velikost textu

Informace o projektu "Studenti pražských univerzit 1882–1945"

Cílem projektu je zpřístupnit v digitální podobě materiály vztahující se ke studentům pražských univerzit z let 1882–1945. Jedná se o badatelsky nejžádanější část fondů Archivu Univerzity Karlovy, z níž je možné získat informace o cca 150 tisících posluchačů, velmi často významných osobnostech, které studiem na pražských univerzitách prošly.
Předmětem digitalizace budou matriky doktorů, rigorózní protokoly, protokoly o státních zkouškách, spisy zkušební komise pro gymnázia a katalogy posluchačů české i německé univerzity v Praze v letech 1882–1945. Výběr období je dán především četností badatelských žádostí, přičemž počáteční rok je určen rozdělením původně jednotné univerzity na českou a německou a konečný rok je stanoven s ohledem na ochranu osobních údajů (posluchači studující po válce stále žijí). V dalších letech bude možné projekt rozšířit i na mladší období.
V současné době jsou zpřístupněny matriky doktorů Univerzity Karlovy (české Karlo–Ferdinandovy univerzity), Německé univerzity, Knihy zkušebních protokolů státních zkušebních komisí při PF UK, Knihy zkušebních protokolů státních zkušebních komisí při PF NU v Praze a Protokoly farmaceutických zkoušek Univerzity Karlovy (české Karlo-Ferdinandovy univerzity).
Tyto archiválie patří k badatelsky nejvíce využívaným v Archivu Univerzity Karlovy, což se bohužel podepsalo na jejich fyzickém stavu (poškozené desky, potrhané stránky). Digitalizace, on-line zpřístupnění a vyjmutí z běžného badatelského využívání je prvním krokem k jejich ochraně.
Archiválie byly digitalizovány na barevném knižním skeneru Zeutschel OS 12000 HQ. Skeny byly pořizovány ve formátu TIFF v rozlišení 400 DPI, výsledné soubory jsou bezpečně uloženy spolu s popisnými a technickými metadaty. Pro účely webového zpřístupnění byly obrazové soubory komprimovány a opatřeny vodoznakem.
Projekt realizuje Ústav dějin UK a archiv UK ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky UK (tvorba webu a databáze).