PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika anglického jazyka III - OPNA3A032A
Anglický název: English language didactics III
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 15 / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D.
Korekvizity : OPNA3A033A
Prerekvizity : OPNA3A023A
Je korekvizitou pro: OPNA3A035A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (10.10.2022)
Předmět představuje způsoby hodnocení úrovně osvojení řečových dovedností a zvládnutí jazykových prostředků. Studenti analyzují různé typy testů vzhledem k cílům testování. Kurz poskytuje přehled základních psychometrických parametrů testování (validita, reliabilita, sensitivita, objektivita, obtížnost, apod.) včetně jejich kvantitativního vyhodnocení. Studenti se rovněž seznamují s procesy validace, standardizace a kalibrace jazykových zkoušek. Zvláštní pozornost je věnována hodnocení společné části maturitní zkoušky a testovým modifikacím pro studenty se specifickými potřebami učení. Součástí obsahu kurzu je detailní analýza studentského výkonu v ústní a písemné části maturitní zkoušky dle předepsaných kritérií.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (10.10.2022)

Základní literatura:

Brown, H. D., & Abeywickrama, P. (2010). Language Assessment: Principles and Classroom Practices. Pearson Longman. ISBN: 978-0138149314

McNamara, T. (2000). Language Testing. Oxford University Press. ISBN: 978-0194372220

aktuální Katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky – anglický jazyk

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. 2. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. ISBN: 8024414252

Další používaná literatura

Bachmann, F. L., & Palmer, A. S. (2010). Language Assessment in Practice: Designing and Developing Useful Language Tests. Oxford University Press. ISBN: 978-0194422932

Byčkovský, P.,& Zvára, K. (2007) Konstrukce a analýza testů pro přijímací řízení. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. ISBN: 978-80-7290-331-3

Carr Nathan T. (2011). Designing and Analyzing Language Tests. Oxford University Press. ISBN: 978-0194422970

Corkill, D., et al. (eds.) (2011). Manual for Language Test Development and Examining. Council of Europe. Cambridge: Association of Language Testers in Europe (ALTE). EMC/6212/1Y04: 5898975358

Fulcher, G., & Davidson, F. (2007). Language Testing and Assessment: An Advanced Resource Book. Routledge. ISBN: 978-0415339476

Fulcher, G., & Davidson, F. (eds.) (2012). The Routledge Handbook of Language Testing. London and New York: Routledge. ISBN: 978-1138205369

Hughes, A. (2002). Testing for Language Teachers. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521484954

Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2019/2020: Anglický jazyk. Praha: CERMAT.  [cit. 2020-05-30]. Dostupné z www.cermat.cz

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (10.10.2022)

Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška se skládá z části písemné a ústní. Podmínkou účasti v ústní části zkoušky je složení písemné části (didaktický test) s úspěšností alespoň 70%.

Písemný test obsahuje uzavřené (multiple-choice) i otevřené odpovědi.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (10.10.2022)

V kurzu budou probírána následující témata:


1. Typologie hodnocení a testů; principy vyhodnocení a konstrukce testů
2. Objektivita, validita a reliabilita; položková analýza testu
3. Sensitivita, obtížnost a časová náročnost testu
4. Standardy a proces standardizace, kalibrace; maturita a další standardizované zkoušky
5. Hodnocení úrovně řečové produkce
6. Hodnocení úrovně řečové percepce
7. Hodnocení úrovně zvládnutí jazykových prostředků
8. Modifikace a kompenzace hodnocení pro studenty s SPU; hodnocení a diagnostika vloh

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (10.10.2022)

Podmínkou ukončení předmětu a získání zápočtu jsou:

  • aktivní účast (alespoň 70%)
  • vypracování průběžných úkolů
  • četba zdrojových textů
  • vypracování seminární práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK