PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Seminář anglického jazyka I - AAA230011
Anglický název: English Language Seminar I
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA130011
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=870
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Záměnnost : AAA130011, AAA230010
Z//Je záměnnost pro: AAA130011
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Bc. Andrea Mudrová (11.09.2019)
Tento dvousemestrální seminář je navržen jako základní kurz praktického jazyka povinný pro všechny studenty prvního ročníku bakalářského studia anglistiky a amerikanistiky. Hlavním cílem je připravit studenty na univerzitní studium tohoto oboru v angličtině, a to obzvláště následujícími činnostmi:
– rozvoj a aktivizace produktivních řečových dovedností mluvení a psaní pro uplatnění v akademickém prostředí;
– maximální rozvoj úrovně receptivních řečových dovedností poslechu a čtení pro uplatnění v akademickém prostředí;
– konsolidace a rozvoj pokročilých jazykových struktur (gramatika, syntax);
– rozvoj slovní zásoby obzvláště (leč nejen) coby příprava na studium odborných předmětů (např. lingvistika) a pro akademické psaní;
– zvyšování povědomí o užití slovní zásoby, obzvláště např. kolokací, synonym, frazémů, idiomů;
– zlepšování výslovnosti včetně pokročilých charakteristik;
– pozornost k jazykovému stylu především s ohledem na akademickou angličtinu.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Bc. Andrea Mudrová (11.09.2019)

Požadavky pro udělení zápočtu

* pravidelná účast (max. 2 absence během jednoho semestru);

* aktivní účast při práci s procvičováním, v diskusích a zpětné vazbě;

* úspěšné složení 3 testů na slovní zásobu (ve 4., 8. a 13. týdnu) – min. 70% bodů v průměru za všechny testy;

* složení závěrečného zápočtového testu ve zkouškovém období. Zápočtový test je hodnocen jako Pass (prospěl) nebo Fail (neprospěl); vypisuje se jeden opravný termín.

 

Udělení zápočtu za předmět Seminář anglického jazyka I je prerekvizitou pro zápis předmětu Seminář anglického jazyka II.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: GRAFT (27.09.2016)

Hewings, M. (2009) Grammar for CAE & Proficiency. Cambridge: CUP.
Mann, M., Taylore-Knowles, S. (2008) Destination C1&C2. Grammar & Vocabulary. Oxford: Macmillan Publishers Ltd.
McCarthy, M., O'Dell, F. (2005) English Collocations in Use. Cambridge: CUP.
McCarthy, M., O'Dell, F. (2002) English Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge: CUP.
Oxford Advanced Learner´s Dictionary. (2005) 7th edition. Oxford: OUP.
Skipper, M. (2002) Advanced grammar & vocabulary. Newbury: Express Publishing.

Metody výuky
Poslední úprava: GRAFT (27.09.2013)

Seminář. Jazykový kurz.

Sylabus -
Poslední úprava: Bc. Andrea Mudrová (11.09.2019)

Seminář anglického jazyka I – zimní semestr

Obsah kurzu

 

 

a. Gramatika (opakování a praktická cvičení)

·      závislé otázky

·      nepřímá řeč

·      podmiňovací způsob

·      perfekt

·      vyjadřování budoucnosti

·      konjunktiv

 

b. Rozvoj slovní zásoby

·       povinná slovní zásoba (zveřejněna na každý týden v Moodle; pravidelné testy v 4., 8. a 13. týdnu)

 

c.     Odborný jazyk, akademické čtení

·      čtení a rozbor abstraktů se zřetelem k jejich struktuře

·      lexikální prostředky specifické pro akademický text

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK