PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe na ZŠ s reflexí - OPNY2P106A
Anglický název: Pedagogical Practice in Basic Schools with Reflection
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Prerekvizity : OPNY2P101A
Je prerekvizitou pro: OPNY2P107A, OPNY2P108A, OPNY2P109A, OPNY2P110A, OPNY2P134B, OPNY2P127B, OPNY2P130B, OPNY2P133B, OPNY2P131B
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (13.05.2019)
Předmět je zaměřen na řízenou souvislou pedagogickou praxi studentů na středních školách pod supervizí oborového didaktika. V návaznosti na výuku odborných předmětů a didaktických disciplín umožňuje souvislá praxe studentům aplikovat osvojené postupy ve výuce na střední škole a získat praktické zkušenosti s prací se středoškolskými studenty. Studenti hospitují ve výuce zkušených učitelů, mají možnost seznámit se s materiály a pomůckami, které se pedagogům osvědčily. Studenti se podílejí na výuce předmětů, v jejichž rámci daná škola naplňuje program výchovy ke zdraví, případně organizují tématické bloky na mezipředmětovém základě. Samostatné výstupy studentů jsou analyzovány z hlediska obsahové správnosti i zvolených metodických postupů. Důraz je kladen na sebereflexi. Studenti se rovněž zajímají o problémy spojené s výskytem sociálně patologických jevů u středoškolské mládeže, o školní programy podpory zdraví a prevence sociálně patologických jevů, způsoby jejich realizace a vyhodnocování. Zvláštní pozornost je věnována specifickým problémům výchovy ke zdraví na střední škole, a to ve srovnání se situací na nižších stupních škol.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (13.05.2019)

Předmět je zaměřen na řízenou souvislou pedagogickou praxi studentů na středních školách pod supervizí oborového didaktika. V návaznosti na výuku odborných předmětů a didaktických disciplín umožňuje souvislá praxe studentům aplikovat osvojené postupy ve výuce na střední škole a získat praktické zkušenosti s prací se středoškolskými studenty.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (13.05.2019)

BENDL, S.- KUCHARSKA, A. (eds.) Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie. Praha : PedF UK, 2008. ISBN 978-80-7290-366-5

MAREŠ, J.; KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno : Masarykova univerzita, 1995. 210 s. ISBN 80-210-1070-3

PASCH, M. et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha : Portál, 2005. 416 s. ISBN 80-7367-054-2

PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2006. 380 s. ISBN 80-7367-172-7

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2005. 481 s. ISBN 80-7367-047-X

Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. MŠMT, 2008.

Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání. . MŠMT, 2009.

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody. Praha : Portál, 1999. 190 s. ISBN 80-7178-262-9

ŠVEC, V.; FILOVÁ, H.; ŠIMONÍK, O. Praktikum didaktických dovedností. Brno : Masarykova univerzita, 2003. 90 s. ISBN 80-210-1365-6

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (14.05.2019)

Student předkládá vypracované portfolio z praxe podle zadané struktury.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (13.05.2019)

1. Seznámení s koncepcí a organizací pedagogické praxe

2. Výběr školy. Zápis na praxi. Administrativní záležitosti související se zajištěním praxe.

3. Pedagogická praxe na škole.

4. Vyhodnocení praxe.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK