PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Edukace žáka se zdravotním znevýhodněním - OPNY2P134B
Anglický název: Education of Health-disadvantaged Pupils
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Prerekvizity : OPNY2P106A, OPNY2P107A, OPNY2P109A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (06.12.2018)
Předmět se zaměřuje na zdravotně znevýhodněné dítěte a z něho vyplývající znevýhodnění v edukačním procesu. Obsah předmětu vychází z vymezení základních pojmů. Předkládá systém poradenství pro žáky zdravotně znevýhodněné.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (06.12.2018)

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou zdravotně oslabeného dítěte a z něho vyplývající znevýhodnění v edukačním procesu.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (05.01.2022)

Distanční forma výuky

S ohledem na aktuální situaci by případná distanční výuka probíhala dle rozvrhu v prostředí MS Teams. Konkrétní odkaz/kód bude v tomto případě všem zapsaným studentům zaslán nejpozději den před výukou.

Prezentace, literatura ke studiu, úkoly k vypracování a další informace budou k dispozici v Moodlu. Přihlašovací údaje dostanou studenti v dostatečném předstihu před prvním setkáním.

Požadavky na ukončení předmětu zůstávají stejné, měnila by se pouze forma výuky.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (16.12.2018)

Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Brno: Paido, 2011. ISBN 978-80-7315-220-8.

Jucovičová, D., Žáčková, H. Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2697-7.

Lechta, V. Základy inkluzivní pedagogiky. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-679-7.

Pipeková, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. vyd. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-198-0.

Matějček, Z. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. 3. vyd. Jinočany: H a H, 2001. ISBN 80-86022-92-7.

Křivohlavý, J. Psychologie nemoci. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-347-0179-0.

Renotiérová, M., Ludíková, L. a kol. Speciální pedagogika. 4. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. ISBN 80-244-1475-9.

Slowík, J. Speciální pedagogika. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1733-3.

Šauerová, M., Špačková, K., Nechlebová, E. Speciální pedagogika v praxi. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4369-1.

Vítková, M. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-134-0.

Vítková, M. a kol. Integrativní speciální pedagogika. 2. vyd. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.

Zelinková, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. 2. vyd. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-326-0.

Zelinková, O. Poruchy učení. 11. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-514-1.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (16.12.2018)

Předpokladem pro udělení zápočtu je úspěšné absolvování zápočtového testu (min. 70 %). Studenti mají na splnění zápočtu celkem 3 pokusy, z toho 2 opravné.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (16.12.2018)

1. Zdravotní znevýhodnění a zdravotní oslabení dle platné legislativy. Speciální vzdělávací potřeby žáka zdravotně  znevýhodněného a oslabeného. IVP. Poradenská pracoviště.

2. Edukace žáka s tělesným postižením.

3. Edukace žáka s lehkým mentálním postižením a narušenou komunikační schopností.

4. Edukace žáka s oslabením zraku, sluchu.

5. Edukace žáka s poruchami učení a chování.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK