půjde přitom o doplňovací otázky s výběrem odpovědí. Úspěšné složení testu předpokládá získání min. 70% bodů.
  • budou vypsány 2 termíny pro tento test
  • pro tento zápočtový test je možný pouze jeden opravný termín.


Upravená kritéria k složení závěrečné zkoušky v LS 2019/20 (upraveno z důvodu mimořádných opatření v suvislosti s epidemií covid-19)

  • pro složení závěrečné zkoušky je nutné absolvovat závěrečnou online zkoušku. Ta je zcela shodná s původně plánovanou atestací, pouze bude administrována online. Během zkoušky budou studenti odpovídat na otázku na základě sytnézy tří krátkých akademických textů, přičemž bude hodnoceno i přesné odkazování na zdroje. V závěrečné části zkoušky budou studenti identifikovat a pojmenovávat funkční části akademického abstraktu.
  • pro zkoušku budu vypsány termíny v červnu a v září
  • jako u každé zkoušky jsou zde možné dva opravné termíny.


Poznámka: Dvouoboroví studenti skládají pouze povinný test ze slovní zásoby, nikoliv závěrečnou písemnou zkoušku.

 

PŮVODNÍ POŽADAVKY

Zápočet za letní semestr je udělen na základě těchto kritérií: 

- docházka - max. 2 neomluvené absence;
- aktivní participace na práci v semináři;
 - příprava na semináře: plnění zadaných domácích prací v termínu stanoveném vyučujícími; 
 - úspěšné složení 3 testů na slovní zásobu (ve 4., 8. a 13. týdnu) - min. 70% bodů v průměru za všechny testy.


Závěrečná zkouška je písemná a je povinná pro jednooborové studenty.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: GRAFT (27.09.2016)

Hall, D., M. Foley (2004) Longman Advanced Learners' Grammar. A self-study reference & practice book with answers. Harlow: Longman
Hewings, M. (2009) Grammar for CAE & Proficiency. Cambridge: CUP.
Mann, M., Taylore-Knowles, S. (2008) Destination C1&C2. Grammar & Vocabulary. Oxford: Macmillan Publishers Ltd.
McCarthy, M., O'Dell, F. (2005) English Collocations in Use. Cambridge: CUP.
McCarthy, M., O'Dell, F. (2002) English Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge: CUP.
Oxford Advanced Learner´s Dictionary. (2005) 7th edition. Oxford: OUP.
Skipper, M. (2002) Advanced grammar & vocabulary. Newbury: Express Publishing.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (28.01.2020)

English Language Seminar II 

 

Course requirements

 

Assessment is continual. Credit is granted on the basis of:

 

* regular attendance (with a maximum of TWO absences during the term)

* active participation in exercises, discussion and peer feedback

* completion of compulsory written assignments 

* participation in three lexical tests (in Weeks 4, 8 and 13 of term; pass mark is minimum score of 70% for each test; only one resit is possible for each test, and this has to happen in the following test)

* pass in end-of-year examination (Summer Term, examination period*)

 

* Note: Double-honours students are not required to take the end-of-year (Summer Term) examination; in keeping with this, please note that their credits for English Language Seminar II differ in number from those awarded to single-honours students. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK