SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
The Outline of Modern World History II - JTB014
Title: Přehled moderních světových dějin II
Guaranteed by: Department of North American Studies (23-KAS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:4/0, Ex [HT]
Capacity: 150 / unknown (170)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
PhDr. Barbora Menclová, Ph.D.
PhDr. Marek Pečenka
Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
PhDr. Karin Roginer Hofmeister, Ph.D.
doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.
PhDr. Petr Šafařík
Pre-requisite : JTB012
Is incompatible with: JTB041
Is pre-requisite for: JTB016, JTB017, JTB022, JTB019, JTB020, JTB023, JTB021, JTB301, JTB018
Annotation - Czech
Druhá a závěrečná část přehledového kursu, zaměřeného především na historicko-politický vývoj Evropy a USA, ale i dalších oblastí, chronologicky pokrývá období od 2. světové války do současnosti. Výklad se postupně soustředí na hlavní strategické otázky 2. světové války, život (a smrt) v okupované Evropě, ale zejména na problematiku mezinárodněpolitickou - zdroje a procesy, z nichž vzešel poválečný svět. Dalším trachtovaným tématem jsou samozřejmě příčiny a vznik studené války, jež v periferních oblastech (Korea, Indočína) záhy přerostla ve války skutečné, dále paralelní formování sovětského bloku ve východní Evropě a nastolení tuhých stalinistických režimů charakteristických rozsáhlými represemi. Ty, spolu s neschopností řešit vršící se hospodářské problémy, vyprovokovaly sérii krizí komunistických režimů (NDR, Polsko, Maďarsko). Sílící pnutí uvnitř úzkého kremelského komunistického vedení umožnilo přeci jen uvolnění mezinárodního napětí (ukončení korejské války, "duch Ženevy"), na druhou stranu mocenské aspirace Chruščovovy politiky "dohnat a předehnat" přivedly v letech 1961 (Berlín) a zejména 1962 (Kuba) svět až na samotný práh jaderné války.
Přednášky se dále zaměří na kulturně-sociální změny v evropské i americké společnosti v 60. letech, jakož i proměnu poměrů ve třetím světě a proces dekolonizace. Posledním tématem je krize americké společnosti, způsobená neúspěšným konfliktem ve Vietnamu a aférou Watergate, a zároveň dramatický vývoj na mezinárodní scéně, když 70. léta přinesla vrchol a následně též pád období détente.

Last update: Smetana Vít, doc. PhDr., Ph.D. (23.01.2024)
Aim of the course - Czech
Cílem předmětu je vysvětlit studentům hlavní události a trendy světového vývoje od 2. světové války až na práh současného dění.
Last update: Smetana Vít, doc. PhDr., Ph.D. (23.01.2024)
Course completion requirements - Czech

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019). 

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Zkoušení proběhne v LS 2024 ústní formou, vždy před dvoučlennou zkušební komisí. Každý student či studentka bude mít za úkol zodpovědět tři otázky - vždy dvě z problémových okruhů (budou zveřejněny) a jeden pojem. Otázky budou složeny z období do r. 1918 (1 otázka), meziválečné období a 2. světová války (1 otázka) a období po r. 1945 (1 otázka). Zkouškové termíny budou s předstihem vypsány v SISu.

Last update: Lochmanová Sára, Bc. (31.01.2024)
Literature - Czech

POZNÁMKA:Všechna dostupná literatura v sylabu slouží pouze ke studijním účelům v tomto kurzu. Je chráněna autorským právem a nesmí být tak dále šířena.

Literatura povinná: 

Nálevka, V., Světová politika ve 20. století, I. - II., Praha 2000, II.

Durman, K.: Popely ještě žhavé. Velká politika 1938-1991. I. díl - Válka a nukleární mír (1938-1964), Praha 2004. - dostupná online na www.bookport.cz přes doménu UK (přihlášení přes CAS)

Durman, K.: Popely ještě zhavé. Velká politika 1938-1991. II. díl - Konce dobrodružství (1964-1991), Praha 2009.

Judt, T.: Poválečná Evropa: její historie od roku 1945, Praha 2017.

Luňák, P.: Západ. Spojené státy a západní Evropa ve studené válce, Praha 1997.

Vykoukal, J. - Litera, B. - Tejchman, M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku, 1944 - 1989, Praha 2000.

Oxfordský atlas moderních světových dějin, Praha 1991.

Ther, Philipp. Nový pořádek na starém kontinentě: příběh neoliberální Evropy. Překlad Zuzana Schwarzová. První vydání. Praha: Libri, 2016.

Pečenka, M. a kol.: Encyklopedie moderní historie, Praha 2005.


Literatura doporučená:

Cambridge History of the Cold War

Gaddis, John Lewis: Studená válka, Praha 2006.

Grenville, J. A. S.: A History of the World in the Twentieth Century, Cambridge (Mas.) 1994.

Kaelble, Hartmut. Sozialgeschichte Europas: 1945 bis zur Gegenwart. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2007.

Westad, O. A.: The Cold War. A World History, New York 2017.

Kissinger, H.: Umění diplomacie, Praha 1996.

Plus četba odborných a popularizačních časopisů - "Soudobé dějiny", "Dějiny a současnost", "Historický obzor", "Slovanský přehled", "Mezinárodní vztahy", "Mezinárodní politika".

Last update: Smetana Vít, doc. PhDr., Ph.D. (23.01.2024)
Teaching methods - Czech

Přednášky V. Smetany a O. Konráda.

Last update: Smetana Vít, doc. PhDr., Ph.D. (23.01.2024)
Requirements to the exam - Czech

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).


Zkoušení proběhne v LS 2024 ústní formou, vždy před dvoučlennou zkušební komisí. Každý student či studentka bude mít za úkol zodpovědět tři otázky - vždy dvě z problémových okruhů (budou zveřejněny) a jeden pojem. Otázky budou složeny z období do r. 1918 (1 otázka), meziválečné období a 2. světová války (1 otázka) a období po r. 1945 (1 otázka). Zkouškové termíny budou s předstihem vypsány v SISu.

Last update: Smetana Vít, doc. PhDr., Ph.D. (23.01.2024)
Syllabus - Czech

Přehled témat:

1. Od sovětsko-německého paktu k antihitlerovské koalici - problémy velké strategie

2. Život a smrt v okupované Evropě: správa obsazených území, teror, represe

3. Plánování poválečného světa: kořeny a počátky studené války

4. Vznik komunistických režimů ve východní Evropě a jejich vývoj do roku 1953

5. Formování Severoatlantické aliance a její počáteční problémy

6. "Třetí svět" vstupuje na scénu: Čína, Korea, Indočína, Alžír

7. Západní hospodářský zázrak a dynamické období evropské integrace

8. Krize sovětského impéria (1953-1968)

9. Dekolonizace Afriky a nástup diktátorských režimů

10. Od největších krizí studené války k období détente

11. Sociální a kulturní proměna Evropy a USA a válka ve Vietnamu

12. Vrchol a pád détente - od triangulární diplomacie k Helsinkám a krizi konce 70. let

13. Sociální, hospodářská a kulturní proměna v 70. a 80. letech 20. století

14. Blízký východ a rok 1979 (Libanonská občanská válka a izraelsko-palestinský konflikt, Íránská revoluce, Afghanistán)

15. Druhá studená válka

16. Uvolňování napětí ve druhé polovině 80. let, vývoj v SSSR (perestrojka)

17. Rozpad východního bloku

18. Mezinárodní souvislosti sjednocení Německa

19. Rozpad SSSR a vývoj Ruska v 90. letech

20. Výzvy mezinárodní politice po konci bipolárního soupeření: první válka v Zálivu, rozpad Jugoslávie

21. Islamismus a válka proti terorismu

Last update: Smetana Vít, doc. PhDr., Ph.D. (23.01.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html