PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Seminář anglického jazyka II - AAA230012
Anglický název: English Language Seminar II
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA130012
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=870
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Prerekvizity : AAA130011
Záměnnost : AAA130010, AAA130012, AAA230010
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (28.01.2020)
Tento dvousemestrální seminář je navržen jako základní kurz praktického jazyka povinný pro všechny studenty prvního ročníku bakalářského studia anglistiky a amerikanistiky. Hlavním cílem je připravit studenty na univerzitní studium tohoto oboru v angličtině, a to obzvláště následujícími činnostmi:
– rozvoj a aktivizace produktivních řečových dovedností mluvení a psaní pro uplatnění v akademickém prostředí;
– konsolidace a rozvoj pokročilých jazykových struktur (gramatika, syntax);
– rozvoj slovní zásoby obzvláště (leč nejen) coby příprava na studium odborných předmětů (např. lingvistika) a pro akademické psaní;
– zvyšování povědomí o užití slovní zásoby, obzvláště např. kolokací, synonym, frazémů, idiomů;
– zlepšování výslovnosti včetně pokročilých charakteristik;
– pozornost k jazykovému stylu především s ohledem na akademickou angličtinu.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (10.05.2020)

Upravená kritéria k získání zápočtu LS 2019/20 (upraveno z důvodu mimořádných opatření v suvislosti s epidemií covid-19)

  • pravidelná docházka online (max. 2 neomluvené absence v průběhu semestru)
  • včasné odevzdání všech úkolů zadaných prostřednictvím platformy Moodle či e-mailem
  • splnění závěrečného lexikálního online testu (tento test souhrnně nahrazuje původně plánované testy ve 4., 8. a 13. týdnu). Tento online test bude obsahovat 25 otázek na povinnou slovní zásobu z tohoto semestru. Otázky budu náhodně generovány z banky otázek tak, že všechny testy budou odlišné. Půjde přitom o doplňovací otázky s výběrem odpovědí. Úspěšné složení testu předpokládá získání min. 70% bod
  • budou vypsány 2 termíny pro tento test
  • pro tento zápočtový test je možný pouze jeden opravný termín.

 

PŮVODNÍ POŽADAVKY

Zápočet za letní semestr je udělen na základě těchto kritérií:
- docházka - max. 2 neomluvené absence;
- aktivní participace na práci v semináři;
 - příprava na semináře: plnění zadaných domácích prací v termínu stanoveném vyučujícími; 
 - úspěšné složení 3 testů na slovní zásobu (ve 4., 8. a 13. týdnu) - min. 70% bodů z každého testu.


Závěrečná zkouška je písemná a je povinná pro jednooborové studenty.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: GRAFT (27.09.2016)

Hall, D., M. Foley (2004) Longman Advanced Learners' Grammar. A self-study reference & practice book with answers. Harlow: Longman
Hewings, M. (2009) Grammar for CAE & Proficiency. Cambridge: CUP.
Mann, M., Taylore-Knowles, S. (2008) Destination C1&C2. Grammar & Vocabulary. Oxford: Macmillan Publishers Ltd.
McCarthy, M., O'Dell, F. (2005) English Collocations in Use. Cambridge: CUP.
McCarthy, M., O'Dell, F. (2002) English Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge: CUP.
Oxford Advanced Learner´s Dictionary. (2005) 7th edition. Oxford: OUP.
Skipper, M. (2002) Advanced grammar & vocabulary. Newbury: Express Publishing.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (28.01.2020)

Zápočet za letní semestr je udělen na základě těchto kritérií:
- docházka - max. 2 neomluvené absence;
- aktivní participace na práci v semináři;
 - příprava na semináře: plnění zadaných domácích prací v termínu stanoveném vyučujícími; 
 - úspěšné složení 3 testů na slovní zásobu (ve 4., 8. a 13. týdnu) - min. 70% bodů z každého testu (opravný test je možné psát pro každý test jen jednou, a to vždy v následujícím týdnu).


Závěrečná zkouška je písemná a je povinná pro jednooborové studenty.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (24.01.2019)

a. Gramatika (přehled, opakování a praktická cvičení):

*přací věty

* modalita a pokročilé užití modálních sloves

* vztažné věty

* trpný rod

* kauzativní věty

* důraz I: inverze

* důraz II: vytýkací konstrukce

b. Rozvoj slovní zásoby:

* pravidelná cvičení na kolokace a idiomatická spojení;

* povinná slovní zásoba (zveřejněna na každý týden v Moodle; pravidelné testy v 4., 8. a 13. týdnu).

 

c. Praktická cvičení

* krátké prezentace na lingvistická témata

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK