PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do didaktiky výchovy ke zdraví - OPNY2P101A
Anglický název: Introduction to Didactics of Education towards Health
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Korekvizity : OPNY2P102A
Je korekvizitou pro: OPNY2P115B, OPNY2P102A, OPNY2P117B, OPNY2P112B, OPNY2P114B, OPNY2P116B
Je neslučitelnost pro: OPNZ0P130B, OPNZ0P106B, OPNZ0P112B, OPNZ0P126B, OPNZ0P129B
Je prerekvizitou pro: OPNY2P124B, OPNY2Q123B, OPNY2P122B, OPNY2P121B, OPNY2P120B, OPNY2P119B, OPNY2P109A, OPNY2P106A, OPNY2P105A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (19.08.2017)
Pojetí předmětu se opírá o dokument WHO "Zdraví 21", koresponduje s Národním programem rozvoje vzdělávání v ČR a vychází z rámcových vzdělávacích programů pro základní a středoškolské vzdělávání v oblasti výchovy ke zdraví. Předmět přispívá k rozvoji didaktického myšlení studentů učitelství pro naplnění očekávaných výstupů vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ve školní praxi. Klade důraz na systémové chápání výuky, vysvětluje aplikační a integrační pojetí výchovy ke zdraví.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (19.08.2017)

Cílem předmětu je poskytnout studentům učitelství hlubší teoretické základy oborové didaktiky zaměřené na potřeby vzdělávání v oblasti podpory zdraví a na realizaci výukových cílů výchovy ke zdraví na ZŠ a SŠ.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (03.10.2020)

Výuka probíhá prostřednictvm aplikace Teams.Studenti potřebují připojení k internetu ev. kameru,mikrofon. Odkaz na výuku je posílán  prostřnictvím emailu ze sisu.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTY5Y2ZlNmItZTVlZS00ZjVmLThiMzEtYmIzYjA3NWE3ZmI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%2250df9df0-f5c9-4edd-b630-d7aebcae9a0c%22%7d

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (30.10.2020)

 

KALHOUST,Z..; OBST,O.Školní didaktika.Praha:Portál, 2012

KOLÁŘ, Z. VALIŠOVÁ, A.: Analýza vyučování. Praha, Grada, 2009. 230 s. ISBN 978-80-247-2857-5.

KOVAŘÍKOVÁ.M MARÁDOVÁ,E. Didaktika výchovy ke zdraví a bezpečí. Praha,2020 Pedf UK ISBN 978-80-7603-142-5 

MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Výukové metody. Brno : Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5

Marádová, E. Vybrané kapitoly z didaktiky výchovy ke zdraví. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 79 s. ISBN 978-80-7290-662-8.

MAREŠ, J.; SLAVÍK, J.; SVATOŠ, T.; ŠVEC, V. Učitelovo pojetí výuky. Brno : Masarykova univerzita, 1996. ISBN 80-210-1937-9

PASCH, M. a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha : Portál, 1998.

PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál : 2013 ISBN 978-80-262-0367-4

ŠALAMOUNOVÁ, Z;. ŠEĎOVÁ, K.; ŠVAŘÍČEK, R.. Komunikace ve školní třídě. Portál, 2012 ISBN 978-80-262-0085-7

VALENTA, J.  Didaktika osobnostní výchovy. Praha:, Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4473-5.

 

Aktuální informace z webového portálu www.rvp.cz

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (08.09.2017)

Požadavky k zápočtu:úspěšné absolvování zápočtového testu - otevřené i uzavřené otázky (min. 75%).  Pro získání zápočtu lze využít maximálně tři termíny. Aktivní účast ve výuce (maximálně 3 omluvené absence)

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (08.09.2017)

1. Systém kurikulárních dokumentů, vymezení RVP pro základní vzdělávání. Cíle výchovy ke zdraví v oblasti kognitivní, afektivní a behaviorální, rozvíjení kompetencí žáků. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v RVP.

2. Analýza vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

3. Praktické a emocionální potřeby žáků. Metodika vymezování dílčích výukových cílů na základě očekávaných výstupů.

4. Úloha motivace ve výuce výchovy ke zdraví, aktivizace učení žáků. Praktické a emocionální potřeby žáků.

5. Formy a metody výuky ve VkZ.

6. Vyučovací hodina VkZ. Struktura vyučovací hodiny, plánování výuky.

7. Problematika hodnocení efektivity výuky, specifika pro obor výchova ke zdraví.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK