PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář anglického jazyka I - AAA230011
Anglický název: English Language Seminar I
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA130011
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=870
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Suzanne Lewis, M.A.
Záměnnost : AAA130011, AAA230010
Je záměnnost pro: AAA130011
Anotace -
Poslední úprava: Bc. et Bc. Andrea Mudrová (11.09.2019)
Tento dvousemestrální seminář je navržen jako základní kurz praktického jazyka povinný pro všechny studenty prvního ročníku bakalářského studia anglistiky a amerikanistiky. Hlavním cílem je připravit studenty na univerzitní studium tohoto oboru v angličtině, a to obzvláště následujícími činnostmi:
– rozvoj a aktivizace produktivních řečových dovedností mluvení a psaní pro uplatnění v akademickém prostředí;
– maximální rozvoj úrovně receptivních řečových dovedností poslechu a čtení pro uplatnění v akademickém prostředí;
– konsolidace a rozvoj pokročilých jazykových struktur (gramatika, syntax);
– rozvoj slovní zásoby obzvláště (leč nejen) coby příprava na studium odborných předmětů (např. lingvistika) a pro akademické psaní;
– zvyšování povědomí o užití slovní zásoby, obzvláště např. kolokací, synonym, frazémů, idiomů;
– zlepšování výslovnosti včetně pokročilých charakteristik;
– pozornost k jazykovému stylu především s ohledem na akademickou angličtinu.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Denisa Šebestová, Ph.D. (30.09.2022)

Požadavky pro udělení zápočtu

3 prezentace přednesené v hodině, předem odevzdané podklady k prezentaci, po poslední prezentaci odevzdané písemné sebehodnocení, poslední prezentace oznámkovaná min. 60 %

* samostudium gramatiky a plnění týdenních úkolů v Moodle, alespoň 70% úspěšnost za celý semestr. V případě nesplnění gramatických úkolů, pokud získáte aspoň 60%, lze domluvit s vyučující náhradní práci - písemnou práci na gramatické téma.

* samostudium slovní zásoby (podle seznamu v Moodle)

* složení závěrečného zápočtového testu v zimním zkouškovém období. Zápočtový test je hodnocen jako Pass (prospěl, alespoň 70%) nebo Fail (neprospěl); vypisuje se jeden opravný termín

* pravidelná účast: max. 1 neomluvené absence během jednoho semestru (omluvená absence = dohodnuté s vyučující předem, popř. s potvrzením od lékaře). Během prezentačních týdnů absence nejsou možné.

* aktivní účast v semináři, v diskusích a skupinových úkolech;

* Účast na lingvistickém výzkumu (vyplnění anonymního online poslechového testu; nahrávka s přepisem do jazykového korpusu).

Udělení zápočtu za předmět Seminář anglického jazyka I je prerekvizitou pro zápis předmětu Seminář anglického jazyka II.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: GRAFT (27.09.2016)

Hewings, M. (2009) Grammar for CAE & Proficiency. Cambridge: CUP.
Mann, M., Taylore-Knowles, S. (2008) Destination C1&C2. Grammar & Vocabulary. Oxford: Macmillan Publishers Ltd.
McCarthy, M., O'Dell, F. (2005) English Collocations in Use. Cambridge: CUP.
McCarthy, M., O'Dell, F. (2002) English Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge: CUP.
Oxford Advanced Learner´s Dictionary. (2005) 7th edition. Oxford: OUP.
Skipper, M. (2002) Advanced grammar & vocabulary. Newbury: Express Publishing.

Metody výuky
Poslední úprava: GRAFT (27.09.2013)

Seminář. Jazykový kurz.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Denisa Šebestová, Ph.D. (30.09.2022)

Seminář anglického jazyka I – zimní semestr

Obsah kurzu

V hodinách

1. Prezentační dovednosti

 • Ústní prezentace přednesené v hodině s doprovodnými materiály

 • Prezentace na odborná témata, odborný styl prezentací

 • Následná diskuse, ústní a písemné hodnocení, závěrečné sebehodnocení založené na nahrávce prezentace

2. Akademická angličtina

 • Formální a neformální slovní zásoba a odborný styl

 

Samostudium

3. Gramatika (opakování a praktická cvičení v Moodle)

 • závislé otázky
 • nepřímá řeč
 • podmiňovací způsob
 • perfekt
 • vyjadřování budoucnosti
 • konjunktiv

4. Rozvoj slovní zásoby

 • povinná slovní zásoba (zveřejněna v Moodle) 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK