PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Logopedie III - OPNO1S117A
Anglický název: Speach Therapy III
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 22 / 22 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Mgr. Ing. Jana Horynová
Vyučující: Mgr. Ing. Jana Horynová
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Mgr. Zuzana Korandová
Korekvizity : OPNO1S119A
Prerekvizity : OPNO1S110A
Je korekvizitou pro: OPNO1S119A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (28.01.2023)
Studenti se v rámci kurzu seznámí s jednotlivými druhy získaných neurogenních poruch řeči v dospělosti a ve stáří, s jejich etiologií, symptomatologií, možnostmi logopedické diagnostiky i terapie v rámci komplexní rehabilitace. Studenti budou seznámeni s problematikou poruch příjmu potravy a poruch polykání, které souvisí se získanými neurogenními poruchami. V rámci seminářů studenti získají praktické zkušenosti při aplikaci diagnostických materiálů, testů a testových baterií, které současná logopedie využívá u osob s neurogenními poruchami v dospělosti a ve stáří.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (28.01.2023)

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 12 hodin

·         cvičení 12 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 36 hodin

·         zpracování seminárních úkolů a příprava na semináře 40 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška: 20 hodin celkem

Výuka bude probíhat prezenční formou. 

Literatura
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (28.01.2023)

Povinná literatura:

CSÉFALVAY, Z. a kol. Terapie afázie: teorie a případové studie. Praha: Portál, 2007.  ISBN 978-80-7367-316-1.
FROSTOVÁ, J.  Péče o hlasovou kondici učitelů. Brno: MU, 2010. ISBN978-80-210-5355-7.

LECHTA, V., CZÉFALVAY, Z. a kol. Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. Praha: Portál, 2013. ISBN9788026203643

NEUBAUER, K. a kol. Neurogenní poruchy komunikace u dospělých. Diagnostika a terapie. Praha: Portál, 2006. ISBN 978-80-7367-159-4.

Doporučená literatura:

KOŠŤÁLOVÁ, M., CSÉFALVAY, Z., REKTOROVÁ, I., BEDNAŘÍK, J. Vyšetření fatických funkcí [VFF]: výkony pacientů s afázií. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859.
KULIŠŤÁK, P., LEHEČKOVÁ, H., MIMROVÁ, M., NEBUDOVÁ, J.: Afázie. Praha,Triton 1997. ISBN…

LECHTA, V. a kol. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-801-5.

LECHTA, V. a kol. Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2005. ISBN80-7178-961-5.

LOVE, R.J., WEBB, W.G. Mozek a řeč. Praha: Portál, 2009.ISBN 978-80-7367-464-9.

KOŠŤÁLOVÁ, M. Screening fatických poruch: The Mississippi AphasiaScreening Test (MASTcz). In Neurologie pro praxi. 2011. ISSN 1213-1814

NEUBAUER, K. a kol. Kompendium klinické logopedie. Diagnostika a terapie poruch komunikace. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1390-1.

dAlší aktuální zdroje budu doporučovány v rámci seminářů.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (28.01.2023)

Obsah:

1. Vymezení oblasti získaných neurogenních poruch komunikace.

2. Proces komunikace a jeho poruchy v dospělosti a ve stáří. Přetrvávající a získané formy narušené komunikační schopnosti.

3. Stárnutí – důležité diagnostické momenty v oblastech dílčích funkcí. Komplexní diagnostika narušené komunikační schopnosti v dospělém věku. Mezioborová spolupráce – neurologie, geriatrie, foniatrie, psychologie, psychiatrie.

4. Afázie, příčiny vzniku, klasifikace, symptomatologie. Přístupy diagnostické a terapeutické. Logopedická intervence jako součást komplexní péče o afatiky.

5. Dysartrie – vymezení, etiologie, symptomatologie, diagnostika a diagnostické matriály. Logopedická terapie.

6. Dysfagie – poruchy polykání v dospělosti a ve stáří. Etiologie, symptomatologie, diagnostika a logopedická terapie.

7. Koktavost u dospělých osob. Logopedická terapie, individuální, skupinové terapeutické přístupy.

8. Komunikace a její narušení u osob s Alzheimerovou chorobou, s demencí, s Parkinsonovou chorobou.

9. Vyšetření řečových funkcí osob po CMP.

10. Vliv narušené komunikační schopnosti na rodinné prostředí dospělých osob. Zajištění včasné logopedické intervence v rámci resortu zdravotnictví, resortu práce a sociálních věcí. Dopad narušené komunikační schopnosti na kvalitu života dospělého jedince.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (21.09.2022)

- Studenti zpracují seminární práci dle zadání vyučující.

- Splnění průběžných vědomostních testů.

- Tvorba materiálů pro diagnostiku a terapii získaných poruch řeči.

- Ústní zkouška.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK