SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physiology - B03119
Title: Fyziologie
Guaranteed by: Institute of Physiology First Faculty of Medicine Charles University (11-00150)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 14
E-Credits: 14
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:5/4, C [HT]
summer s.:6/4, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 285 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: prof. MUDr. O. Kittnar, CSc. MBA
Additional information: http://fyziologie.lf1.cuni.cz/medici-a-zubni-lekarstvi
Old code: 380
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA
Attributes: Lékařství
Předmět pro elearning
Teoretický předmět
Pre-requisite : {splněna jedna z anatomií}, {splnit jeden z kódů}
Co-requisite : B00003
Interchangeability : B00380
Is pre-requisite for: B03161, B03388, B03164, B01363, B01032, B01972, B02922, B00650, B00709, B01319, B01682, B02000, B02001, B02187, B02551, B02697, B02704, B00632, B00634, B02925, B03162
In complex pre-requisite: B00079, B03138
Annotation -
The lectures in the winter semester include physiology of the cell, general neurophysiology including physiology of muscles, blood, circulatory, respiratory and digestive systems. In the summer semester, regulation in which kidneys, the endocrine system and central nervous system take part are dealt with. Practical labs is aimed at verification of theoretical knowledge and at training certain skills through investigation of some functions of the human organism and their regulatory mechanisms as well as through experiments on animals. Computer models and patient simulators complement the labs.
Last update: Kolářová Jana (10.02.2020)
Literature - Czech

Povinná:

  • Kittnar, Otomar. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2020, 747 s. ISBN 978-80-247-1963-4.
  • Kittnar, Otomar. Přehled lékařské fyziologie. Praha: Grada Publishing, 2021, 332 s. ISBN 978-80-271-1025-4.
  • Kittnar, Otomar, Mlček, Mikuláš. Atlas fyziologických regulací. Praha: Grada, 2009, 316 s. ISBN 978-80-247-2722-6.
  • Silbernagl, Stefan, Despopoulos, Agamemnon. Atlas fyziologie člověka : překlad 8. německého vydání. Praha: Grada, 2016, 434 s. ISBN 978-80-247-4271-7.
  • Kittnar, Otomar. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2011, 790 s. ISBN 978-80-247-3068-4.
  • Langmeier, Miloš. Základy lékařské fyziologie. Praha: Grada, 2009, 320 s. ISBN 978-80-247-2526-0.
  • Trojan, Stanislav, Langmeier, Miloš et al. Slovníček lékařské fyziologie. Praha: Galén, 2006, 141 s. ISBN 8072623753.

Last update: Jandová Kateřina, MUDr., Ph.D. (20.09.2023)
Teaching methods - Czech

Veškeré informace týkající se výuky a možných změn naleznete na webových stránkách ústavu: https://fyziologie.lf1.cuni.cz/medici-a-zubni-lekarstvi v sekci Výuka.

 

SYLABUS VÝUKY PRAKTICKÝCH CVIČENÍ Z FYZIOLOGIE PRO STUDENTY VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ (B03119) – LS 2023/2024

Skupiny A, B, C – všeobecné lékařství

Na praktická cvičení si přineste čistý bílý plášť s viditelně umístěným průkazem studenta (ISIC), přezutí a zámek na skříňku.

 

1. výukový týden (19.2.-23.2.2024)

 - Úvod do praktických cvičení – ANS; úvod do ledvin

   STUDENTI SI DO ÚVODNÍHO CVIČENÍ PŘIPRAVÍ AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM (z učebnice a

   protokolu)

 

2. - 4. výukový týden (26.2.-15.3.2024)

2.

3.

4.

Glykemická křivka

A

C

B

Fyziologie zátěže

B

A

C

SIM – celková anestezie, kapnometrie

C

B

A

 

5. výukový týden (18.3.-22.3.2024)

- Seminář, opakování

 

6. – 8. výukový týden (25.3.-12.4.2024)

6.

7.

8.

Fyziologie ledvin, polyurie

A

C

B

Zrak

B

A

C

SIM – invazivní měření TK, renální funkce

C

B

A

 

9. výukový týden (15.4.-19.4.2024)

- Seminář, opakování

 

10. – 12. výukový týden (22.4.-10.5.2024)

10.

11.

12.

Reflexy, vědomí, EEG

A

C

B

Sluch, řízení motoriky

B

A

C

SIM – podmínky vědomí, shrnutí

C

B

A

 

13. výukový týden (13.5.-17.5.2024)

- Seminář, opakování

 

14. výukový týden (20.5.-24.5.2024)

- Zápočtový test

 

15. výukový týden (27.5.-31.5.2024)

- Konzultace a zápočty

 

CAVE!!!!

Čtvrtek 28.3.2024 – děkanský den – 6. výukový týden

Pátek 29.3.2024 - státní svátek – 6. výukový týden

Pondělí 1.4.2024 - státní svátek – 7. výukový týden

Středa 1.5.2024 – státní svátek – 11. výukový týden

Středa 8.5.2024 – státní svátek – 12. výukový týden

Úterý 14.5.2024  - rektorský den – 13. výukový týden

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYLABUS VÝUKY PRAKTICKÝCH CVIČENÍ Z FYZIOLOGIE PRO STUDENTY VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ (B03119) – ZS 2023/2024

Skupiny A, B, C – všeobecné lékařství

Na praktická cvičení si přineste čistý bílý plášť s viditelně umístěným průkazem studenta (ISIC), přezutí a zámek na skříňku!

1. výukový týden (2.10.-6.10.2023)

 - Úvod do praktických cvičení, KREV I (Hb, HTK, FW) 

 (liché i sudé kroužky se sejdou v přízemí Fyziologického ústavu)

 

2. – 4. výukový týden (9.10.-27.10.2023)

2.

3.

4.

Krev II (hemostáza, krevní skupiny)

A

C

B

TK a oběh

B

A

C

SIM – úvod, vyšetření 1

C

B

A

 

5. výukový týden (30.10.-3.11.2023)

- Seminář, opakování

 

6. – 8. výukový týden (6.11.-24.11.2023)

6.

7.

8.

Dýchání, spirometrie

A

C

B

Membránový potenciál

B

A

C

SIM – vyšetření 2

C

B

A

 

9. výukový týden (27.11.-1.12.2023)

- Seminář, opakování

 

10. – 12. výukový týden (4.12.-22.12.2023)

10.

11.

12.

EKG

A

C

B

Metabolismus

B

A

C

SIM – shrnutí oběh a dýchání

C

B

A

 

13. výukový týden (2.1.-5.1.2024)

- Seminář, opakování

 

14. výukový týden (8.1.-12.1.2024)

- Zápočtový test

 

15. výukový týden (15.1.-19.1.2024)

- Konzultace, zápočty

 

CAVE!!!!

Pátek 17.11. 2023 (státní svátek) – 7. výukový týden

Pondělí 1.1. 2024 (státní svátek) – 13. výukový týden

 

Last update: Jandová Kateřina, MUDr., Ph.D. (13.02.2024)
Course completion requirements - Czech

Praktická cvičení probíhají PREZENČNĚ ve Fyziologickém ústavu

Praktická cvičení – bodový systém - požadavky:

Podmínky pro absolvování praktika: vstupní znalosti (nutná samostatná domácí teoretická příprava),  aktivní účast na všech prováděných úlohách konkrétního cvičení a samostatné vedení protokolu v uspokojivé kvalitě

Jednotlivá témata praktických cvičení jsou v každém semestru zařazena do tří bloků praktických cvičení. V každém bloku se vybraná témata vyučují po tři týdny, kdy je možné si praktické cvičení po předchozí domluvě nahradit. Po skončení každého bloku praktických cvičení následuje praktikum opakování a přezkoušení z témat daného bloku. Za úspěšné absolvování všech praktických cvičení a za úspěšné přezkoušení z předepsaných témat získá student vždy jeden bod (maximální počet bodů za zimní i letní semestr: 17).

Podmínky pro udělení zápočtu v ZS a LS:

1. získaný minimální počet bodů = celkový počet bodů minus 3 body (alespoň 14 bodů ze 17 v zimním i letním semestru)

2. úspěšné absolvování závěrečného zápočtového testuLast update: Jandová Kateřina, MUDr., Ph.D. (20.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Pravidla konání zkoušek z předmětu Fyziologie ve Fyziologickém ústavu

 

A)     Vypsání termínů zkoušek

Do konce 4. výukového týdne letního semestru budou prostřednictvím SISu vypsány všechny zkušební termíny, v nichž je možné zkoušku konat. Tento počet termínů bude konečnýPočet přihlášených na zkoušku nebude omezen.

Vypsány budou termíny v těchto obdobích:

a) 1x předtermín v 15. výukovém týdnu od 27.5.-31.5.2024

b) 4x termín v řádném zkouškovém období od 3.6.-28.6.2024

c) 1x termín v období prázdnin v týdnu od 26.8.-30.8.2024

d) 2x termín v 2. části řádného zkouškového období 2.9.-13.9.2023

 

B)     Pravidla zápisu a odhlašování na zkoušku

Zahájení zapisování k termínům bude vyznačeno v SISu a bude rozdílné pro jednotlivé skupiny termínů.

Konat zkoušku může student pouze tehdy, je-li zapsán na termín v SISu a má-li splněny všechny rekvizity ke zkoušce.

Zápis ke zkoušce není podmíněn udělením zápočtu, ale vlastní konání zkoušky je limitováno udělením obou zápočtů. Student, který nebude mít dané rekvizity splněny, bude před zkouškou při kontrole z termínu vyškrtnut, o čemž obdrží e-mail. Termín tímto odhlášením neztrácí.

 

C)     Nedostavení se ke zkoušce a omluva

 

Student, který se nedostaví ke zkoušce a neomluví se řádně předem, tak není klasifikován, ale termín zkoušky propadáPo propadnutí termínu se lze přihlásit na další termín zkoušky. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných a doložených důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející. Student se musí omluvit písemně s vysvětlením a doložením důvodu. O výsledku uznání omluvy bude student informován.

 

D)     Opakování zkoušky

 

Student má právo konat zkoušku nejvýše třikrát, má právo na 2 opravné termíny, mimořádný opravný termín se nepřipouští. Pokud však student nevyčerpá tyto možnosti v rámci vypsaných termínů, toto nezakládá nárok na vypsání zvláštního termínu zkouškyDalší zkušební termíny nebudou vypsány.

Rovněž nelze konat zkoušky po skončení druhé části zkouškového období v září, resp. po posledním vypsaném termínu. Žádné mimořádné či „děkanské“ termíny nejsou povoleny.

 

E)      Pravidla průběhu zkoušky

 

FORMA ZKOUŠKY

Ústní

 

Zkouška z fyziologie má tři části:     

1. zhodnocení EKG křivky

2. jednu vylosovanou otázku z praktických cvičení 

3. tři vylosované teoretické otázky 

 

HODNOCENÍ ZKOUŠKY

Zkouška z fyziologie je skládána ve zkouškovém období na konci 2. ročníku. Úspěšné zhodnocení EKG křivky je podmínkou pokračování ve zkoušce. Neúspěch v jakékoliv části zkoušky znamená její ukončení a hodnocení neprospěl (a). To však neplatí při druhém opravném termínu, kdy bude zkouška pokračovat i při neúspěchu zhodnocení EKG křivky. V prvním i druhém opravných termínech se opakují všechny tři části zkoušky.

 

Na zkoušku si studenti s sebou přinesou k ověření totožnosti některý z následujících dokladů: ISIC, občanský průkaz, cestovní pas

Na zkoušku se studenti hlásí prostřednictvím SIS.

Počet přihlášených na zkoušku není omezen.

 

F)  Doporučené literární prameny:

 

a.      Lékařská fyziologie  - Otomar Kittnar a kolektiv, 2. přepracované a doplněné vydání (Grada 2020)

b.      Přehled lékařské fyziologie – Otomar Kittnar a kolektiv (Grada 2021)

c.      Fyziologie – Repetitorium – Jaromír Mysliveček, Vladimír Riljak (Triton 2022, Triton 2020)

d.      Lékařská fyziologie - Otomar Kittnar a kolektiv (Grada 2011)

e.      Atlas fyziologických regulací – Otomar Kittnar, Mikuláš Mlček (Grada 2009)

f.       Atlas fyziologie člověka – S. Silbernagl, A. Despopoulos (Grada 2016)

g.      Základy lékařské fyziologie – Miloš Langmeier a kolektiv (Grada 2009)

h.      Nárys fyziologie člověka I.–VI. (Carolinum)

i.       Slovníček lékařské fyziologie – S. Trojan, M. Langmeier et al. (Galén 2006)

 

G) ZKUŠEBNÍ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

 

1. Přehled oběhové soustavy a funkce jejích jednotlivých částí

2. Převodní systém srdeční, pacemakerový potenciál, akční potenciál pracovní svaloviny

3. Postup vlny depolarizace myokardem ‑ vztah k EKG, elektrická osa srdeční

4. Princip elektrokardiografie, svody, Einthovenův trojúhelník

5. EKG, popis křivky, význam vyšetření

6. Spřažení excitace a kontrakce v srdečním svalu

7. Dráždivost a refrakterní perioda myokardu

8. Srdeční automacie, gradient srdeční automacie

9. Srdeční revoluce

10. Srdeční výdej, řízení, změny

11. Vztah tlak ‑ objem během srdečního cyklu

12. Práce a výkon srdce, minutový objem srdeční, systolický objem, ejekční frakce, srdeční index

13. Metabolizmus myokardu, zajištění O2 a energie

14. Receptory v krevním oběhu, druhy, funkce

15. Tlak krve v srdci a ostatních částech krevního oběhu, změny krevního tlaku během srdečního cyklu

16. Tlak krve v jednotlivých částech oběhové soustavy, vliv gravitace na krevní tlak

17. Srovnání plicního a tělního oběhu

18. Tlak krve v artériích, arteriální tep, vliv pružnosti tepen na hemodynamiku

19. Žilní návrat, změny tlaku v kapacitním řečišti, CVP, venózní tep

20. Krevní kapiláry, funkce, řízení mikrocirkulace

21. Tvorba tkáňového moku, přestup tekutiny, látek a plynů stěnou kapiláry

22. Zásobení životně důležitých orgánů krví

23. Oběh krve kůží, splanchnikem a kosterním svalstvem

24. Koronární oběh a jeho zvláštnosti

25. Placentární a fetální oběh krve

26. Oběh krve v mozku

27. Portální oběh

28. Hemodynamika krevního oběhu, „preload“, „afterload“, tlak, průtok, viskozita

29. Distribuce krve v krevním oběhu, odpor cévního řečiště

30. Reakce kardiovaskulárního systému na zátěž

31. Řízení krevního tlaku

32. Humorální a nervová regulace srdeční činnosti

33. Místní regulační mechanizmy krevního průtoku

34. Celkové regulační mechanizmy krevního oběhu

35. Centra řízení krevního oběhu, interakce místních a celkových regulačních mechanizmů krevního oběhu

36. Přehled dýchací soustavy, význam dýchání

37. Dýchací cesty, plicní objemy, alveolární ventilace, mrtvý prostor

38. Zevní dýchání, ventilace, distribuce, perfuze a difuze

39. Mechanika vdechu a výdechu

40. Intrapulmonální a intratorakální tlak

41. Alveolární a atmosférický vzduch, složení, obsah CO2 ve vydechovaném vzduchu

42. Výměna dýchacích plynů v plicích a v tkáních

43. Povrchové napětí v alveolech, surfaktant

44. Compliance a elastance, dechová práce, odpor dýchacích cest

45. Hypoxie, její druhy; hyperbarie a hyperoxie

46. Obranné dýchací reflexy

47. Transport O2 krví, vazbová křivka

48. Hemoglobin ‑ molekula, typy, množství, deriváty

49. Transport CO2 krví

50. Vztah mezi změnami tlaku, průtoku a objemu plic

51. Reakce dýchacího systému na zátěž a hypoxii, adaptační změny

52. Funkční morfologie ledvin

53. Cévní uspořádání v ledvinách, autoregulace průtoku krve

54. Nefron, stavba a funkce jednotlivých částí

55. Glomerulární filtrace

56. Činnost ledvinových tubulů, rozdíly v proximálním a distálním tubulu

57. Teorie vzniku hyper‑ a hypotonické moči

58. Protiproudový výměnný a multiplikační systém, význam

59. Transport iontů v ledvinách

60. Transport organických látek v ledvinách

61. Funkční zkoušky ledvin, clearance

62. Řízení činnosti ledvin

63. Vztah ledvin a endokrinních funkcí, juxtaglomerulární aparát

64. Zajištění stálého objemu, složení a pH tělesných tekutin

65. Přehled mechanizmů udržujících acidobazickou rovnováhu

66. Krev jako nárazníkový systém

67. Význam plic v udržování acidobazické rovnováhy

68. Význam ledvin v udržování acidobazické rovnováhy

69. Hemostáza

70. Hemokoagulace, přehled faktorů

71. Koagulační kaskáda; fibrinolýza

72. Přirozené antikoagulační faktory

73. Funkce jater – přehled

74. Úloha jater v metabolizmu glycidů, tuků a bílkovin

75. Poplachová reakce organizmu

76. Krevní skupiny; ABH, Rh, HLA systém

77. Buňka (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)

78. Životní cyklus buňky

79. Apoptóza a nekróza

80. Děje na buněčné membráně

81. Ionotropní a metabotropní receptory

82. Transmembránový transport

83. Typy iontových kanálů, jejich význam, akvaporiny

84. Tělní tekutiny

85. Homeostáza

86. Fyziologie stárnutí

87. Fyziologie dětského věku, jednotlivé vývojové periody

88. Funkce krve a její obecné vlastnosti

89. Krevní plazma ‑ funkce složení, objem a jeho změny

90. Organické a anorganické součásti krevní plazmy, hodnoty

91. Plazmatické bílkoviny, množství, druhy, funkce

92. Bílé krvinky ‑ druhy, funkce, počet a jeho změny

93. Granulocyty, funkce, tvorba, kinetika

94. Lymfocyty, druhy, funkce; lymfatická tkáň

95. Monocyty a makrofágy, přehled funkcí

96. Krevní destičky, morfologie, složení, funkce a význam

97. Červené krvinky, morfologie, funkce, membrána, metabolizmus

98. Tvorba krevních elementů, krvetvorné kmenové buňky, ontogeneze krvetvorby

99. Faktory nezbytné pro erytropoézu, železo, vitaminy; řízení krvetvorby

100. Mízní cévy, tvorba, tok a funkce mízy

101. Fyziologický význam sleziny

102. Hemolýza, její druhy

103. Nespecifické imunitní mechanizmy

104. Specifické mechanizmy imunity

105. Vývoj imunitních mechanizmů, imunitní odpověď

106. Voda v lidském těle, hospodaření, ztráty, získávání

107. Fyziologie ústní dutiny, sliny, složení, význam a řízení sekrece

108. Sání, žvýkání a polykání

109. Žaludek, trávení, řízení motility, odlišnosti u kojenců,

110. Žaludeční šťáva, tvorba a význam HCl, řízení sekrece

111. Činnost tenkého střeva, střevní šťáva, motilita, mechanizmy resorpce

112. Pankreatická šťáva, složení, význam, řízení sekrece

113. Žluč, tvorba, složení, význam, řízení

114. Význam duodena pro trávení

115. Přehled trávení a resorpce jednotlivých živin

116. Tlusté střevo, činnost, mikrobiální osídlení, defekace

117. Motilita zažívacího traktu a její řízení

118. Střevní nervový systém, význam

119. Přehled gastrointestinálních hormonů

120. Význam, metabolizmus, funkce a distribuce lipidů v organizmu

121. Význam bílkovin v organizmu, metabolizmus, dusíková bilance

122. Význam, funkce a kinetika sacharidů v organismu, glykémie

123. Kinetika železa v organizmu

124. Vitamíny rozpustné ve vodě

125. Vitamíny rozpustné v tucích

126. Základní a celková přeměna energie

127. Regulace příjmu potravy, energetická homeostáza, hormony tukové tkáně

128. Tělesná teplota; výměna tepla mezi organizmem a prostředím, hypertermie, hypotermie

129. Mechanizmy termoregulace, termogeneze

130. Fyziologické funkce kůže

131. Hormony, rozdělení, význam

132. Mechanizmy účinku hormonů na cílové buňky

133. Řízení metabolizmu sacharidů, glykémie

134. Řízení výdeje, místo a mechanizmus účinků mineralokortikoidů

135. Význam somatotropního hormonu a prolaktinu

136. Langerhansovy ostrůvky, produkce a účinky hormonů

137. Štítná žláza, biosyntetická a sekreční činnost jejích buněk

138. Dřeň nadledvin ‑ sympatoadrenální systém

139. Glukokortikoidy, tvorba, sekrece a účinky

140. Mineralokortikoidy, tvorba, sekrece a účinky

141. Řízení metabolizmu Ca2+

142. Význam Ca2+ v organizmu

143. Stavba a funkce kůry nadledvin, produkce hormonů, účinky, řízení

144. Tvorba, účinky a metabolizmus katecholaminů

145. Účinky hormonů štítné žlázy

146. Tkáňové hormony, charakteristiky, přehled

147. Hormonální systémy související s reprodukcí

148. Ovariální a menstruační cyklus

149. Ženský reprodukční systém

150. Mužský reprodukční systém

151. Fyziologie těhotenství, endokrinní funkce placenty, laktace a její řízení, složení mléka

152. Funkce vývodných cest močových, mikční reflex

153. Vznik svalového stahu, membránový potenciál

154. Nervosvalová ploténka, stavba, funkce

155. Řízení činnosti kosterního svalu, inervace, motorická jednotka

156. Kosterní sval, mechanika svalového stahu, únava, metabolizmus, zdroje energie

157. Základní typy svalů ‑ jejich funkce a inervace

158. Svalová vřeténka, γ-systém, Golgiho šlachové tělísko

159. Svalový tonus, typy, význam, řízení

160. Hladká svalovina, fyzikální a fyziologické vlastnosti hladkého svalu, řízení tonu

161. Stavba a funkce nervové buňky

162. Membránové potenciály

163. Klidový membránový potenciál, podmínky vzniku

164. Iontová a molekulární podstata akčního potenciálu nervového vlákna, srovnání AP a PSP

165. Podmínky vzniku akčního potenciálu a jeho vedení, refrakterní fáze, vliv kalémie

166. Akční potenciál nervového vlákna, hladkého, srdečního a kosterního svalu – srovnání

167. Postsynaptické potenciály, vznik a význam

168. Stavba a funkce synapse

169. Presynaptická a postsynaptická inhibice, postsynaptické potenciály

170. Synaptické mediátory a modulátory

171. Mediátorové systémy

172. Neurosekrece

173. Gliové buňky, typy, funkce; hematoencefalická bariéra

174. Glie a regulace extracelulární koncentrace kalia v CNS

175. Vnitřní prostředí CNS

176. Klasifikace nervových vláken

177. Interneuronální integrační mechanizmy, presynaptické a postsynaptické modulační okruhy

178. Reflex a jeho jednotlivé prvky, klasifikace reflexů

179. Metabolizmus nervové tkáně, životní cyklus nervové buňky

180. Komorový systém, mozkomíšní mok ‑ tvorba, složení a význam

181. Fylogenetický a ontogenetický vývoj CNS

182. Molekulární biologie receptorů (stavba, možnosti ovlivnění agonisty, antagonisty, modulace)

183. Receptory, činnost, rozdělení

184. Receptorový potenciál, adaptace

185. Chuť a čich

186. Optický aparát oka; okohybné svaly, pohyby očí, prostorové vidění

187. Neurofyziologie sítnice

188. Funkce sítnice, zraková dráha, projekční oblasti

189. Funkce středního a vnitřního ucha a sluchová dráha

190. Statokinetické čidlo, mechanizmy řízení rovnováhy

191. Kožní čití, dotek, tlak, termorecepce

192. Percepce bolesti

193. Funkce míchy

194. Přehled mechanizmů řízení hybnosti

195. Monosynaptické a polysynaptické míšní reflexy, význam

196. Obranné reflexy , význam

197. Napínací a obrácený napínací reflex, význam

198. Postojové a vzpřimovací reflexy, význam

199. Spinální centra motoriky, alfa a gama motoneurony

200. Cholinergní systém, význam

201. Katecholaminergní systém, význam

202. Serotoninergní systém, význam

203. Opěrná a cílená motorika

204. Činnost bazálních ganglií

205. Funkce mozečku

206. Bdění a spánek

207. Fyzikální podstata elektrických projevů mozku, metody jejich zpracování

208. Funkce talamu

209. Funkce retikulární formace

210. Funkce limbického systému

211. Centrální oddíly autonomního nervového sytému

212. Periferní oddíly ANS, ovlivnění jednotlivých orgánů autonomním nervovým systémem

213. Funkce hypotalamu

214. Nepodmíněné reflexy, motivace, emoce, instinkty

215. Mechanismy učení a paměti, podmíněný reflex

216. Mechanismy řízení chování

217. Specifické rysy nervové činnosti u člověka, řeč

218. Projekční a senzorické oblasti mozkové kůry

219. Asociační oblasti mozkové kůry

220. Dominance a specializace hemisfér

221. Biologické rytmy

222. Nervová a humorální regulace cévního systému, vazomotorické nervy

223. Řízení dýchání: dechové centrum, vliv periferních a centrálních receptorů

224. Řízení sekrece hormonů

225. Funkční morfologie hypotalamo‑hypofyzárního systému

226. Tropní (glandotropní) hormony adenohypofýzy

227. Hormony neurohypofýzy

228. Regulační vztahy hypotalamu, hypofýzy a nadledvin

 

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY - PRAKTICKÁ ČÁST

 
1. Membránový potenciál

Model membránového potenciálu, blokátory Na+ a K+ kanálů – účinky

Vliv výkyvů koncentrace K+ na KMP

Propustnost membrány pro K+, spontánní depolarizace

2. Krevní elementy

Počet krevních elementů, posuny v červené a bílé řadě, význam

Stanovení koncentrace hemoglobinu, význam

Hematokrit, přepočítané hodnoty červeného krevního obrazu, význam

Sedimentace, známky zánětu, význam 

3. Hemostáza

Účast trombocytů v hemostáze

Aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT), význam vyšetření

Tromboplastinový čas (Quick), INR, význam vyšetření

Principy inhibice hemokoagulace in vivo a in vitro, monitorování této léčby

4. Krevní skupiny

Krevní skupiny, předtransfuzní vyšetření, krevní převod, praktické příklady

Inkompatibilita matky a plodu v Rh systému

Inkompatibilita v AB0 systému, potransfuzní reakce

5. Kardiovaskulární systém

Měření krevního tlaku, význam

Srdeční ozvy

Vliv gravitace na krevní tlak

Měření centrálního žilního tlaku (CVP), význam

EKG – zapojení základních svodů, princip zobrazení výchylek napětí v jednotlivých svodech

EKG – analýza kmitů a vln

EKG – význam vyšetření

6. Respirační systém

Vitální kapacita plic, statická spirometrie, význam vyšetření

Dynamická spirometrie, význam vyšetření

Osobní spirometrie, FVC, FEV1, PEF – význam

Saturace SpO2, princip a význam vyšetření 

7. Metabolizmus

Měření energetické přeměny u potkana, funkce štítné žlázy

Měření klidové energetické přeměny u člověka

Denní energetická bilance u člověka, posouzení nadváhy

8. Glykémie

Glykemická křivka u laboratorního potkana, reakce organizmu na příjem glukózy

Orální glukózový toleranční test, význam vyšetření

Osobní glukometrie, princip vyšetření, význam

9. Ledviny

Osmotická a vodní polyurie

Glomerulární filtrace, vyšetření clearance, význam

Ovlivnění diurézy (bilance tekutin, výkyvy v průtoku krve ledvinou, důsledky zablokování Na-K-2Cl transportéru v Henleově kličce, mechanizmus účinku manitolu)

10. Zrak

Visus, stanovení blízkého a vzdáleného bodu

Refrakční vady, presbyopie

Oftalmoskopie, astigmatizmus, perimetrie

11. Autonomní nervový systém

Ovlivnění fyziologických funkcí sympatikem a parasympatikem

Monitorování fyziologických funkcí potkana

Účinky sympato/parasympato-mimetik/lytik na jednotlivé orgány

12. CNS, statokinetika

Reflexy u člověka (myotatické, exteroceptivní, ERP, pupilární RFX), význam vyšetření

Vyšetření mozečku

Vyšetření kinetického čidla – hodnocení nystagmu, ataxie

13. Sluch

Vyšetření sluchu – ladičkové zkoušky, zkouška řečí

Audiometrie

Tympanometrie

14. Zátěž

Reakce organizmu na zátěž

Význam ergometrického vyšetřování, Test W170

Metabolické změny v průběhu stupňující se zátěže, VO2max

Last update: Jandová Kateřina, MUDr., Ph.D. (20.09.2023)
Education plan -
Schedule semestral
Educational week Date From - To Education type Theme Teacher Files Note Hodnocení
103.10.202309:00 - 10:30lecturePraktický úvod do oběhových funkcíprof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 
průměr: 3, hodnoceno: 2x
03.10.202310:45 - 12:15lecturePraktický úvod do oběhových funkcíprof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 
04.10.202312:30 - 14:00lecturePraktický úvod do dýchacích funkcíprof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 
průměr: 5, hodnoceno: 1x
05.10.202307:15 - 08:45lecturePraktický úvod do dýchacích funkcíprof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 
06.10.202309:00 - 10:30lectureBuňka – organely, životní cyklus. Apoptóza, nekrózadoc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 
06.10.202310:45 - 12:15lectureBuňka – organely, životní cyklus. Apoptóza, nekrózadoc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 
210.10.202309:00 - 10:30lectureBuněčná membrána, transportní mechanismydoc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 
10.10.202310:45 - 12:15lectureBuněčná membrána, transportní mechanismydoc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 
13.10.202309:00 - 10:30lectureZákladní mechanismy fyziologických pochodů. Homeostázadoc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 
13.10.202310:45 - 12:15lectureZákladní mechanismy fyziologických pochodů. Homeostázadoc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 
317.10.202309:00 - 10:30lectureNeuron, glie, vnitřní prostředí CNSprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D., MBA 
17.10.202310:45 - 12:15lectureNeuron, glie, vnitřní prostředí CNSprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D., MBA 
18.10.202312:30 - 14:00lectureIontové kanály. Membránový potenciál a jeho změny (RP, AP, PSP)prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D., MBA 
19.10.202307:15 - 08:45lectureIontové kanály. Membránový potenciál a jeho změny (RP, AP, PSP)prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D., MBA 
20.10.202309:00 - 10:30lectureSynapse elektrická a chemická, receptoryprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D., MBA 
20.10.202310:45 - 12:15lectureSynapse elektrická a chemická, receptoryprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D., MBA 
424.10.202309:00 - 10:30lectureNeurotransmitery, neurotransmiterové systémy v CNS a PNS I.prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D., MBA 
průměr: 5, hodnoceno: 1x
24.10.202310:45 - 12:15lectureNeurotransmitery, neurotransmiterové systémy v CNS a PNS I.prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D., MBA 
průměr: 5, hodnoceno: 1x
27.10.202309:00 - 10:30lectureNeurotransmitery, neurotransmiterové systémy v CNS a PNS II.prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D., MBA 
průměr: 5, hodnoceno: 1x
27.10.202310:45 - 12:15lectureNeurotransmitery, neurotransmiterové systémy v CNS a PNS II.prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D., MBA 
průměr: 5, hodnoceno: 2x
531.10.202309:00 - 10:30lectureKrev. Erytrocyty, hemoglobin. Erytropoeza. Krevní skupinyMUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 
31.10.202310:45 - 12:15lectureKrev. Erytrocyty, hemoglobin. Erytropoeza. Krevní skupinyMUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 
01.11.202312:30 - 14:00lectureKrevní plasma. HemostázaMUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 
02.11.202307:15 - 08:45lectureKrevní plasma. HemostázaMUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 
03.11.202309:00 - 10:30lectureLeukocyty. Obranyschopnost organismuMUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 
03.11.202310:45 - 12:15lectureLeukocyty. Obranyschopnost organismuMUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 
607.11.202309:00 - 10:30lectureKrevní oběh. Podstata elektrické a mechanické funkce srdceprof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 
07.11.202310:45 - 12:15lectureKrevní oběh. Podstata elektrické a mechanické funkce srdceprof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 
10.11.202309:00 - 10:30lectureMembránový potenciál srdeční svaloviny. EKGprof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 
10.11.202310:45 - 12:15lectureMembránový potenciál srdeční svaloviny. EKGprof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 
714.11.202309:00 - 10:30lectureSrdeční stah. Čerpací funkce srdceprof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 
14.11.202310:45 - 12:15lectureSrdeční stah. Čerpací funkce srdceprof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 
15.11.202312:30 - 14:00lectureŘízení srdeční činnosti. Krevní oběh, tlakové poměry, regulaceprof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 
16.11.202307:15 - 08:45lectureŘízení srdeční činnosti. Krevní oběh, tlakové poměry, regulaceprof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 
17.11.202309:00 - 10:30nothingStátní svátek 
17.11.202310:45 - 12:15nothingStátní svátek 
821.11.202309:00 - 10:30lectureMikrocirkulace. Žilní návratprof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 
21.11.202310:45 - 12:15lectureMikrocirkulace. Žilní návratprof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 
24.11.202309:00 - 10:30lectureSpecifická cévní řečiště. Lymfatický systém. Slezinaprof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 
24.11.202310:45 - 12:15lectureSpecifická cévní řečiště. Lymfatický systém. SlezinaMUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 
928.11.202309:00 - 10:30lecturePodstata svalové kontrakceMUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 
28.11.202310:45 - 12:15lecturePodstata svalové kontrakceMUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 
29.11.202312:30 - 14:00lectureRozdělení svalů. Funkční vlastnosti kosterní, hladké a srdeční svalovinyMUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 
30.11.202307:15 - 08:45lectureRozdělení svalů. Funkční vlastnosti kosterní, hladké a srdeční svalovinyMUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 
01.12.202309:00 - 10:30lectureFyziologie dutiny ústníMUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. 
01.12.202310:45 - 12:15lectureFyziologie dutiny ústníMUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. 
1005.12.202309:00 - 10:30lectureŽaludek - význam. Regulace sekrece a motility prof. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. 
05.12.202310:45 - 12:15lectureŽaludek - význam. Regulace sekrece a motilityprof. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. 
08.12.202309:00 - 10:30lectureJátra, žlučprof. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. 
08.12.202310:45 - 12:15lectureJátra, žlučprof. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. 
1112.12.202309:00 - 10:30lectureTenké střevo. Pankreas.MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. 
12.12.202310:45 - 12:15lectureTenké střevo. Pankreas.MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. 
13.12.202312:30 - 14:00lectureTrávení a vstřebávání, regulační faktory GITMUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. 
14.12.202307:15 - 08:45lectureTrávení a vstřebávání, regulační faktory GITMUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. 
15.12.202309:00 - 10:30lectureMotilita GIT, tlusté střevo prof. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. 
15.12.202310:45 - 12:15lectureMotilita GIT, tlusté střevoprof. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. 
1219.12.202309:00 - 10:30lectureŘízení příjmu potravydoc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 
19.12.202310:45 - 12:15lectureŘízení příjmu potravydoc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 
22.12.202309:00 - 10:30lectureVýživa, vitamíny, minerálydoc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 
22.12.202310:45 - 12:15lectureVýživa, vitamíny, minerálydoc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 
1302.01.202409:00 - 10:30lectureVentilace a mechanika dýchání, základní fyzikální předpoklady dýchánídoc. MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D. 
02.01.202410:45 - 12:15lectureTransport dýchacích plynůdoc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. 
03.01.202412:30 - 14:00lecturePlicní cirkulace a vztah ventilace-perfuzedoc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. 
04.01.202407:15 - 08:45lectureTransport dýchacích plynůdoc. MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D. 
05.01.202409:00 - 10:30lecturePlicní cirkulace a vztah ventilace-perfuzedoc. MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D. 
05.01.202410:45 - 12:15lectureVentilace a mechanika dýchání, základní fyzikální předpoklady dýchánídoc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. 
1409.01.202409:00 - 10:30lectureŘízení ventilacedoc. MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D. 
09.01.202410:45 - 12:15lectureŘízení ventilacedoc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. 
12.01.202409:00 - 10:30lectureVyšetření plicních funkcí a parametrů souvisejících s dýcháním, dýchání za zvláštních podmínekdoc. MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D. 
12.01.202410:45 - 12:15lectureVyšetření plicních funkcí a parametrů souvisejících s dýcháním, dýchání za zvláštních podmínekdoc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. 
1516.01.202409:00 - 10:30lectureKonzultace 
16.01.202410:45 - 12:15lectureKonzultace 
17.01.202412:30 - 14:00lectureKonzultace 
18.01.202407:15 - 08:45lectureKonzultace 
19.01.202409:00 - 10:30lectureKonzultace 
19.01.202410:45 - 12:15lectureKonzultace 
Schedule semestral
Educational week Date From - To Education type Theme Teacher Files Note Hodnocení
120.02.202409:00 - 10:30lectureObecné principy humorálních regulacídoc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 
průměr: 1, hodnoceno: 2x
20.02.202410:45 - 12:15lectureObecné principy humorálních regulacídoc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 
21.02.202409:00 - 10:30lectureHypotalamo-hypofyzární systémdoc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 
21.02.202410:45 - 12:15lectureHypotalamo-hypofyzární systémdoc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 
23.02.202407:30 - 09:00lectureSympatoadrenální systémRNDr. Martina Nedbalová, Ph.D. 
průměr: 5, hodnoceno: 2x
23.02.202410:45 - 12:15lectureSympatoadrenální systémRNDr. Martina Nedbalová, Ph.D. 
227.02.202409:00 - 10:30lectureŠtítná žlázadoc. MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D. 
průměr: 1, hodnoceno: 1x
27.02.202410:45 - 12:15lectureŠtítná žlázadoc. MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D. 
28.02.202409:00 - 10:30lectureMetabolismus vápníku. Hormonální kontrola Ca++/P. Fyziologie kostidoc. MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D. 
průměr: 5, hodnoceno: 1x
28.02.202410:45 - 12:15lectureMetabolismus vápníku. Hormonální kontrola Ca++/P. Fyziologie kostidoc. MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D. 
průměr: 3, hodnoceno: 1x
01.03.202407:30 - 09:00lectureHormony Langerhansových ostrůvků. Mechanismus účinku insulinuRNDr. Martina Nedbalová, Ph.D. 
01.03.202410:45 - 12:15lectureHormony Langerhansových ostrůvků. Mechanismus účinku insulinuRNDr. Martina Nedbalová, Ph.D. 
průměr: 5, hodnoceno: 5x
305.03.202409:00 - 10:30lectureTkáňové hormony - tuková tkáň, mozek, srdce, ledvinyprof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 
05.03.202410:45 - 12:15lectureTkáňové hormony - tuková tkáň, mozek, srdce, ledvinyprof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 
průměr: 5, hodnoceno: 4x
06.03.202409:00 - 10:30lectureHypothalamus jako významné integrační centrum CNSdoc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. 
06.03.202410:45 - 12:15lectureHypothalamus jako významné integrační centrum CNSprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D., MBA 
08.03.202407:30 - 09:00lectureBiologické rytmyprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D., MBA 
08.03.202410:45 - 12:15lectureBiologické rytmyprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D., MBA 
412.03.202409:00 - 10:30lectureAutonomní nervový systémdoc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. 
12.03.202410:45 - 12:15lectureAutonomní nervový systémprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D., MBA 
13.03.202409:00 - 10:30lectureStressprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D., MBA 
13.03.202410:45 - 12:15lectureStressprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D., MBA 
15.03.202407:30 - 09:00lectureTermoregulaceMUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. 
15.03.202410:45 - 12:15lectureTermoregulaceMUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. 
519.03.202409:00 - 10:30lectureVýznam ledvin. Funkční morfologie – nefron, cévní zásobeníMUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. 
19.03.202410:45 - 12:15lectureVýznam ledvin. Funkční morfologie – nefron, cévní zásobeníMUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. 
20.03.202409:00 - 10:30lectureGlomerulární filtrace, význam mezangiaMUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. 
20.03.202410:45 - 12:15lectureGlomerulární filtrace, význam mezangiaMUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. 
22.03.202407:00 - 09:00lectureTubulární procesyprof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 
22.03.202410:45 - 12:15lectureTubulární procesyprof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 
626.03.202409:00 - 10:30lecturePodíl ledvin na udržování homeostázy (osmolalita, pH). Ledviny a hormonyprof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 
26.03.202410:45 - 12:15lecturePodíl ledvin na udržování homeostázy (osmolalita, pH). Ledviny a hormonyprof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 
27.03.202409:00 - 10:30lectureVývodné cesty močové. Složení moče. Mikceprof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 
27.03.202410:45 - 12:15lectureVývodné cesty močové. Složení moče. Mikceprof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 
29.03.202407:30 - 09:00nothingStátní svátek 
29.03.202410:45 - 12:15nothingStátní svátek 
702.04.202409:00 - 10:30lectureMužský reprodukční systém prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 
02.04.202410:45 - 12:15lectureMužský reprodukční systém prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 
03.04.202409:00 - 10:30lectureŽenský reprodukční systémprof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 
03.04.202410:45 - 12:15lectureŽenský reprodukční systémprof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 
05.04.202407:30 - 09:00lectureTěhotenství. Porod. Vývoj plodu, novorozenec MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. 
05.04.202410:45 - 12:15lectureTěhotenství. Porod. Vývoj plodu, novorozenec MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. 
809.04.202409:00 - 10:30lectureFyziologie stárnutí doc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. 
průměr: 3, hodnoceno: 1x
09.04.202410:45 - 12:15lectureFyziologické aspekty dětského věkuMUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. 
10.04.202409:00 - 10:30lectureFyziologické aspekty dětského věkuMUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. 
10.04.202410:45 - 12:15lectureFyziologie stárnutídoc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. 
12.04.202407:30 - 09:00lectureSenzorické funkce – principy zpracování informací, receptoryMUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 
12.04.202410:45 - 12:15lectureSenzorické funkce – principy zpracování informací, receptoryMUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 
916.04.202409:00 - 10:30lectureČich a chuť MUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 
16.04.202410:45 - 12:15lectureČich a chuť MUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 
17.04.202409:00 - 10:30lectureSluch a vestibulární aparát MUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 
17.04.202410:45 - 12:15lectureSluch a vestibulární aparát MUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 
19.04.202407:30 - 09:00lectureZrakový systém I.MUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 
19.04.202410:45 - 12:15lectureZrakový systém I.MUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 
1023.04.202409:00 - 10:30lectureZrakový systém II.MUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 
23.04.202410:45 - 12:15lectureZrakový systém II.MUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 
24.04.202409:00 - 10:30lectureSomatosenzorický systémMUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 
24.04.202410:45 - 12:15lectureSomatosenzorický systémMUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 
26.04.202407:30 - 09:00lectureBolest a její význam z hlediska fyziologieMUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 
26.04.202410:45 - 12:15lectureBolest a její význam z hlediska fyziologieMUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 
1130.04.202409:00 - 10:30lectureVnitřní prostředí CNSdoc. MUDr. Petr Kozler, Ph.D. 
30.04.202410:45 - 12:15lectureVnitřní prostředí CNSdoc. MUDr. Petr Kozler, Ph.D. 
01.05.202409:00 - 10:30nothingStátní svátek 
01.05.202410:45 - 12:15nothingStátní svátek 
03.05.202407:30 - 09:00lectureKorový motorický analyzátor, řízení motorických funkcí spinální míchou a mozkovým kmenem MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. 
03.05.202410:45 - 12:15lectureKorový motorický analyzátor, řízení motorických funkcí spinální míchou a mozkovým kmenem MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. 
1207.05.202409:00 - 10:30nothingStudentská vědecká konference 
07.05.202410:45 - 12:15nothingStudentská vědecká konference 
08.05.202409:00 - 10:30nothingStátní svátek 
08.05.202410:45 - 12:15nothingStátní svátek 
10.05.202407:30 - 09:00lectureŘízení motorických funkcí bazálními ganglii a mozečkemMUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. 
10.05.202410:45 - 12:15lectureŘízení motorických funkcí bazálními ganglii a mozečkemdoc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. 
1314.05.202409:00 - 10:30nothingRektorský den 
14.05.202410:45 - 12:15nothingRektorský den 
15.05.202409:00 - 10:30lectureHematoencefalická bariéradoc. MUDr. Petr Kozler, Ph.D. 
15.05.202410:45 - 12:15lectureHematoencefalická bariéradoc. MUDr. Petr Kozler, Ph.D. 
17.05.202407:30 - 09:00lectureChování. Reflexy, motivace, instinkty, emocedoc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. 
17.05.202410:45 - 12:15lectureChování. Reflexy, motivace, instinkty, emoceprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D., MBA 
1421.05.202409:00 - 10:30lectureUčení a paměťdoc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. 
21.05.202410:45 - 12:15lectureUčení a paměťprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D., MBA 
22.05.202409:00 - 10:30lectureSpecifické rysy nervové činnosti člověka. Komunikace. Řeč. Vědomídoc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. 
22.05.202410:45 - 12:15lectureSpecifické rysy nervové činnosti člověka. Komunikace. Řeč. Vědomíprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D., MBA 
24.05.202407:30 - 09:00lectureIntegrační funkce CNSdoc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. 
24.05.202410:45 - 12:15lectureIntegrační funkce CNSprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D., MBA 
1528.05.202409:00 - 10:30consultationsVyžádané konzultace 
28.05.202410:45 - 12:15consultationsVyžádané konzultace 
29.05.202409:00 - 10:30consultationsVyžádané konzultace 
29.05.202410:45 - 12:15consultationsVyžádané konzultace 
31.05.202407:30 - 09:00consultationsVyžádané konzultace 
31.05.202410:45 - 12:15consultationsVyžádané konzultace 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html