PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář anglického jazyka II - AAA230012
Anglický název: English Language Seminar II
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA130012
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=870
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Suzanne Lewis, M.A.
Prerekvizity : AAA130011
Záměnnost : AAA130010, AAA130012, AAA230010
Je prerekvizitou pro: AAA130183
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (28.01.2020)
Tento dvousemestrální seminář je navržen jako základní kurz praktického jazyka povinný pro všechny studenty prvního ročníku bakalářského studia anglistiky a amerikanistiky. Hlavním cílem je připravit studenty na univerzitní studium tohoto oboru v angličtině, a to obzvláště následujícími činnostmi:
– rozvoj a aktivizace produktivních řečových dovedností mluvení a psaní pro uplatnění v akademickém prostředí;
– konsolidace a rozvoj pokročilých jazykových struktur (gramatika, syntax);
– rozvoj slovní zásoby obzvláště (leč nejen) coby příprava na studium odborných předmětů (např. lingvistika) a pro akademické psaní;
– zvyšování povědomí o užití slovní zásoby, obzvláště např. kolokací, synonym, frazémů, idiomů;
– zlepšování výslovnosti včetně pokročilých charakteristik;
– pozornost k jazykovému stylu především s ohledem na akademickou angličtinu.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Denisa Šebestová, Ph.D. (01.02.2023)

Kritéria k získání zápočtu v LS 2022/23

  • Pravidelná docházka (max. 2 neomluvené absence), aktivní účast v seminářích.

  • Včasné odevzdání všech písemných úkolů.

  • Plnění gramatických cvičení zadaných každý týden v Moodle, alespoň 70% úspěšnost za celý semestr.

  • Závěrečný online test na zadanou slovní zásobu (max. 1 opravný pokus; splnění testu je nutné před závěrečnou zkouškou).

 

Kritéria k složení závěrečné zkoušky v LS 2022/23

Pro úspěšné zakončení předmětu je nutné absolvovat závěrečnou zkoušku. V první části zkoušky budou studenti identifikovat a pojmenovávat funkční části akademického abstraktu, v následující části budou formou eseje odpovídat na otázku na základě syntézy tří krátkých akademických textů, přičemž bude hodnoceno i přesné odkazování na zdroje. 

Pro zkoušku budou vypsány 2 termíny v červnu a 1 opravný v září.

Jako u každé zkoušky jsou zde možné dva opravné termíny.

 

Poznámka: Dvouoboroví ("sdružení") studenti závěrečnou písemnou zkoušku neskládají - v souladu s tím se liší i kreditové ohodnocení.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si studenti předmět zapsali.

Literatura -
Poslední úprava: GRAFT (27.09.2016)

Hall, D., M. Foley (2004) Longman Advanced Learners' Grammar. A self-study reference & practice book with answers. Harlow: Longman
Hewings, M. (2009) Grammar for CAE & Proficiency. Cambridge: CUP.
Mann, M., Taylore-Knowles, S. (2008) Destination C1&C2. Grammar & Vocabulary. Oxford: Macmillan Publishers Ltd.
McCarthy, M., O'Dell, F. (2005) English Collocations in Use. Cambridge: CUP.
McCarthy, M., O'Dell, F. (2002) English Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge: CUP.
Oxford Advanced Learner´s Dictionary. (2005) 7th edition. Oxford: OUP.
Skipper, M. (2002) Advanced grammar & vocabulary. Newbury: Express Publishing.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Denisa Šebestová, Ph.D. (12.02.2021)

viz výše

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Denisa Šebestová, Ph.D. (12.02.2021)

a. Gramatika (přehled, opakování a praktická cvičení):

* modalita a pokročilé užití modálních sloves

* vztažné věty

* trpný rod

b. Rozvoj slovní zásoby:

* povinná slovní zásoba (zveřejněna v Moodle)

 c. Akademické dovednosti

* citování, práce se zdroji

* čtení a analýza abstraktů

* psaní: syntéza

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK