PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Skeletový atest - České dějiny v evropském kontextu - YBZA31000
Anglický název: Czech History in European Context
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBZA31000
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
prof. Dr. phil. Pavel Himl
Korekvizity : YBZA32000
Neslučitelnost : YBZA30000, YBZA40000
Je korekvizitou pro: YBZA32000
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (03.03.2009)
Skeletový atest z českých dějin v evropském kontextu je souborná zkouška, která prověřuje znalost českých dějin (a jejich evropských souvislostí) a porozumění vybraným problémům českého politického, kulturního, sociálního či hospodářského vývoje.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (03.03.2009)

Drtivé většiny studujících se zkouška již netýká: jedná se o jednu ze dvou souborných zkoušek z historie, které byly povinné pro všechny studenty podle staré, dnes již neplatné akreditace. V současnosti přistupují k této zkoušce již jen jednotlivci, kteří začali studovat v době platnosti staré akreditace a v průběhu studia setrvali na systému starých zkoušek. Vzhledem k malému okruhu studentů, jejichž studijní kurikulum odpovídá ještě staré akreditaci (tj. obsahuje dva historické atesty: SA ČD a SA SKD), nejsou již delší dobu vyhlašovány zkušební termíny k těmto dvěma zkouškám z iniciativy historického modulu. Zbytky zájemců o zkoušku se musí v přiměřeném předstihu přihlásit mailem u vedoucí modulu a to na začátku semestru, ve kterém chtějí ke zkoušce přistoupit. Z technických důvodů nebude možné, aby si student vybral, kdy chce zkoušku vykonat; modul termín vyhlásí v okamžiku, kdy nashromáždí takový počet zájemců, aby bylo efektivní svolat zkušební komisi, tj. minimálně 9 zájemců. Dotyční pak budou obesláni elektronicky. Termín zpravidla připadne na zkouškové období daného semestru.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (28.08.2008)

       SYSTÉM  ZKOUŠENÍ SKELETOVÉHO  ATESTU
     Z ČESKÝCH DĚJIN  V EVROPSKÉM  KONTEXTU

V  rámci  atestu  z českých dějin v evropském kontextu je  objem
atestované  látky  rozdělen do tří časových period:  1)  do  1526
(středověk), 2) 1526 -- 1785 (raný novověk), 3) po 1785 (novověk a
doba nejnovější). Tímto způsobem je také členěn seznam doporučené
literatury  k  tomuto  atestu. Ke zkoušce  je  posluchač  povinen
nastudovat  16 titulů , které vždy nutně  nemusí  být z  tohoto
seznamu  literatury  (výběr  knih  v  něm  neobsažených  je  však
nanejvýš  žádoucí zkonzultovat s vedoucí modulu nebo  s  některým
z  učitelů).  Předpokládá  se, že jednu  položku  z  posluchačova
seznamu  literatury k atestu bude představovat přehledová  práce
k  českým dějinám, která má charakter učebnice (např. Dějiny zemí
Koruny české),  zbylých 15 položek budou studie zaměřené  už  ke
konkrétní problematice českých dějin. Nutné je, aby vybrané práce
pokrývaly  celé údobí českých dějin víceméně rovnoměrně,  zejména
aby   byla  zachována  proporce  mezi  zmíněnými  třemi  časovými
periodami (tj. aby pro každou periodu měl posluchač nastudovaných
asi  pět  titulů,  nejméně  však  tři).  Pokud studentův  seznam
literatury k atestu nesplňuje uvedená kritéria, komise dotyčného
nepřipustí ke zkoušce a daný termín mu propadá (tj. je brán  jako
nulový pokus). Další podrobnosti k orientaci v seznamu doporučené
literatury  a ke strategii výběru literatury pro skeletový  atest
v úvodu k seznamu doporučené literatury.

POZOR: "položkou" v seznamu literatury je míněna samostatná kniha anebo
soubor kratších textů/článků, které dohromady čítají minimálně 150
stran. Takže pokud do seznamu literatury zařazujete článek, lze jej
vykázat jako jednu položku pouze v případě, že jeho rozsah dělá 150
stran - což bývá zřídka - anebo je třeba přidat další články, aby se
celkově jednalo o požadovaných 150 stránek.
Literatura  ke skeletovému atestu z ČESKÝCH  DĚJIN  V EVROPSKÉM
KONTEXTU:


   Úvodem:


   Při přípravě k tomuto skeletovému atestu je zapotřebí vzít v
potaz  jednak chronologické a jednak obsahové členění látky,  jež
je  uplatněno  i  v  tomto  seznamu  literatury.  V  jednotlivých
odstavcích  je literatura řazena převážně abecedně  podle  jména
autora.  Dochází  tak  k  tomu, že někde  svým počtem převažuje
literatura k evropským dějinám nad literaturou k dějinám  českým.
Rozumí se však samosebou, že vzhledem k tomu, že jde o skeletový
atest  z  českých dějin v evropském kontextu, je nutné při  vašem
studiu tento  ráz zkoušky respektovat i vším výběrem  literatury
tak,  aby  základem, od kterého se bude vaše studium odvíjet  byl
běh  českých dějin, avšak aby jste byli s to zařadit český  vývoj
do  obecného dění evropského jak ve smyslu dějin institucí (např.
ráz  lénního  a  stavovského systému u nás a v Evropě, charakter
středověkých  měst,  formování občanské společnosti,  parlamentní
systém a  pod.), tak ve smyslu dějin myšlenkových a náboženských
proudů (renesance,   reformace,  protireformace,   osvícenství,
liberalismus, národnostní hnutí a pod), či konečně  stran  vývoje
hospodářského  a demografického. O vhodném výběru  literatury  je
možno  se dozvědět v rámci programu velkého úvodního kursu  (tzv.
Prolegomena  ke  studiu  dějepisu)  či konsultací  s  pracovníky
historického modulu FHS UK.

   * * *

Část prvá:
Dějiny středověku, do přelomu 15. a 16. století:

   (1.) Dějiny institucí, náčrt politických dějin s důrazem na
charakter mocenských, právních a správních poměrů:

Literatura:
M. Bláhová, J. Frolík, N. Profantová, Velké dějiny zemí Koruny
   české, díl I. do roku 1197, Praha 1999
L. Bobková, Územní politika prvních Lucemburků na českém trůně,
   Ústí n. L. 1995,
J. Čechura, České země v letech 1310-1378. Lucemburkové na českém
  trůně, Praha 1999.
J. Čechura, Karel IV..Na dvojím trůně., Praha
J. Čelakovský, Právo odúmrtné k statkům zpupným v Čechách,Praha
  1882.
P. Čornej, Velké dějiny zemí Koruny české, díl V. 1402-1437,
  Praha 2000
Z. Fiala, Přemyslovské Čechy, Praha.
F. Hoffmann, K systémové analýze středověkých měst, in: Český
  časopis historický 88, 1990, s. 252-275
F. Hoffmann, Ke vzniku městského zřízení v českých zemích, in:
  Český časopis historický 97, 1999, s. 589-602
J. Jurok, Zápas o zemský soud -- jedna z příčin vzniku
  Zelenohorské jednoty, in: Husitský Tábor 6-7, 1984, s. 181-192
F. Kavka, Západoevropský lenní institut jako nástroj vnitřní
  královské politiky za posledních Přemyslovců a za Jana
  Lucemburského, in: Český časopis historický 88, 1990, s. 225-
  251
F. Kafka, Karel IV.. Historie života velkého vladaře, Praha 1998.
J. Kalousek, O staročeském právě dědickém a královském právě
   odúmrtném na statcích svobodných v Čechách i v Moravě, Praha
   1894.
J. Kejř, Husité, Praha 1984.
J. Kejř, Vznik městského zřízení v Čechách, Praha 1998
K. Krofta, Staročeská daň míru, otisk ze sborníku k sedmdesátému
  jubileu P. N. Miljukova, Praha 1929
K. Krofta, Žižka a husitská revoluce, Praha 1936
K. Krofta, Dějiny selského stavu, Praha 1949.
J. Kudrna, Studie k barbarským zákoníkům, Brno 1959.
J. Le Goff, Kultura středověké Evropy, Praha 1991.
J. Macek, Jagelonský věk v českých zemích, díl I., Praha 1992,
   díl II., Praha 1994, díl III. Praha 1996, díl IV., Praha 1999.
J. Macek, Česká středověká šlechta, Praha 1996.
K. Malý, Dějiny českého a československého práva do roku 1945,
   Praha 1997.
B. Mendl, Sociální krise a zápasy měst XIV. věku, Praha 1926.
J. Mezník, Praha před husitskou revolucí, Praha 1990.
J. Mezník, Lucemburská Morava, Praha
R. Nový, Přemyslovský stát 11. a 12. století, Praha 1961.
R. Nový, Poddanská města a městečka v předhusitských Čechách, in:
   Heskoslovenský časopis historický XXI, 1973, s. 73-109
J. Petráň, Skladba pohusitské aristokracie v Čechách, in: Acta
   Universitatis Carolinae, Philosophica et historica I - 1976,
   Studia historica XIV, s. 9-80.
M. Polívka, Sebeuvědomění české šlechty na pozadí česko-německých
   vztahů na sklonku doby husitské,in: Český časopis historický
   93, 1995, s. 426-448
J. Spěváček, Karel IV., život a dílo, Praha 1978.
J. Spěváček, Král diplomat. Jan Lucemburský 1296-1346, Praha
1982.
K. Stloukal, Západní Evropa v době merovejské a karolovské, in:
   J. Šusta (vyd.), Dějiny lidstva od pravěku k dnešku III, Praha
   1937, s. 181-306.
F. Šmahel, Husitská revoluce, díl I.: Doby vymknutá z kloubů, 1.
   vyd. Praha 1993, kap. 2.: Evropská společnost a revoluční
   paralely, s. 71-188, 2. vyd. Praha 1996.
F. Šmahel, Obrysy českého stavovství od konce 14. do počátku 16.
   století, in: ČČH, 1992, str. 161-187.
F. Šmahel, Dějiny Tábora, díl I., České Budějovice 1988
F. Šmahel, Táborská obec a městská samospráva v letech 1420-1452,
   in: Husitský Tábor 5-6, 1984, s. 14-178
J. Šusta, Rozmach renesance v Itálii a souvěká Evropa, in: J.
   Šusta (vyd.), Dějiny lidstva od pravěku k dnešku V, Praha
   1938, s. 1-138.
D. Třeštík - B. Krzemienská, Služebná organisace v
   raněstředověkých    Čechách, in: Československý časopis
   historický XII, 1964, s. 637-667.
D. Třeštík, Křest českých knížat roku 845 christianizace Slovanů,
   in: Český časopis historický 92, 1994, s. 423-457
D. Třeštík, K sociální struktuře přemyslovských Čech, in:
   Československý časopis historický XIX, 1971, s. 537-567.
D. Třeštík, Vznik  Velké Moravy, Praha 2001
V. Vaníček, Velké dějiny zemí Koruny české, díl II. 1197-1250,
   Praha 2000
T. Velímský, Příspěvek k dějinám patriciátu v Čechách v 13.-14.
   století, in: Český časopis historický, s. 321-335
J. Žemlička, "Omnes Bohemi": Od svatováclavské čeledi ke
   středověké šlechtě, in: Mediaevalia historica bohemica 3,
   Praha 1993.
J. Žemlička, Te ducem, te iudicem, te rectorem (sněmovní
   shromáždění v časněstředověkých Čechách -- kontinuita či
   diskontinuita?), in: Český časopis historický 91, 1993, s. 369-
   383
J. Žemlička, Přemysl Otakar I., Praha 1990.
J. Žemlička, Čechy v době knížecí, Praha 1997.
J. Žemlička, Století posledních Přemyslovců, Praha
J. Žemlička, Krize, expanze a obnova Čech v letech 935-1055, in:
  Český časopis historický 93, 1995, s. 205-221

Pro obecnější zařazení evropského lénního systému a feudalismu:
A. Dopsch, Naturalwirtschaft und Geldwirtschaft in der
   Weltgeschichte, Wien 1930.
V. Hrochová (vyd.), Úvod do problematiky raného feudalismu I,
   Praha 1984.
J. Keller, Ke koncepci feudalismu u Maxe Webera, in: Acta
   Universitatis Carolinae, phil. et hist., studia historica
   XXVI, s. 53 an.
M. Weber, Autorita, etika a společnost. Pohled sociologa do dě-
   jin, Praha 1997. (antologie textů k zániku antiky, typům pan-
   ství a protestanské etice)

   * * *

   (2.) Vývoj náboženský, myšlenkový a dějiny mentalit:

Literatura:
J. Burckhardt, Kultura renaissanční doby v Itálii, Praha 1912.
J. Goll, Chelčický a Jednota v XV. století (vyd. K. Krofta),
Praha 1916
A. J. Gurjevič, Kategorie středověké kultury.
A. J. Gurjevič, Nebe, peklo, svět, Praha 1996
R. Holinka, Sektářství v Čechách před revolucí husitskou, Sb.
   filosofické fakulty University Komenského VI, 52
   (3),Bratislava 1929
J. Chlíbec, K vývoji názorů Jana Rokycany na umělecké dílo, in:
   Husitský Tábor 8, 1985, s. 39-58
J. Krása, Husitské obrazoborectví: Poznámky k jeho studiu, in:
   Husitský Tábor 8, 1985, s. 9-17
K. Krofta, Duchovní odkaz husitství, Praha 1946, 1. kap.: Řím a
   Čechy před hnutím husitským, s. 11 a nn.
V. Kybal, M. Matěj z Janova, jeho život, spisy a učení, Praha
1905, reprint 2001
J. Le Goff, Kultura středověké Evropy, Praha 1991.
J. Macek, Jagelonský věk v českých zemích, díl I., Praha 1992,
   díl II., Praha 1994.
E. Maur, Tomáš Münzer, Praha 1995
A. Molnár, Valdénští 1975.
A. Molnár, Na rozhraní věků. Cesty evropské reformace, Praha
   1985.
J. Nechutová, Prameny předhuitské a husitské ikonofóbie, in:
   Husitský Tábor 8, 1985, s. 29-37
R. Nový, Poddaní v husitské revoluci, in: Husitský Tábor 4, 1981,
   s. 93-100
J. Pekař, Žižka a jeho doba, 1. díl: Doba (se zvláštním zřetelem
   k Táboru), kapitola 14.:O sociálně politickém obsahu
   táborství, Praha 1992, s. 169-198.
E. Troeltsch, Z dějin evropského ducha, Praha 1934.
K. Stloukal, Funkce obrazu v husitství, in: Husitský Tábor 8,
   1985, s. 19-27
F. Šmahel, Husitská revoluce, díl I až IV, 1. vyd. Praha 1993, 2.
   vyd. Praha 1996
F. Žilka, Ježíš Kristus a začátky církve křesťanské, in: J. Šusta
   (vyd.), Dějiny lidstva od pravěku k dnešku II, Praha 1936, s.
   389-446.

Výbory z textů a pramenné edice k zařazení české reformace:
A. Molnár - N. a L. Reichertovi (vyd.), Slovem obnovená. Čtení o
   reformaci, Praha 1977.
F. M.  Bartoš, - F. M. Dobiáš - A. Novotný - V. Sobotka  (vyd.),
   Čtyři vyznání (vyznání augsburské, bratrské, helvétské a české
   se čtyřmi vyznáními  staré  církve  a  se  čtyřmi   články
   pražskými), Praha 1951.

   * * *
   (3.) Hospodářská a demografická rovina lidské existence:

Literatura:
L. Fialová  -  P. Horská - M. Kučera - E. Maur - J.  Musil  -  M.
   Stloukal, Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1996, nadále
   zkracováno  jako DOČZ, (nejnovější základní výklad  a  shrnutí
   dosavadního bádání historické demografie)
J. Heers, Západ ve 14. a 15. století, Praha 1
F. Hrubý, Z hospodářských převratů českých v století XV. a XVI.,
   in: Český časopis historický XXX, 1924, s. 205-236 a 432-459.
J. Kalousek (ed.), Řády selské a instrukce hospodářské, in:
  Archiv český, díl 22 až 24, Praha 1905-1908 a Archiv český 25,
  Praha 1910
K. Krofta, Dějiny selského stavu, Praha 1949.
J. Macek, Jagelonský věk v českých zemích, díl I., Praha 1992,
   díl II., Praha 1994.
E. Maur, Geneze a specifické rysy českého pozdněfeudálního
   velkostatku, in: AUC Phil. et Hist. 1976, 1, Studia Historica
   XIV, s. 229-258
E. Maur, Příspěvek k demografické problematice předhusitských
   Čech (1346-1419), in: Acta Universitatis Carolinae, Phi. et
   Hist. I, 1989, Studia historica XXXIV, s. 7-71.
B. Mendl, Hospodářský vývoj Evropy, Praha 1948.
B. Mendl, Počátky našich cechů, in: Český časopis historický
XXXIII, 1927, s. 1-20 a 307-345
B. Mendl, Sociální krise a zápasy měst XIV. věku, Praha 1926.
B. Mendl, Hospodářské a sociální poměry v antice a jejich proměny
   v římské říši, in: J. Šusta (vyd.), Dějiny lidstva od pravěku
   k dnešku II, Praha 1936, s. 649-679.
R. Nový, Struktura feudální renty v předhusitských Čechách, in:
   Československý časopis historický IV, 1961, s. 60-74.
R. Nový, Poddanská města a městečka v předhusitských Čechách, in:
   Československý časopis historický XXI, 1973, s. 73-108.
F. Šmahel, Dějiny Tábora, díl I., svazek 1., České Budějovice
   1988, s.143-196.
J. Šusta, Otroctví a velkostatek v Čechách, in: Český časopis
   historický V, 1899, s. 34-43 a 87-97.
T. Velímský, Příspěvek k dějinám patriciátu v Čechách v 13.-14.
   století, in: Český časopis historický, s. 321-335
J. Žemlička, Markoman, Němci a středověká kolonizace, in: Český
  časopis historický 97, 1999, s. 255-270

* * *Část druhá:
Dějiny raného novověku, 16. až 18. století:

   (1.) Dějiny institucí, náčrt politických dějin s důrazem na
charakter mocenských, právních a správních poměrů:

Literatura:
V. Bůžek, Nižší šlechta v předbělohorských Čechách, in: Český
  časopis historický 91, 1993, s. 37-54
J. Čelakovský, Právo odúmrtné k statkům zpupným v Čechách, Praha,
  1882
R. van Dülmen, Gesellschaft der Frühen Neuzeit: Kulturelles
   Handeln und sozialer Prozess, Wien - Köln - Weimar 1993.
J. Čechura, Broumovská rebélie, Praha 1997.
I. Čornejová - J. Rak - V. Vlnas, Ve stínu Tvých křídel...
   Habsburkové v českých dějiných, Praha 1995.
M. Hlavačka, Karel Albrecht, Praha 1997.
M. Hroch, Buržoasní revoluce v Evropě, Praha 1981.
F. Hrubý, Moravská šlechta roku 1619, její jmění a náboženské
   vyznání, in: Časopis Matice moravské 57, 1922, s. 107-192
J. Janáček, České dějiny 1526-1547, díl I, kniha I, Praha 1968,
   kniha II, Praha 1984.
J. Janáček, Rudolf II. a jeho doba, 1. vyd. Praha 1987, 2.
J. Janáček, Valdštejnova pomsta, Praha, 1992
Z. Kalista, Západní a střední Evropa v době Ludvíka XVI, IN: J.
   Šusta (vyd.), Dějiny lidstva od pravěku k dnešku VI, Praha
   1939, s. 61-172.
J. Kollmann, Valdštejn a evropská politika 1625-1630, Praha 1999.
K. Krofta, Dějiny selského stavu, Praha 1949
K. Krofta, Nesmrtelný národ, Praha 1940
F. Kutnar, Předehra velkého leopoldovského sněmu, in:
  Československý časopis historický XVI, 1968, s. 669-685
F. Kutnar, Cesta selského lidu ke svobodě, Praha 1948.
P. Laslett, The World We Have Lost, Cambridge 1965, též něm.
   verse: Verlorene Lebenswelten, Wien - Köln 1988.
J. Mikulec, Leopold I., Praha 1997.
J. Pánek, Stavovská opozice a její zápas s Habsburky 1547-1577,
   Studie ČSAV 1982, s. 2, Praha 1982
J. Petráň, Staroměstská exekuce, Praha 1971.
J. Polišenský, Třicetiletá válka a evropská krise 17. století,
   Praha 1970.
J. Polišenský, Valdštejn. Ani císař, ani král., Praha 1995.
J. Prokeš, Habsburkové a Hohenzolernové v prvním zápase, IN: J.
   Šusta (vyd.), Dějiny lidstva od pravěku k dnešku VI, Praha
   1939, s. 324-418.
Přehled dějin Československa, I/2 (1526-1848), Praha 1982, hlava
   IV. a VI. (partie psané E. Maurem).
R. Rauscher, Volební kapitulace a korunovační reversy panovníků
   ve střední Evropě, Bratislava 1925.
B. Šindelář, Třídně politické aspekty absolutní monarchie v 16.-
   18. století, in: ČsČH XXIV, 1976, s. 574-600.
J. Šusta, Rozmach renesance v Itálii a souvěká Evropa, in: J.
   Šusta (vyd.), Dějiny lidstva od pravěku k dnešku V, Praha
   1938, s. 1-138.
V. Vlnas, Princ Evžen Savojský, Praha 2001

   * * *


   (2.) Vývoj náboženský, myšlenkový a dějiny mentalit:

Literatura:
V. Bůžek, Ferdinand II. Tyrolský a česká šlechta, in: Český
   časopis historický 98, 2000, s. 261-291
J. Bidlo, Jednota bratrská v prvním vyhnanství, část I až II
P. Blickle, Die Reformation im Reich, 2. überarbeitete und
   erweiterte Auflage, Stuttgart 1992.
J. Burckhardt, Kultura renaissanční doby v Itálii, Praha 1912.
R. van Dülmen, Reformation als Revolution. Soziale Bewegung und
   religiöser Radikalusmus in der deutschen Reformation,
   Frankfurt a. M. 1987
R. van Dülmen, Gesellschaft der Frühen Neuzeit: Kulturelles
   Handeln und sozialer Prozess, Wien - Köln - Weimar 1993.
I. Čornejová, Tovaryšstvo Ježišovo. Jezuité v Čechách, Praha
   1995.
P. Floss, Mikuláš Kusánský, Praha 1976.
L. Febvre, Au coeur religieux du XVIe siecle, Paris S.E.V.P.E.N
   1968.
Z. Haubelt, České osvícenství, Praha 1986.
J. Horský, Příspěvek k diskusi o luterství v Čechách v 16. a na
počátku 17. století. (Několik poznámek k článkům Lubomíra
Kocourka), in: Ústecký sborník historický, Ústí nad Labem 2000,
s. 224-235
Z. Horský, Kepler v Praze, Praha 1980, zejména s. 59-103.
F. Hrejsa, Dějiny křesťanství v Československu, díl V. Za
   Ferdinanda I. (1526-1564). Počátky protireformace, Praha 1958;
   díl VI. Za krále Maxmiliana II., 1564.-1576 (česká konfese),
   Praha 1950.
F. Hrejsa, Česká konfese, její vznik, podstata a dějiny, Praha
   1912
J. Janáček, České dějiny 1526-1547, díl I, kniha I, Praha 1968,
   kniha II, Praha 1984.
J. Janáček, Rudolf II. a jeho doba, 1. vyd. Praha 1987, 2.
M. a M. Machovcovi, Utopie blouznivců a sektářů, Praha 1960, s.
   193-481.
Z. Kalista, Století andělů a ďáblů, Praha 1994.
L. Kocourek, Vrchnost, města a lutherská reformace v severních
   Čechách, in: Poddanská města v systému patrimoniální správy.
   Sborník příspěvků z konference v Ústí nad Orlicí 12.-13. září
   1995, Ústí n. O. 1996
L. Kocourek, K náboženským dějinám doby reformační I, in:
   Vlastivědný sborník Podřipsko, č. 6/1 -- 1996, s. 87-96
L. Kocourek, K náboženským dějinám doby reformační II, in:
   Vlastivědný sborník Podřipsko, č. 7 -- 1997, s. 32-44
L. Kocourek, Luterská reformace, její základy a její ohlasy, in:
   Východočeské listy historické, č. 11-12, Hradec Králové 1997,
   s. 63-72
K. Krofta, Listy z náboženských dějin českých, Praha 1936
F. Kutnar, Sociálně myšlenková tvářnost obrozeneckého lidu, Praha
   1948.
J. Macek, Víra a zbožnost jagellonského věku, Praha 2001
J. Macek, Tyrolská selská válka a Michael Gaismair, Praha 1961.
J. Matoušek, Katolická reformace a zápas o západní Evropu, in: J.
   Šusta (vyd.), Dějiny lidstva od pravěku k dnešku V, Praha
   1938, s. 369-438.
E. Maur, K programu lidových hnutí v Čechách a na Moravě roku
   1525, in: Československý časopis historický XXIV, 1976, s. 205-
   243
J. Mikulec, Pobělohorská rekatolizace v českých zemích, Praha
   1992
A. Molnár, Na rozhraní věků. Cesty evropské reformace, Praha
   1985.
V. Nejedlý, Obrazoborecké tendence v českých dějinách 17. a 18.
  století: Rozdíly a shody s husitským ikonoklasmem, in:
  Husitský Tábor 8, 1985, s. 83-87
O. Odložilík, Jednota bratří Habrovanských, in: Český časopis
  historický XXIX, 1923, s. 1-70 a 301-357
J. Pánek, Moravští novokřtěnci (Společenské a politické postavení
  předbělohorských heretiků, sociálních reformátorů a
  pacifistů), in: Český časopis historický, ročník 92, 1994,
  s.242-256
N. Rejchrtová, Komenský -- představitel českého specifika evropské
  reformace?, in:Český časopis historický, ročník 90, 1992, s.
  335-342
N. Rejchrtová, Obrazoborecké tendence utrakvistické mentality
  jagellonského období a jejich dosah, in: Husitský Tábor 8,
  1985, s. 59-68
R. Říčan, Setkání české reformace s reformací světovou, Praha
  1945
A. Skýbová, K politickým otázkám dvojvěří v Českém království
  doby předbělohorské, in: Husitský Tábor 4, 1981, s. 145-157
E. Troeltsch, Z dějin evropského ducha, Praha 1934.
J. Vacková, Ikonoklasmus evropské reformace -- Nizozemí 1566, in:
  Husitský Tábor 8, 1985,s. 69-81
V. Vlnas, Barokní člověk a barokní světec, in: Pocta Josefu
  Petráňovi, Praha 1991, s. 385-395
V. Vlnas, Jan Nepomucký. Česká legenda, Praha 1993.
T. Winkelbauer, Konfese a konverze. Šlechtické proměny vyznání
  v českých a rakouských zemích od sklonku 16. do poloviny 17.
  století, in: Český časopis historický 98, 2000, s. 476-540

Články vzešlé ze starší diskuse o vztahu české reformace k
základním evropským reformačním proudům:
F, Hrubý, Luterství a kalvinismus na Moravě před Bílou horou, in:
   Český časopis historický XL, 1934, s. 265-309, XLI, 1935, s. 1-
   40 a 237-258.
F. Hrubý, Luterství a novoutrakvismus v českých zemích v 16. a
   17. století, in: Český časopis historický XLV, 1939, s. 33-44.
F. Hrejsa, Luterství, kalvinismus a podobojí na Moravě před Bílou
   horou, in: Český časopis historický XLIV, 1938, s. 296-327.
K. Krofta, Boj o konsistoř pod obojí v letech 1562 -- 1575 a jeho
   historický základ, in: Český časopis historický XVII, 1911, s.
   28-57, 178-190, 271-282 a 383-420

Soubor článků k rekatolisaci, barokní (katolické) religiositě a
tejnému nekatolictví v českých zemích (alespoň 3 články z  tohoto
souboru  se  počítají  jako jedna položka  z  požadovaného  počtu
literatura):
L. Bobková (ed.),Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně
   v letech 1621-1630, Praha 1999
I. Čornejová, Pobělohorská rekatolizace. Nátlak nebo chválihodné
   úsilí?,in: Dějiny a současnost. Kulturně historická revue 23,
   2001, č. 4, s. 2-6
J. Pánek, Nástup rekatolizace ve střední Evropě, in: Rekatolizace
   v českých zemích. Sborník příspěvků z konference v Jičíně
   konané 10. září 1993, Pardubice 1995, s. 3-15.
M.-E. Ducreux, Symbolický rozměr pouti do Staré Boleslavi, in:
   Český časopis historický, ročník 95, 1997, s. 585-620.
M.-E.  Ducreux, Kniha a kacířství, způsob četby a knižní politika
   v  Čechách 18. století, in: Literární archiv, ročík 27,  Česká
   literatura doby barokní, Památník národního písemnictví  Praha
   1994, s. 61-87.
J. Hanzal, Mariánský kult v batokních Čechách, in: Rekatolizace
   v českých zemích. Sborník příspěvků z konference v Jičíně dne
   10. září 1993, Pardubice 1995, s. 17-27
J. Mikulec, Náboženská bratrstva v procesu pobělohorské
   rekatolizace, in: Rekatolizace v českých zemích. Sborník
   příspěvků z konference v Jičíně dne 10. září 1993, Pardubice
   1995, s. 39-45
M. Sládek, Vieriův Kristoslav a pobělohorská rekatolizace Čech,
   in: Literární archiv, ročík 27, Česká literatura doby barokní,
   Památník národního písemnictví Praha 1994, s. 229-246.
M. Sládek,   Zázračná  uzdravení  a  dobrotivá "vzhlédnutí" v
   literatuře  českého baroka, in: Literární archiv,  ročník  27,
   Česká  literatura doby barokní, Památník národního písemnictví
   Praha 1994, s. 247-257.
V. Vlnas,  Barokní  člověk  a barokní světec,  in:  Pocta  Josefu
   Petráňovi.  Sborník prací z českých dějin  k  60.  narozeninám
   prof. dr. Josefa Petráně, Historický ústav ČSAV Praha 1991, s.
   385-396.
Th. Winkelbauer, Konfese a konverze. Šlechtické proměny vyznání
   v českých a rakouských zemích od kslonku 16. do poloviny 17.
   století, in: Český časopis historický 98, 2000, s. 476-540
I. Kořán, "Opočenská rebélie" z roku 1732, in: Práce muzea v
   Hradci Králové XIII, 1970, s. 98-134.

Výbory z textů a pramenné edice k zařazení české reformace:
A. Molnár - N. a L. Reichertovi (vyd.), Slovem obnovená. Čtení o
   reformaci, Praha 1977.
F. M.  Bartoš, - F. M. Dobiáš - A. Novotný - V. Sobotka  (vyd.),
   Čtyři vyznání (vyznání augsburské, bratrské, helvétské a české
   se čtyřmi vyznáními  staré  církve  a  se  čtyřmi   články
   pražskými), Praha 1951.

Studie k tajnému nekatolictví v českých zemích po třicetileté
válce:
E. Čáňová, proticírkevní hnutí na opočensku r. 1732, in: Sb.
prací východoč. archivářů IV., SOA Zámrsk, 1978, s. 133-151
M.-E.  Ducreux, Kniha a kacířství, způsob četby a knižní politika
   v  Čechách 18. století, in: Literární archiv, ročík 27,  Česká
   literatura doby barokní, Památník národního písemnictví  Praha
   1994, s. 61-87.
I.   Kořán,  "Opočenská rebélie" z roku 1732, in: Práce  muzea v
     Hradci Králové XIII, 1970, s. 98-134.
I.   Kořán,  Židovská sekta na Bydžovsku v polovině 18.  století,
     in: Český časopis historický 96, 1998, s. 72-100
J.  Kučera, Příspěvek k problémům llidového náboženství v Čechách
v 17. a 18. století, in: Sborník historický 23, 1976, s. 5-33
F. Kutnar, Sociálně myšlenková tvářnost obrozeneckého lidu, Praha
1948
M.  a M. Machovcovi, Utopie blouznivců a sektářů, Praha 1960,  s.
193-481
A.   Rezek, Dějiny prostonárodního hnutí náboženského, Praha 1887
J.  V. Šimák (vyd.), Tři stati Ant. Rezka o českých blouznicích,
in: Český časopis historický XXIV, 1918, s. 120-164

Vybrané editované prameny k lidovému nekatolickému náboženskému
hnutí doby rekatolizační a toleranční:
F. Bednář, Zápas moravských evangelíků o náboženskou svobodu
v letech 1777-1781. Prameny k dějinám tolerančního patentu, Praha
1931
A.   Rezek -- J. V. Šimák (ed.), Listář k dějinám náboženských
   blouznivců českých století XVIII a XIX., Praha I. díl 1927, II.
   díl 1934
V. Schulz (ed.), Listář náboženského hnutí poddaného lidu na
panství Litomyšlském v století XVIII., Praha 1915
J. V. Šimák (ed.), Několik dokladů k bouři opočenské r. 1743,
in:Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy,
slovesnost a umění, 26, 1917, s. 58-77

   * * *

   (3.) Hospodářská a demografická rovina lidské existence:

Literatura:
J. Čechura, Rolnické revolty raného novověku -- přehled
  středoevropského bádání, in: Český časopis historický 97,
  1999, s. 332- 345
L. Fialová  -  P. Horská - M. Kučera - E. Maur - J.  Musil  -  M.
   Stloukal, Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1996, nadále
   zkracováno  jako DOČZ, (nejnovější základní výklad  a  shrnutí
   dosavadního bádání historické demografie)
P. Horská - M. Kučera - E. Maur - M. Stloukal, Dětství, rodina a
   stáří v dějinách Evropy, Praha 1990.
J. Horský - M. Seligová, Rodina našich předků, Praha 1997.
M. Hroch - J. Petráň, 17. století - krize feudální společnosti?,
   Praha 1976.
F. Hrubý, Selské a panské inventáře v době předbělohorské, in:
   Český časopis historický XXX, 1924, s. 205-236 a 432-459
F. Hrubý, Z hospodářských převratů českých v století XV. a XVI.,
   in: Český časopis historický XXX, 1924, s. 205-236 a 432-459.
J. Janáček, Příspěvek k dějinám kupeckého zisku v 16. století,
in: Československý časopis historický V, 1957, s. 276-289
J. Janáček, České dějiny 1526-1547, díl I, kniha I, Praha 1968,
J. Kalousek (ed.), Řády selské a instrukce hospodářské, in:
  Archiv český, díl 22 až 24, Praha 1905-1908 a Archiv český 25,
  Praha 1910
A. Klášterská, Forma sociálního zabezpečení na venkově v 18. a
  v první polovině 19. století, in: Historická demografie 21,
  1997, s. 93-131
K. Krofta, Dějiny selského stavu, Praha 1949.
P. Laslett, The World We Have Lost, Cambridge 1965, též něm.
   verse: Verlorene Lebenswelten, Wien - Köln 1988.
E. Maur, Problémy demografické struktury Čech v polovině 17.
   století, in: Československý časopis historický XIX, 1971, s.
   739-870.
E. Maur,  Populačních vývoj českých komorních  panství po  válce
   třicetileté, in: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et
   Historica 3,, 1972, Studia historica VIII, 9-80, zejména s. 61-
   80.
E. Maur, Geneze a specifické rysy českého pozdněfeudálního
   velkostatku, in: AUC Phil. et Hist. 1976, 1, Studia historica
   XIV, s. 229-258.
E. Maur, Pobělohorské poddanské poměry a Bohuslav Balbín, in:
   Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách. Sborník
   z konference Památníku národního písemnictví, Praha 1992, s.
   13-22
B. Mendl, Nové obzory a řády hospodářské, in: J. Šusta (vyd.),
   Dějiny lidstva od pravěku k dnešku V, Praha 1938, s. 139-200.
B. Mendl, Koloniální zápasy a nové směry hospodářské, in: J.
   Šusta (vyd.), Dějiny lidstva od pravěku k dnešku VI, Praha
   1939, s. 465-510..
A. Míka, Majetkové rozvrstvení české šlechty v předbělohorské
   době, in: Sborník historický 15, 1967
J. Mikulec, Poddanská otázka v barokních Čechách, Praha 1993
J. Mikulec, Pobělohorská společnost a venkovské obyvatelstvo v
   Čechách, Praha 1991
J. Pekař, Kniha o Kosti, díl II., 1. vyd. Praha 1911, 2. vyd.
   Praha 1936, 3. vyd. Praha 1971.
J. Petráň, Ceny obilí a tržní okruhy v Čechách v 18. a počátkem
   19. století, in: Acta Universitatis Carolinae, phil. et. hist
   3, 1977, Studia historica XVII, s. 9-49.
J. Petráň, Středoevropské zemědělství a obchod v 16. a na počátku
   17. století (Úvaha o problémech a metodách), in:
   Československý časopis historický XIX, 1971, s. 355-380
J. Petráň, K problematice tzv. cenové revoluce ve střední Evropě,
   in: Numismatický sborník VII, 1964, s. 47-74.
A.   Špiesz, Vývoj agrárnych pomerov ve strednej a východnej
   Europe v novoveku a problem existencie druhého nevolnictva na
   našom území, in: Historický časopis, 1967, s. 517-59.
J. Tlapák, K činnoti urbariální komise v Čechách v letech 1771-
  1775, in: Vědecké práce Českoslov. zemědělského muzea 1968, s.
  89-97
J. Tlapák, K některým otázkám poddanské nezákupní držby v Čechách
  v 16.-18. století, in: Právněhistorické studie 19, 1975, s.
  209Část třetí: dějiny novověku od 19. století po současnost
Literatura "povinná", každý by se měl seznámit alespoň s jedním
   titulem dle svého výběru:
M. Efmertová, České země v letech 1848-1918, Praha 1998
Z. Kárník, České země v éře první republiky (1918-1938),1. díl,
   Praha 2000
A. Klimek, Velké dějiny zemí Koruny české, svazek XIII 1918-1929
   (část I.),Praha 2000
A. Klimek, Boj o Hrad, Hrad a pětka (1918-1926), Praha 1996
J. Kuklík, Londýnský exil a obnova československého státu, Praha
   1998
V. Kural, Konflikt místo společenství? Češi a Němci v
   československém státě (1918-1938), Praha 1993
V. Kural, Místo společenství - konflikt! Češi a Němci ve
   Velkoněmecké říši a cesta k odsunu (1938-1945), Praha 1994
V. Olivová, Dějiny Československa, Praha 1995
O. Urban, Česká společnost 1848-1918, Praha 1982

Doporučená literatura:
J. Beránek, Absolutismus a konstitucionalismus v Čechách doby
   Velké  francouzské revoluce. K otázce "české politiky"
   Leopolda II., Praha 1989
E. Broklová, Československá demokracie, politický systém 1918-
   1938, Praha 1992
E. Čejka, Československý odboj na západě (1939-1945), Praha 1997
V. Černý, Paměti 1921-1938, Brno 1992
V. Černý, Paměti 1938-1945, Křik Koruny české, Brno 1992
V. Černý, Paměti 1945-1972, Pláč Koruny české, Brno 1992
P. Drtina, Československo - můj osud, 1. sv., Praha 1991, 2. sv.,
   Praha 1992
L. K. Feierabend, Politické vzpomínky I., II., Brno 1994, III.,
   Brno 1996
K. Čapek, Hovory s TGM, Praha 1992
V. Fischl, Hovory s Janem Masarykem, Praha 1991
A. Gajanová, Dvojí tvář. Z historie předmnichovského fašismu.,
   Praha 1962
A. Gajanová, ČSR a středoevropská politika velmocí, Praha 1997
J. Glandauer, Vznik Československé republiky 1918. Programy,
   projekty, předpoklady, Praha 1988
J. Gebhart, J. Kuklík, Dramatické i všední dny protektorátu,
   Praha 1996
M. Gregorovič, Kapitoly o českém fašismu, Praha 1995
M. Hlavačka, Jubilejní výstava 1891, Praha 1991
Z. Kárník, Socialisté na rozcestí. Habsburk, Masaryk či Šmeral?,
   Praha 1996
J. Kořalka, Češi v Habsburské říši a v Evropě 1815-1914.
   Sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a
   národnostní otázky v Českých zemích, Praha 1996
J. Janko, S. Štrbáňová, Věda doby Purkyňovy, Praha 1988
J. B. Kozák, T. G. Masaryk a vznik Washingtonské deklarace v
   říjnu 1918, Praha 1968
J. Křen, Konfliktní společenství. Češi a Němci 1780-1918, Praha
   1990
J. Kuklík, J. Němeček, Hodža versus Beneš, Praha 1999
J. Lněničková, České země v době předbřeznové 1792-1848, Praha
   1998
K. Malý, Dějiny českého a československého práva práva do roku
   1945, Praha 1997
Fr. Mezihorák, Hry o Moravu. Separatisté, iredentisté a
   kolaboranti 1938-1945, Praha 1997
V. Olivová, Československo v rozrušené Evropě, Praha 1968
K. Pacner, Osudové okamžiky Československa, Praha 1997
T. Pasák, Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945, Praha
   1999
T. Pasák, Pod ochranou říše, Praha 1998
F. Peroutka, Budování státu I. - IV., Praha 1991
K. Pichlík, B. Klípa, J. Zabloudilová, Českoslovenští legionáři
   1914-1920, Praha 1990
P. Pithart, Osmašedesátý, Praha 1990
F. Roubík, Český rok 1848, Praha 1931
J. Rychlík, Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy
   1914-1945, Bratislava 1997
J. Štaif, Revoluční léta 1848-49 a české země, Praha 1990
O. Urban, František Josef I., Praha 1991
O. Urban, Idea státu rakouského jako politická otázka, in
   Historický obzor roč. 6, č. 11/12, 1995, s. 259-265
Z. Veselý, Dějiny českého státu v dokumentech, Praha 1994
P. Vošahlíková, Jak se žilo za časů Františka Josefa I., Praha
   1996

     * * *
Pro obecnější zařazení do kontextu světových dějin:
Dějiny evropské civilizace II, Praha 1995
Dějiny Evropy, Praha 1995
M. Hájek, J. Ryšánková, Svět a Československo ve 20. století,
   Praha 1990
M. Hroch, Dějiny novověku, Praha 1994
J. a J. Kuklík, Dějiny 20. století, Praha 1995
P. Luňák, Západ, Praha 1997
D. Moravcová, P. Bělina, M. Pečenka, Kapitoly z dějin
   mezinárodních vztahů 1914-1941, Praha 1994
V. Nálevka, Světová politika ve 20. století, I.,II.,Praha 2000
B. Plechanovová, Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941 --
   1995, Praha 1997
A. Skřivan, Evropská politika 1648-1914, Praha 1999
J. Vykoukal, B. Litera, M. Tejchman, Východ, Praha 2000

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK