PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Oborová praxe souvislá - OPNO1S120A
Anglický název: Continuous Special Educational Practice
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 14
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/14, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Mgr. Marie Komorná, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Jana Horynová
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Mgr. Zuzana Korandová
Prerekvizity : OPNO1S107A, OPNO1S114A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (29.01.2023)
Předmět systémově završuje blok jednotlivých praxí, které student v průběhu magisterského studia absolvoval. Oborová praxe souvislá probíhá ve speciálně pedagogických zařízeních, ve školách pro děti, žáky s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením, ve školských poradenských zařízeních (SPC, PPP). Cílem je připravit studenta na provázení a podporu dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Změnit kvalitu jeho vědomí, konkrétně, více uvědomovaný přístup k sobě samému, k znevýhodněným osobám s postižením v oblasti komunikace a k osobám se speciálně vzdělávacími potřebami. Student se seznámí s možnostmi a důležitostí spolupráce odborníků, kteří zajišťují logopedickou a surdopedickou intervenci, ať již v rezortu školství, zdravotnictví či v sociální sféře.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (29.01.2023)

Souvislá oborová praxe probíhá formou přímé výuky.

Literatura
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (29.01.2023)

Doporučená literatura:

HÁJKOVÁ,V., STRNADOVÁ, I. (2010)   Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3070-7

MULLER,O a kol. (2001)  Dítě se speciálními potřebami v běžné škole. Olomouc: UP. ISBN 80-244-0231-9

BARTOŇOVÁ,M., VÍTKOVÁ, M et a kol. (2016)  Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-255-0

On-line dostupné publikační záznamy:

BARVÍKOVÁ, J. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu

sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v

Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4616-5. Dostupné z: http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/

VRBOVÁ, R. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené kmunikační schvopnosti.

http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (29.01.2023)

Student koná praxi ve vybraném školském zařízení pod supervizí vyučujícího a určeného odborníka, který na daném pracovišti působí.

O své pedagogické činnosti vede záznamy do portfolia.

Součástí praxe je reflexe probíhající v procesu formativního hodnocení.


Před zahájením praxe bude student proškolen (elektronický kurz v Moodle "Proškolení studentů před pedagogickými praxemi").

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK