SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Propaedeutics in Surgery - B00634 (Všeobecné lékařství)
Title: Chirurgická propedeutika
Guaranteed by: 1st Department of Surgery – Department of Abdominal, Thoracic Surgery and Traumatology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00660)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/5, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 75 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: vladimir.fryba@vfn.cz, stanislav.cermak@vfn.cz
Additional information: http://chir1.lf1.cuni.cz/
Old code: 634
Guarantor: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
doc. MUDr. Petr Libánský, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
Comes under: Povinné LEK20 3.r._23/24
Attributes: Lékařství
Klinický předmět
Co-requisite : B03376
Pre-requisite : B03010, B03119, B03120
Is co-requisite for: B01256, B02997
Is pre-requisite for: B03002, B02924, B02175, B02328, B02446, B02928, B02941, B00074, B01073, B01343, B00133, B00609, B00088, B01351, B01354, B01672, B01072, B00091, B01608, B01356, B01663, B01235, B01255, B01261, B01362, B01662, B01313, B00657, B01316, B00668, B01322, B01245, B00679, B01252, B01239, B00131, B00132, B01668, B00694, B00702, B01671, B00828, B00712, B01338, B01606, B01607, B01686, B00819, B01076, B81343, B81073, B00610, B02421, B02411, B02687, B02688, B02689, B02690, B02691, B02686, B00651, B01365, B00128, B01395, B01312, B00308, B00122, B00123, B02105, B00116, B03305, B00613
Files Comments Added by
download Chirurgická propedeutika_semináře_2024.docx Propedeutics in Surgery - Seminars MUDr. Vladimír Frýba
download Chirurgická propedeutika_stáže_2023 - 2024.docx Propedeutics in Surgery - Plan of the Semester MUDr. Vladimír Frýba
download I.CHK_stáže_skupiny_2024.xlsx Practices at the 1st Department of Surgery General University Hospital MUDr. Vladimír Frýba
download Prezenční listina III.ročník - stáže + semináře.doc Attendance list_Practices and Seminars MUDr. Vladimír Frýba
download S t á ž e III. ročník prope 2020.docx doc. MUDr. Petr Libánský, Ph.D.
Annotation -
Learning and practising of the common issues of clinical medicine (anamnesis, physical evaluation, basics of diagnostic and therapeutic methods).
Last update: Frýba Vladimír, MUDr. (25.09.2018)
Syllabus - Czech

Výuka obecné chirurgie má cíl naučit posluchače symptomatologii chirurgických onemocnění, která se dají poznat fyzikálním vyšetřením, jež je doplněno základním instrumentálním a laboratorním vyšetřením. Obecná propedeutika učí studenty základům první lékařské pomoci a zahrnuje základní otázky úrazové chirurgie, prevence a léčení závažných poúrazových stavů.

Cílem výuky je zvládnutí pravidel asepse a antisepse, znalost základních způsobů znecitlivění, komplexního pooperačního ošetřování nemocných a rozpoznání i léčení pooperačních komplikací. Na stážích bude pokračováno v procvičování látky v rámci chirurgické propedeutiky: vyšetřování nemocných, cévkování, event. provádění menších chirurgických výkonů na odděleních či ambulancích. Bude věnována pozornost předoperační a pooperační péči o nemocné, ošetřování pooperačních komplikací. Do výukových programů bude včleněna obecná nauka o poraněních, chirurgických infekcích, právní předpisy v chirurgii, rehabilitace a základy dietetiky.

Témata (sylabus) na stáže z chirurgické propedeutiky.

1. týden: I. Vyšetřování chir. nemocného

2. II. Vyšetřování chir. nemocného

3. Principy anestezie (lokální, celková, inhalační, intravenosní, intubace)

4. Předoperační příprava ( obecná, speciální), pohovor s nemocným

5. Asepse, antisepse, sterilizace, desinfekce

6. Příprava pacienta k operaci, postup chirurga při mytí a oblékání se na sále

7. Operační technika

8. Operační nástroje

9. Malá chirurgie ( incize, exstirpace, panaricia, tracheostomie)

10. Pooperační péče

11. Pooperační komplikace

12. Šok

13. Rána, hojení ran

14. Zlomeniny, typy, principy fixace

15. Shrnutí - zápočty

Last update: Kolářová Jana (19.02.2021)
Literature - Czech

Povinná:

  • Krška, Zdeněk. Techniky a technologie v chirurgických oborech : vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2011, 262 s. ISBN 978-80-247-3815-4.
  • Páral, Jiří. Malý atlas obvazových technik. Praha: Grada Publishing, 2008, 238 s. ISBN 978-80-247-2255-9.
  • Zeman, Miroslav, Krška, Zdeněk. Chirurgická propedeutika. Praha: Grada Publishing, 2023, 519 s. ISBN 978-80-271-3484-7.

Doporučená:

  • Zeman, Miroslav, Krška, Zdeněk. Speciální chirurgie. Praha: Galén, 2014, 511 s. ISBN 978-80-7492-128-5.
  • Šváb, Jan. Náhlé příhody břišní. Praha: Galén : Karolinum, 2007, 205 s. ISBN 978-80-246-1394-9.
  • Ferko, Alexander, Šubrt, Zdeněk, Dědek, Tomáš, (eds.). Chirurgie v kostce. Praha: Grada Publishing, 2015, 511 s. ISBN 978-80-247-1005-1.
  • Pafko, Pavel. Základy speciální chirurgie. Praha: Galén : Karolinum, 2008, 385 s. ISBN 978-80-246-1451-9.
  • Wendsche, Peter, Veselý, Radek. Traumatologie. Praha: Galén, 2015, 344 s. ISBN 978-80-7492-211-4.
  • Krška, Zdeněk, Ulrych, Jan (eds.). Náhlé příhody břišní : aktuální pohled na klasifikaci, diagnostiku a léčbu. Praha: We Make Media, s.r.o., 2022, 2 s. ISBN 978-80-88400-27-1.

Last update: Frýba Vladimír, MUDr. (14.02.2024)
Teaching methods - Czech

V rámci cvičení jsou povinné semináře a praktika.

Last update: Kolářová Jana (14.03.2023)
Entry requirements - Czech

Výuka chirurgické propedeutiky posluchačů III. ročníku 1. LF UK

 

letní semestr 2023 - 2024                                                                       

 

Stáže: Na I. chirurgické klinice 1. LF UK budou stážovat studijní skupiny 1, 5, 7, 8, 12 a 13, skupiny 11, 16 a 3 na III. chirurgické klinice FN v Motole, skupina 4 a 10 na chirurgické klinice Thomayerovy nemocnice v Krči. Skupiny 2, 14 a 6 budou stážovat prvních 7 výukových týdnů na Klinice ortopedie 1. LF UK a ÚVN v Praze Střešovicích a následně budou pokračovat na I. chirurgické klinice, kde budou střídat skupiny 1, 12 a 5, které budou pokračovat na Klinice ortopedie 1. LF UK a ÚVN. Na chirurgické klinice 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce bude stážovat studijní sk.15. Skupina 9 bude rozdělena na dvě části a bude stážovat na Klinice transplantační chirurgie IKEM v Praze Krči a na Klinice ortopedie 1. LF UK a ÚVN, v průběhu semestru se studenti ze skupiny 9 na těchto dvou pracovištích vystřídají.

Výuka obecné chirurgie má cíl naučit posluchače symptomatologii chirurgických onemocnění, která se dají poznat fyzikálním vyšetřením, jež je doplněno základním instrumentálním a laboratorním vyšetřením. Obecná propedeutika učí studenty základům první lékařské pomoci a zahrnuje základní otázky úrazové chirurgie, prevence a léčení závažných poúrazových stavů.

Cílem výuky je zvládnutí pravidel asepse a antisepse, znalost základních způsobů znecitlivění, komplexního pooperačního ošetřování nemocných a rozpoznání i léčení pooperačních komplikací. Na stážích bude pokračováno v procvičování látky v rámci chirurgické propedeutiky: vyšetřování nemocných, cévkování, event. provádění menších chirurgických výkonů na odděleních či ambulancích. Bude věnována pozornost předoperační a pooperační péči o nemocné, ošetřování pooperačních komplikací. Do výukových programů bude včleněna obecná nauka o poraněních, chirurgických infekcích, právní předpisy v chirurgii, rehabilitace a základy dietetiky.

Zápočet bude udělen poslední výukový týden na základě prezence a po zhodnocení znalostí. Absence na stážích bude omluvena jen z vážných rodinných důvodů nebo na podkladě pracovní neschopnosti. Zápočet může udělit pouze učitel, ke kterému byl student přidělen po dobu celého semestru.

Semináře z obecné chirurgie se budou konat pro posluchače 1 – 8 studijní skupiny na posluchárně I. chirurgické kliniky každé úterý od 12.30 – 14.00 hod. a pro skupiny 9 – 16 ve středu v téže době.

Probíraná témata budou vyžadována u zkoušky. 

Ve zkouškovém období od 3. 6. do 30. 6. 2023 složí posluchači zkoušku z chirurgické propedeutiky. Ke zkoušce je možné se přihlásit pouze po splnění studijních požadavků, které budou doloženy v prezenční listině. Ke zkoušce je rovněž možné, na doporučení kroužkového učitele, přihlásit se v předtermínu, který bude v průběhu semestru upřesněn.

Podrobný rozpis studentů stážujících na I. chirurgické klinice VFN a rozdělení studentů do skupin - viz rozpis v SISu event. nástěnka v přízemí budovy I. chirurgické kliniky VFN.
První den stáží se studenti dostaví v hodinu dle rozvrhu do přízemí kliniky (pavilon A8) před posluchárnu. Na stážích je třeba, aby studenti byli přezuti a měli vlastní fonendoskop a plášť.

Rozpis studentů stážujících na III.chirurgické klinice FN Motol /sk. 11, 16, 3/, na chirurgické klinice FTN v Krči /sk. 4 a 10/, na Klinice ortopedie v ÚVN /sk. 2, 14,  6, část 9/, na Klinice transplantační chirurgie IKEM v Praze Krči /část 9/ a chirurgické klinice Nemocnici Na Bulovce /sk. 15/ bude podle dispozic příslušného pracoviště. 

 

 NÍŽE JSOU INFORMACE PRO STUDENTY STÁŽUJÍCÍ NA III.CHIRURGICKÉ KLINICE FNM PRAHA 5, MOTOL:
KRUH č. 11, 16, 3

S t á ž e    III.r. – směr lékařství – kruh  č. 11,16 a 3                                        letní semestr   2022/2023 (B00634)

 

 

Stáže probíhají na III.chirurgické klinice 1.LF UK FN Motol, Praha 5,V Úvalu 84

Celý semestr tj. 1. – 15. týden (20.2.  -  2.6. 2023) Každý kroužek stážuje 1x týdně 2 vyučovací hodiny á 45 min., tj. celkem 30 vyučovacích hodin.

Kroužek  č.  11  -  pondělí 13:00  -  15:00                 Pastor,  Beneš

Kroužek  č.  16  - úterý     13:00  -  15:00                 Libánský, Ozaniak

Kroužek  č.  3  -   středa   13:00  -  15:00                 Vachtenheim, Novysedlák

 

(Původní termín stáží 14:15 – 16:15 možné posunout na dobu 13:00 – 15:00 po dohodě se studenty.)

 

Přednášky pro celý III.ročník všeobecného směru jsou v posluchárně l.chir.kliniky l. LF UK VFN, U nemocnice 2, Praha 2 – dle rozpisu

l.chir.kliniky.

 

Š a t n a :  Klíče od šatny na ambulanci III.chirurgické kliniky, přízemí C, bude vydán pouze výměnou za index, či jiný průkaz. Šatna č. 3 se nachází v komunikačním uzlu E - -2.patro. Klíčky od skříněk u pí Adamovská 1.p.,uzel

D – C, naproti sekretariátu kliniky.

 

Pláště, přezůvky, fonendoskopy – nutné!!!

První den stáže si vyzvednout prezenční list na sekretariátu III.chir.kliniky.

Každý den stáže při odchodu si nechat potvrdit prezenci příslušným asistentem. Celkem 15x stáž.

 

Zápočet po skončení stáží s prezenčním listem – nutné pro platný zápočet, předat na sekretariát seznam studentů, kteří dostali zápočet, s doplněním údajů dle listu k zapsání zápočtů do SIS systému.

Bez zapsání zápočtů do SIS počítačového systému není zápočet platný.

Zkouška z chirurgické propedeutiky v řádném termínu bude po skončení stáží od 5.6. do 31.6.2023.   Rozpis bude vypracován po dohodě studentů  s  doc.. Libánským a as. Pastorem.  Na III. chirurgické klinice se zkouší pouze ti studenti, kteří zde absolvovali stáž.

Ke zkoušce je rovněž možné, na doporučení kroužkového lékaře, se přihlásit v předtermínu, který bude upřesněn v průběhu semestru

Dopolední termín předběžně 9-12h, odpolední 13 - 15h, skupiny po cca 6-8 studentech.  Bude upřesněno v 2. polovině semestru.

Last update: Frýba Vladimír, MUDr. (14.02.2024)
Requirements to the exam - Czech

Otázky ke zkoušce z propedeutiky pro III. ročník

 

1.a         Pooperační komplikace gastrointestinální a močové

b            Tetanus

c            Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)

                             

2.a         Principy léčby nádorových onemocnění

b            Ranné infekce

c            Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)

                             

3.a         Předoperační příprava

b            Principy rehabilitace chirurgických nemocných. Proleženiny

c            Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)

                             

4.a         Operační léčba zlomenin

b            Hojení ran (primární, sekundární, fáze hojení)

c            Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)

              

5.a         Polytrauma, sdružená poranění

b            Základy infuzní terapie

c            Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)

              

6.a         Celkové znecitlivění

b            Penetrující a nepenetrující poranění břicha

c            Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)

              

7.a         Pooperační komplikace respirační a kardiovaskulární

b            Antibiotika v chirurgii

c            Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)

                             

8.a         Obecné zásady pooperační péče

b            Poranění velkých kloubů, zásady ošetření

c            Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)

              

9.a         Základní předoperační vyšetření

b            Šok – definice, dělení, obecné principy léčby

c            Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)

                             

10.a       Dokumentace v chirurgii

b            Zajištění žilních vstupů, způsoby aplikace léků

c            Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)

                             

11.a       Punkce, drenáž dutiny břišní a hrudní, indikace a provedení

b            Konzervativní léčba zlomenin

c            Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)

                             

12.a       Pooperační komplikace ranné

b            Klasifikace zlomenin

c            Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)

              

13.a       Druhy stehů v chirurgii, šicí materiály, staplery

b            Stavění krvácení, první pomoc při krvácení

c            Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)

 

14.a       Místní znecitlivění

b            První pomoc při zlomeninách /včetně otevřených/

c            Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)

                             

15.a       Zásady cévkování, druhy cévek. NGS, indikace a způsob zavedení

b            Poranění hrudníku. První pomoc

c            Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)

              

16.a       Vyšetření kolenního kloubu

b            Hromadná poranění, zásady ošetření

c            Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)

 

17.a       Nekrotizující a nenekrotizující infekce

b            Druhy ran a jejich ošetření

c            Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)

                             

18.a       Obvazy obinadlové, sádrové, typy obvazů

b            Definice NPB a základní rozdělení

c            Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)

              

19.a       Hojení zlomenin

b            Poranění elektrickým proudem, termická poranění (popáleniny, omrzliny)

c            Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)

                             

20.a       Klinické vyšetření břicha

b            Základy transfúze, indikace, způsob provedení, komplikace

c            Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)

              

21.a       Typy operací

b            Nozokomiální infekce. Definice, dělení

c            Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)

              

22.a       Antisepse, asepse, dezinfekce, sterilizace

b            Zásady neodkladné resuscitace

c            Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)

                             

23.a       Konvenční a miniinvazivní přístupy v chirurgii

b           Základy plastické chirurgie, obecné principy, typy rekonstrukcí a uzávěrů defektů

c            Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)

              

24.a       Paraklinická vyšetření v chirurgii (laboratorní vyšetření, zobrazovací metody)

b            Tracheostomie, koniopunkce

c            Praktická část (oblékání sterilních rukavic, zhotovení obvazu, základní chirurgické nástroje)

Last update: Frýba Vladimír, MUDr. (20.02.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html