PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář II. (kombinovaná forma) - YMN33DII
Anglický název: Thesis Preparation II. (distance learning)
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Vyučující: Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Prerekvizity : YMN22DI
Záměnnost : YMN03DII
Je prerekvizitou pro: YMN44DIII
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D. (14.09.2022)
Anotace: Podmínkou splnění DS II je aktivní účast na seminářích a odevzdání 10 normostran textu, které obsahují osnovu a dále rozpracovanou část konceptuálního rámce (dle vlastní volby nebo po dohodě se školitelem) konceptuálního rámce DP a 5 normostran textu s fokusem na metodologii, která ukazuje promyšlené uchopení tématu a vazbu na výzkumné otázky, a seznam použité literatury (seznam literatury se do 15 ns nepočítá). Úroveň textu musí vyjadřovat schopnost studující/ho zpracovat diplomovou práci, včetně práce s odbornou literaturou a řádného odkazování. Osnova se odevzdává do určeného data do odevzdávárny v Moodlu; celý text (včetně osnovy) se odevzdává do Moodlu do stanoveného data. Zde k nim má přístup jak vyučující DS II, tak školitel/ka práce (v případě externích školitelů a školitelek studující tyto texty zasílá též svému školiteli/školitelce na e-mail). Atestaci za DS II uděluje vyučující předmětu na základě účasti studující/ho na seminářích a úrovně povinného textu, kterou hodnotí vedoucí práce. V nejasných případech si vedoucí práce vyžádá vyjádření vyučující. Studující dál plní případné domácí úkoly uložené vedoucí/m práce. V případě zhoršeni situace v souvislosti s epidemii, bude se vyučovat online v prostředí MSTeams, případně Zoom v termínu dle rozvrhu. Vyučující pošle odkazy pro připojení.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Kristýna Macková (23.08.2021)
Kurz je určen výhradně studujícím 2. ročníku studijního programu SOS, a není proto možné si jej zapsat po webu.
Sylabus
Poslední úprava: Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D. (20.09.2023)

Diplomní seminář II (kombinovaná forma) 

ZS 2023/2024 

Alena Košák Felcmanoví, Magdaléna Šťovíčková Jantulová 
(ve spolupráci s vedoucími DP) 

 

Anotace: Účelem Diplomního semináře II je vést studenty v přípravě diplomové práce. Diplomní seminář II navazuje na Diplomní seminář I, který studenti završili napsáním projektu diplomové práce. V rámci DS II jsou studenti vedeni zejména k vypracování rešerše odborné literatury a následnému teoretickému ukotvení výzkumných otázek. Studenti, kteří plánují empirický výzkum, dále mohou upřesňovat výběr vzorku a metod sběru dat. 

 

Organizace studia: Studenti v tomto semestru absolvují 1 povinný seminář (viz níže), pracují samostatně na svojí diplomové práci a individuálně nebo ve skupině konzultují se svým školitelem způsobem, jakým se spolu domluví. Tuto domluvu iniciuje student tak, že do 17. 10. napíše svému školiteli/školitelce.  

 

V rámci semestru proběhne jedno povinné společné setkání 6. 10. v9:30 – 12:20 

 • Zpětné vazby k projektu DP 

 • úvod do předmětu, význam konceptuálního/teoretického rámce vDP 

 • současný stav řešené problematiky v DP, teorie, definice, hypotéze; struktura DP 

 • analýza příkladů dvou obhájených DP  Práce s literaturou (rešerše, psaní) a odkazování, struktura DP    

 • prezentace a obhajoba DP 

 

Atestace: Podmínkou splnění DS II je: 

- aktivní účast na seminářích 

- odevzdání reflexe na zpětnou vazbu k projektům DP ze DS I, jedná NS vložena do Moodle a zaslána vedoucímu/vedoucí do 31.10.2023 Výstupem jsou reflexe a návrhy, co a jak bude potřeba ještě promyslet před realizací výzkumu v návaznosti na poznámky k projektu ze strany oponentů a oponentek. Reflexe by měla být zpracována konkrétně, prakticky 

- odevzdání 10 normostran textu, které obsahují osnovu konceptuálního/teoretického rámce DP, která ukazuje promyšlené uchopení tématu a vazbu na výzkumné otázky, dále rozpracovanou část konceptuálního/teoretického rámce (dle vlastní volby nebo po dohodě se školitelem) a seznam použité literatury (seznam literatury se do 10 ns nepočítá).  

- odevzdání 5 normostran textu s fokusem na reflexi metodologie, kde je potřeba zohlednit: 

 • popsat téma a výzkumný problém, který řeší 

 • popsat (případně revidovat) výzkumné otázky 

 • popsat metody sběru dat 

 • zdůvodnit/charakterizovat vzorek a způsob jeho získání 

 • to celé zasadit do rámce určitého výzkumného designu (např. případová studie), nebo alespoň rámcově do kvalitativního x kvantitativního výzkumného přístupu 

 • odkazovat na literaturu (zase seznam literatury se do 5NS nepočítá) 

 

 

Úroveň textu musí vyjadřovat schopnost studující/ho zpracovat diplomovou práci, včetně práce s odbornou literaturou a řádného odkazování. Studující je povinen minimálně dvakrát konzultovat osnovu a konceptuální/teoretický rámec se svým školitelem či školitelkou. Konzultace iniciuje studující. Osnova se odevzdává do 25. 11. 2023 do odevzdávárny v Moodlu; celý text (včetně osnovy, teorie a metodologie) se odevzdává do Moodlu do 9. 1. 2024. Zde k nim má přístup jak vyučující DS II, tak školitel/ka práce (v případě externích školitelů/školitelek studující tyto texty zasílá též svému školiteli/školitelce na e-mail) 

Uskutečnit jedno online nebo offline setkání – studující budou rozděleni do skupin v počtu max 5 kolegů a kolegyň, mohou spolupracovat prezenční a kombinování studující. Cílem je navzájem konzultovat metodologii výzkumu. Před setkáním si nasdílí své projekty a seznámí se z metodologií těch druhých. Na setkání můžou sdílet postřehy, nápady, poskytli si zpětnou vazbu. Není potřeba probírat metodologii jako celek pro diplomku, ale spíše se zaměřit na body, na kterých zrovna pracují. Průběh setkání studující nemusí dokládat, schůzku je potřeba uskutečnit do konce semestru a vedoucí kurzu (Selmě Muhič) poslat oznámená na email, že proběhla 

Atestaci za DS II uděluje vyučující předmětu na základě účasti studujícího na seminářích a úrovně povinného textu, kterou hodnotí vedoucí práce. V nejasných případech si vedoucí práce vyžádá vyjádření vyučující. Dále studující plní případné domácí úkoly uložené vedoucí/m práce. 

Další informace a materiály k předmětu jsou v Moodlu. 

 

Povinná literatura: 

Punch, K.F. 2008. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál.  

Diplomové práce obhájené u nás na studijním programu SOS (lze stáhnout v SIS): Hanková (2019), Vaňková (2019)  

Šanderová, J. 2009. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Slon. část II. Jak psát odborný text. 

Lojdová, K. Jak vystavět osnovu textu. https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/130762/Books_2010_2019_042-2014-1_6.pdf?sequence=1 

 

Doporučená literatura:  

Labaree, V.R.. n.d. Organizing Your Social Science Research Paper. University of Southern California. Dostupné z https://libguides.usc.edu/writingguide (datum poslední návštěvy 17.3.2020) 

Neusar, A. 2016. Malá knížka o odborném psaní. Olomouc: Universita Palackého. 

 

Zdroje pro rešerši: 

Elektronické zdroje na UK: https://knihovna.fhs.cuni.cz/KFHS-80.html 

UKAŽ - centrální vyhledávač zdrojů na UK https://eds.a.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=4018de84-14d9-4a4a-a7bf-b624442a1727%40sessionmgr4007 

Digitální depozitář závěrečných prací UK https://dspace.cuni.cz/ 

Google Scholarhttps://scholar.google.cz/ 

 

Oborové odborné časopisy: 

VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 
Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 

Nonprofit management and leadership 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK