PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Souvislá praxe z anglického jazyka na 2. stupni ZŠ s reflexí - OPNA3A023A
Anglický název: Continuous English language teaching practice at lower-secondary school level with reflection
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 48 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Klára Uličná, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Klára Uličná, Ph.D.
Korekvizity : OPNA3A022A
Prerekvizity : OPNA3A015A
Je korekvizitou pro: OPNA3A025A
Je neslučitelnost pro: OKNZ1A047B
Je prerekvizitou pro: OPNA3A032A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Klára Uličná, Ph.D. (17.01.2023)
Cílem předmětu je umožnit studentům aplikovat vlastní oborově didaktické znalosti v praxi a rozvíjet schopnost získané zkušenosti analyzovat a reflektovat. Praxe zahrnuje: (i) náslechy jak ve výuce mentorů s cílem seznámit se s žáky, které budou studenti následně vyučovat, tak vzájemné náslechy studentů v průběhu praxe za účelem společného sdílení; (ii) vlastní výuku studentů a její reflexi, která sestává především z výuky samostatné, ale částečně i tandemové, se spolužákem či/a mentorem. Souvislá oborová praxe s reflexí tudíž sestává ze tří vzájemně propojených částí: přípravné, realizační a reflektivní. Studenti se rovněž seznámí s kurikulárními dokumenty, zejména s ŠVP dané školy, a nahlédnou do kultury/klimatu dané instituce. Součástí praxe je rovněž pořízení videozáznamu jedné výukové jednotky a její hloubková reflexe.
Deskriptory -
Poslední úprava: doc. PhDr. Klára Uličná, Ph.D. (17.01.2023)

samostudium literatury (5 hodin), práce se studijními materiály (10 hodin), plnění průběžných úkolů (35 hodin), seminární práce (15 hodin), příprava na zápočet (7 hodin)

Studenti průběžně plní zadané úkoly (35 hodin), pracují s relevantními studijními materiály (10 hodin), zejména v reflektivní fázi pak s oporou o další samostatně nastudovanou literaturu (5 hodin) reflektují vlastní výukovou praxí, a to písemně do portfolia k praxi (15 hodin) i ústně v průběhu závěrečného rozhovoru.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Klára Uličná, Ph.D. (17.01.2023)

Základní literatura:

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. ISBN 978-80-87000-37-3.

Rámec profesních kvalit učitele cizího jazyka. Praha: NÚV, 2019

RICHARDS, Jack C a Charles LOCKHART. Reflective teaching in second language classrooms. New York, NY, USA: Cambridge University Press, 1994, ISBN 05-214-5803-X.

Společný evropský referenční rámec. Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0404-4.

ŠVP dané školy (vybrané části)

Rozšiřující literatura:

BROWN, H. Douglas. Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy. White Plains: Pearson Education, 2007, ISBN 978-0-13-612711-6.

GOWER, Roger, Diane PHILLIPS a Steve WALTERS. Teaching practice handbook. New ed. Oxford: Macmillan Heinemann English language teaching, 1995. ISBN 04-352-4059-5.

SCRIVENER, Jim. Learning teaching: the essential guide to English language teaching. Oxford: Macmillan, 2011. ISBN 978-0-230-72984-1.

A další – dle tematického zaměření vlastní reflexe výuky/praxe

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Klára Uličná, Ph.D. (17.01.2023)

Praxe sestává ze tří základních částí: přípravné – realizační – reflektivní.

·       Organizace praxe, požadavky kladené na studenty před, v průběhu i po praxi samotné, seznámení s oficiálními dokumenty.

·       Příprava na praxi:

 • Revize charakteristik dobré výuky AJ z náslechové praxe: Jaké charakteristiky dobrého učitele AJ chci na praxi naplňovat?
 • Příprava pozorovacího archu na seznámení se s třídami, v nichž budou vyučovat + příprava otázek pro učitele.
 • Volba studentských mikroskupin (dvojice).
 • Výběr škol a oslovování mentorů.
 • Seznámení se s relevantními částmi ŠVP školy, sdílení v semináři.
 • Opakování relevantních témat: zejm.  specifické aspekty výuky anglického jazyka na základní škole; kurikulární dokumenty platné pro základní stupeň vzdělávání, tj. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a Školní vzdělávací programy daných škol; plánování výuky (cíle, struktura hodiny atp.)

·       Realizace praxe:

 • Úvodní náslechy ve třídách a skupinách, v nichž budou studenti vyučovat. Dotazování učitelů na připravené i z náslechů vzešlé aktuální otázky.
 • Průběžné vzájemné náslechy studentů v mikroskupině, společné diskuse a sdílení.
 • Tandemová výuka, s mentorem a/či spolužákem, včetně reflexe.
 • Samostatná výuka, četně reflexe s mentorem (včetně pořízení videonahrávky min. jedné výukové hodiny).
 • Postupná kompletace portfolia.
 • ...

        Reflexe praxe:

 • Reflexe praxe, včetně identifikace vlastních silných stránek i prostoru pro další rozvoj
 • Sebehodnocení - charakteristiky dobré výuky
 • Sebehodnocení a navazujícíc hodnocení mentorem (dle Rámce profesních kvalit)
 • Písemná reflexe videozáznamu vlastní výuky
 • Kompletace portfolia
 • Vzájemné sdílení
 • Závěrečné reflektivní rozhovory
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Klára Uličná, Ph.D. (17.01.2023)

Průběžné plnění zadaných úkolů na seminární setkání v přípravné i reflektivní fázi, aktivní účast.

Realizace praxe v plném rozsahu, pozorování výuky (mentora a spolužáka, min. 10 hodin, ideálně více), samostatná výuka min. 24 hodin, tandemová výuky min. 4 hodiny (možno nahradit samostatnou výuku výukou tandemovou - v menším rozsahu).

Odevzdání kompletního portfolia dle zadání (tj. obsahujícícmo všechny zadané úkoly) v daném termínu.

  Obsah portfolia:

 • ·        Stručná charakteristika školy a tříd
 • ·        Zhodnocení relevantních částí ŠVP
 • ·        Reformulované charakteristiky kvalitní výuky AJ – Jaké charakteristiky dobrého učitele AJ chci na praxi naplňovat?
 • ·        Výstupy pozorování dle zadání (strukturované: seznamovaní se s vyučovanými třídami a žáky, mnou poskytnuté min. 4 pozorovací archy, příp. vlsatní kritéria pozorování + nestrukturované, ) + reflexe pozorování
 • ·        Přípravy na výuku (všechny, včetně cílů, jejich reflexe a anticipated problems), z toho 1 detailní příprava na výuku, která je zaznamenána na videozáznam
 • ·        Videozáznam výuky (odkaz na youtube, flashisk,…)
 • ·        Reflexe hodiny zaznamenané na videozáznamu (AAA, theory-based) včetně obecné identifikace vlastních silných stránek a prostoru pro zlepšení
 • ·        Vlastní výukové materiály + další volitelné materiály dle vlastního výběru
 • ·        Denní záznam
 • ·        Sebehodnocení a hodnocení mentorem (dle Rámce profesních kvalit…)
 • ·        …

Závěrečný reflektivní rozhovor.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK