PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lingvodidaktika - OPNA3A015A
Anglický název: Linguodidactics
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 40 / 18 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Aline Germain-Rutherford
Vyučující: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPNA3A023A
Anotace -
Cílem předmětu je poskytnout studentům konkrétní znalosti a dovednosti potřebné k práci s jazykovými prostředky a řečovými dovednostmi ve výuce AJ jako cizího jazyka. Student se naučí identifikovat klíčové charakteristiky jednotlivých oblastí jazykové výuky, plánovat jejich zapojení do vyučovacího procesu ve vzájemné provázanosti a návaznosti a hodnotit je. Pochopí i vztah jazykové výuky k plurilingvismu, interkulturalitě a mateřskému jazyku a dokáže jej zapracovat do výuky jazyka v souladu s akčním přístupem SERRJ. Teoretické poznatky si bude moci ověřovat v praxi pomocí návazného předmětu Náslechová praxe. Předmět obsahuje i návrat k tématům z didaktických předmětů v bakalářském studijním plánu formou samostudia. Konkrétněji se předmět zaměřuje na efektivní přístupy k výuce anglického jazykového systému a jeho dílčích složek - slovní zásoby, systému gramatického, fonologického a grafického, s přesahem do výuky vybraných aspektů nadvětné syntaxe a textu. V kurzu je důsledně uplatňováno hledisko konfrontační (systémy L1 a L2, specifika jejich osvojování, zdroj interference, teorie transferu), vývojové (teorie mezijazyka, vývojové sekvence v osvojování forem, L2 jako komplexní systém, vliv různých proměnných na osvojování jazykového systému) a didakticko-metodické (konkrétní techniky výuky jazykových prostředků). Důraz je kladen na rozvoj dovednosti studentů všechna hlediska vzájemně usouvztažnit a konkrétní didaktické a metodické postupy nejen realizovat, ale také odborně vysvětlit.
Poslední úprava: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (12.09.2022)
Deskriptory

zakončení: Zk

počet kreditů: 5 Časové rozvržení časové náročnosti mimo přímou výuku:

 • samostudium literatury: 20 hodin za semestr
 • práce se studijními materiály: 20 hodin za semestr
 • plnění průběžných úkolů: 19 hodin
 • bez seminární práce
Poslední úprava: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (12.09.2022)
Literatura

ZÁKLADNÍ LITERATURA:

přednášky:

PICCARDO E.; GERMAIN-RUTHERFORD A.; LAWRENCE G. The Routledge Handbook of Plurilingual Language Education. New York: Taylor Francis, 2021.

práce v seminářích:

COOK, V. (2008). Second Language Learning and Language Teaching. Hodder Education. ISBN: 978-0415713801
COOK, V. (1993). Linguistics and Second Language Acquisition. Macmillan. ISBN: 0 333 5534 1
HARMER, J. (1991). The Practice of English Language Teaching. Longman. ISBN: 978-1405853118
SAVILLE-TROIKE, M., & Barto, K. (2016). Introducing Second Language Acquisition. Cambridge University Press. ISBN: 978-1107149526
SCRIVENER, J. (2005). Learning Teaching. Oxford: Macmillan Heinemann. ISBN: 978-1405013994


ROZŠIŘUJÍCÍ LITERATURA:

BROWN, H. (2014). Principles of Language Learning and Teaching. New York: Pearson Education ESL. ISBN: 978-0131991286
BROWN, H. (2001). Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy. New York: Longman. ISBN: 978-0136127116
KECK, C. M. (2014). Pedagogical grammar. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. ISBN 9789027212177
LARSEN-FREEMAN, D. (2003). Teaching Languages: from Grammar to Grammaring. Heinle ELT. ISBN: 978-0838466759
MEISEL, J. M. (2011). First and second language acquisition: parallels and differences. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 978-0521552943
SCRIVENER J. (2010). Teaching English Grammar. Macmillan. ISBN: 978-0230723214
YULE G. (1999). Explaining English Grammar. Oxford University Press. ISBN: 978-0194371728

 


DALŠÍ DOPORUČENÉ ZDROJE:
THORNBURY, Scott. How to teach grammar. Harlow: Longman, 2001. ISBN 978-058-2339-323.

THORNBURY, Scott. How to teach vocabulary. Harlow: Pearson Education Limited, 2007. ISBN 978-058-2429-666.

KELLY, Gerald. How to teach pronunciation. Harlow: Longman, 2000. ISBN 05-824-2975-7.

CELCE-MURCIA, Marianne, Donna BRINTON a Janet M GOODWIN. Teaching pronunciation: a course book and reference guide. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2010. ISBN 05-217-2976-9.

BROWN, H. Douglas. Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy. White Plains: Pearson Education, 2007, ISBN 978-0-13-612711-6.

HARMER, Jeremy. How to teach English: new edition. Harlow: Longman, 2007, ISBN 978-140-5853-095.

HARMER, Jeremy. The practice of English language teaching. Harlow: Longman, 2001. ISBN 05-824-0385-5.

GOWER, Roger, Diane PHILLIPS a Steve WALTERS. Teaching practice handbook. New ed. Oxford: Macmillan Heinemann English language teaching, 1995. ISBN 04-352-4059-5.

GRANT, Linda J. a Donna BRINTON. Pronunciation myths: applying second language research to classroom teaching. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2014.  ISBN 04-720-3516-9.

SCRIVENER, Jim. Learning teaching: the essential guide to English language teaching. Oxford: Macmillan, 2011. ISBN 978-0-230-72984-1.

Poslední úprava: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (12.09.2022)
Sylabus

Přednášky garanta předmětu:

 • Plurilingvismus, interkulturalita a mediace
 • Akční přístup a využití technologií ve výuce AJ
 • Praxe výuky v rámci akčního přístupu, plurilingvismu a interkulturality v mezinárodním kontextu

 

Práce v seminářích:

 • Specifika a techniky výuky gramatiky s přesahem do pragmatiky, stylistiky a teorie diskursu (funkční pojetí), kompetence lingvistická, pragmatická a diskursní
 • Specifika a techniky výuky slovní zásoby
 • Specifika a techniky výuky výslovnosti a grafického systému angličtiny
 • Teorie chyby, transfer a obtížnost osvojování jazykových struktur
 • Výuka zaměřená na formu (explicitnost a implicitnost, induktivnost a deduktivnost); postavení výuky složek jazykového systému v komunikativním přístupu; pedagogická gramatika
 • Role inputu, interakce a outputu v osvojování jazykového systému
 • Vývoj jazykového systému (mezijazyk, vývojové sekvence, dynamické systémy, křivka osvojování, variabilita jazykového systému, role univerzální gramatiky)
 • Tvorba vlastních materiálů/aktivit
Poslední úprava: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (12.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu

AKTIVITA:

Pro úspěšné ukončení předmětu se předpokládá:

 • Aktivní účast na přednáškové i seminární části kurzu (je vyžadována 80% účast)
 • Plnění zadaných úkolů v plném rozsahu
 • Zpracování a prezentace projektu reflektujícího teoretickou část kurzu
 • Přednášková část bude vyžadovat zpracování dvou úkolů (zadá přednášející).

 

ZKOUŠKA:
Předmět je zakončen zkouškou. Zkouška má část písemnou a ústní. Podmínkou účasti v ústní části zkoušky je splnění její písemné části (tedy získání alespoň 70% bodů). Zkoušku je možné dvakrát opakovat.

Poslední úprava: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (12.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK