PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Diskurzivní analýza - YBSC042
Anglický název: Discourse Analysis
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 10 / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Vyučující: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Korekvizity : YBSA004
Je neslučitelnost pro: YMH137, YMH037
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (20.01.2022)
Jedná se o metodologický kurzu, v rámci kterého bude věnována pozornost jednomu z designů kvalitativního výzkumu analýze diskurzu. Konkrétně se studující budou mít možnost podrobněji seznámit s jednou ze škol diskurzivní analýzy a to s kritickou diskurzivní analýzou (KDA). V úvodu bude věnována pozornost teoretickým východisků KDA a dále pak metodologickým postupů KDA (podoba výzkumných otázek, výběr vzorku, analýza dat). Kurz bude vyučován formou seminářů, na kterých studující budou vedeni nejprve k přípravě vlastního výzkumného projektu s využitím KDA a později k analýze dat s využitím metod KDA.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (20.01.2022)

Semináře bude probíhat dle rozvrzu.

Studijní materiály dostupné v rámci platformy Moodlu 1 UK. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (20.01.2022)

Témata:
1) Sociálněvědní analýza textů.
2) Analýza diskurzu: cíle analýzy a možné přístupy k analýze diskurzu.
3) Kritická diskurzivní analýza (KDA): úvod.
4) KDA: teoretická a epistemologická východiska.
5) KDA: výzkumná témata, výzkumné problémy, podoba výzkumných otázek.
6) KDA: metodologické postupy.
7) KDA: výběr vzorku.
8) KDA: základní dimenze analýzy textu.
9) KDA v praxi: volba tématu a textů pro analýzu.
11) KDA v praxi: analýza textu I.
12) KDA v praxi: analýza textu II

13) Prezentace dílčích výstupů z analýzy textů.


Studijní literatura:


FAIRCLOUGH, N. Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London: Routledge. 2013.

HÁJEK, M. Čtenář a stroj: vybrané metody sociálněvědní analýzy textů. Praha: Sociologické nakladatelství, 2014. ISBN 9788074191619. Vybrané kapitoly.

SCHNEIDEROVÁ, S. Analýza diskurzu a mediální text. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 9788024628844. Vybrané kapitoly.

VAŠÁT, P. Kritická diskurzivní analýza: Sociální konstruktivismus v praxi. AntropoWebzin. 2008, 4(2-3), s. 101-112. ISSN 1801-8807.

VÁVRA, M. Diskurz a diskurzivní analýza v sociologii. In Soudobá sociologie II. Teorie sociálního jednání a sociální struktury. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 9788024627281.

 
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (20.01.2022)

- aktivní účast na semináři (9 z 12 setkání)

- odevzdání průběžných úkolů (3-4)

- odevzdání závěrečné výzkumné zprávy z výzkumu 

Zadání úkolu a odevzdávárna v rámci Moodle 1 UK

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK