PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fonetika a fonologie angličtiny I - AAA130021
Anglický název: Phonetics and Phonology of English I
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / 90 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://fonetika.ff.cuni.cz/studium/stranky-kurzu/english-phonetics-phonology/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.3 Linguistics
Neslučitelnost : AAA110020, AAA130020
Záměnnost : AAA130020, AAA230021
Je korekvizitou pro: AAA130011
Je prerekvizitou pro: AAA130022, AAA230022
Je záměnnost pro: AAA230021
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (01.08.2022)
Dvousemestrální předmět uvádí do popisu segmentální a suprasegmentální zvukové stavby angličtiny. V první části se studenti seznámí se systémem anglických hlásek především z hlediska artikulačního a percepčního. Kurz se zaměří i na fonologické procesy, k nimž v souvislé řeči dochází, jako je koartikulace, asimilace či elize.

Seminární část kurzu se věnuje budování dovedností spojených s analýzou výslovnosti angličtiny, a to výslovnosti standardní britské i vlastní. Jedná se o propojení transkripčních dovedností a poslechové analýzy v podobě seminární práce.

Stránka kurzu:
http://fonetika.ff.cuni.cz/studium/stranky-kurzu/english-phonetics-phonology/
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (01.08.2022)

Požadavky k zápočtu: min. 70% docházka, aktivní účast v seminářích a plnění krátkých úkolů v MS Teams, 2 krátké testy, seminární práce (transkripční a poslechová analýza), správná výslovnost na segmentální úrovni (na základě textu), čtení fonémické transkripce, účast na jednom percepčním testu.
Pro složení zápočtu jsou poskytnuty celkově dva opravné termíny.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (01.08.2022)

Základní literatura:

Roach, P. (2000 / 2009, 3rd/4th edition). English Phonetics and Phonology. Cambridge University Press.

Cruttenden, A. (2014, 8th edition). Gimson's Pronunciation of English. Routledge.

Volín, J. (2002). IPA-Based Transcription for Czech Students of English. Karolinum.

Wells, J. C. (2008). Longman Pronunciation Dictionary. Longman.

Doplňková literatura:

Skarnitzl, R., Šturm, P. a Volín, J. (2016). Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis češtiny. Karolinum.

García-Lecumberri, M. L. & Maidment, J. A. (2000). English Transcription Course. Arnold.

O’Connor, J. D. (1980). Better English Pronunciation. Cambridge University Press.

Carley, P., Mees, I. M. & Collins, B. (2018). English Phonetics and Pronunciation Practice. Routledge.

Ogden, R. (2009 / 2017). An Introduction to English Phonetics. Edinburgh University Press.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (01.08.2022)

Hlavní témata:

  • Fonetika jako vědní obor
  • Zvuková stránka komunikačního procesu
  • Řečové orgány
  • Samohláskový systém, monoftongy a diftongy
  • Souhláskový systém, fonetické rysy, kategorie znělosti
  • Explozivy, frikativy a afrikáty
  • Nazály a aproximanty
  • Asimilace a koartikulace
  • Elize hlásek
  • Slabika

Součástí práce v předmětu je průběžné ověřování výslovnostních a deskriptivních dovedností studentů.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK