PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia matematiky II - OPMN0M117A
Anglický název: Introduction to the study of mathematics II
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, KZ [HT]
Počet míst: 116 / 116 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Mgr. Milena Kvaszová, Ph.D.
Mgr. Karolína Mottlová
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Prerekvizity : OPMN0M106A
Je prerekvizitou pro: OPMN0M126A
Je záměnnost pro: OKMN0M117A
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (21.01.2023)
V kurzu se studenti seznámí s několika aritmetickými prostředími důležitými pro porozumění základních aritmetických pojmů, vztahů a procesů a pro budování schémat aritmetických pojmů s ohledem na potřeby budoucích učitelů při výuce elementární matematiky na primárních školách. V seminářích je kladen důraz na utváření pozitivního klimatu a odbourávání nežádoucích bariér a miskoncepcí, které ztěžují úspěšné řešení (přiměřeně obtížných) problémů elementární matematiky. Důraz bude kladen na pochopení podstaty a srozumitelnou formulaci zadaných problémů, modelování a experimentování jako základní metody důležité pro rozvoj myšlení žáků mladšího školního věku.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (21.01.2023)

Cílem kurzu je
- seznámit studenty se základními pojmy, důležitými poznatky a podněty, které jsou klíčové pro rozvoj aritmetiky a algebry
- utvářet pozitivní klima a odbourávat nežádoucí bariéry, které ztěžují úspěšné řešení (přiměřeně obtížných) problémů elementární matematiky
- postupně utvářet dovednosti budoucích učitelů, vybírat úlohy vhodné pro rozvoj vlastního myšlení a formulovat je srozumitelně pro žáky mladšího školního věku (pozorování dětí při řešení nestandardních úloh a reflexe pedagogických situací očima studentů)

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Milena Kvaszová, Ph.D. (31.01.2023)

Studijní materiály jsou uvedeny v příslušném kurzu v Moodlu.

Přednáška: Milena Kvaszová, Darina Jirotková 

Semináře: Milena Kvaszová, Kateřina Jůzová a Karolína Mottlová

Výuka se koná prezenčně. 

přímá výuka - přednáška 1 h týdně, seminář 2 h týdně, celkem 36 h

písemné přípravy  - 1 h na seminář týdně, celkem 12 h

čtení odborné literatury - 12 h

průběžné úkoly - 18 h

zpracování seminární práce a portfolia - 12 h

Předpokládané časové zatížení studentů je celkem 90 h

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Milena Kvaszová, Ph.D. (31.01.2023)

Konforovič, A.G.: Významné matematické úlohy. SPN, Praha, 1989.
Opava, Z.: Matematika kolem nás. Albatros, Praha, 1989. (či jiná encyklopedie matematiky).
Perelman, J.I.:Zajímavá matematika. Mladá fronta. Praha 1952 (či nějaké netradiční úlohy).
Perelman, J.I.: Zajímavá algebra. SNTL. Praha 1985
Struik, D.J.: Dějiny Matematiky. Orbis Praha 1963 (či jiný přehled vývoje matematiky)
Trch, M., Zapotilová, E.: Problémy, výzvy a diskuse - prostředky motivace při vyučování matematice.
In: (Eds.) M. Hejný, J. Novotná, N. Stehlíková: Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 1,
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2004, str. 203-212, ISBN 80-7290-189-3.
Učebnice matematiky pro 1. - 5. ročník a pro 2. stupeň ZŠ

Materiály jsou aktualizovány v kurzu v Moodlu.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (21.01.2023)

Přednáška - výklad, řešení úloh, diskuse
Semináře - řešení úloh, diskuse, práce ve skupinách

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Milena Kvaszová, Ph.D. (14.02.2024)

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu:

1. Aktivně se účastnit seminářů se znalostí obsahu přednášek. V případě nepřítomnosti možnost náhrady v jiné studijní skupině, případně individuální úlohy.

2. Úspěšně napsat test aspoň na 60 procent, test má diagnostický charakter. Opakované vypracovaní zápočtového testu je možné pouze po dohodě s vedoucím semináře.

3. Vytvořit databázi 50 úloh (zajímavých, jejichž řešení vyžaduje trik, náročných - pro 4., 5. ročník ZŠ případně s přesahem do 6. ročníku), z nichž 10 bude komentováno. Úlohy je třeba vybírat z následujícíh oblastí: zlomky - 10 úloh, kombinatorika - 10 úloh, slovní úlohy o věku - 10 úloh, jednoduché slovní úlohy o pohybu - 5 úloh, rovnice - 5 úloh, 10 úloh z jedné vybrané oblasti probírané na přednáškách. U úloh bude povinně zapsán zdroj, ze kterého student čerpal. Sbírku v elektronické podobě odevzdejte do Moodlu do 10.5.2024.

4. Na konci semestru odevzdat reflexi o svém postoji k matematice s důrazem na zlomové momenty. Reflexi odevzdejte do 10.5.2024 do Moodlu.

5. Vyhledat pořad UčíTelka a shlédnout jednu vyučovací hodinu matematiky a napsat z ní reflexi (Doporučení vyučujících: Magda Málková, Sandra Holáková, Daniela Růžičková a Veronika Matějová). Nebo si samostatně domluvit návštěvu vyučovací hodiny matematiky na základní škole, hodinu popsat s dostupnými údaji o třídě a učiteli a reflektovat. Reflexi odevzdejte do 10.5. 2024 do Moodlu.


Kritéria klasifikace - aktivita v seminářích či přednáškách, výsledek testu, kvalita zpracování databáze úloh a hloubka reflexe ze shlédnuté vyučovací hodiny matematiky.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Milena Kvaszová, Ph.D. (31.01.2023)

Při přednáškách se budou probírat tato témata:  Řady a posloupnosti,  Násobení - historický aspekt - duplicírka, egyptské násobení, násobení s římskými čísly,  násobilkové obdélníky, rovnice, Sčtíání a odčítání - Autobus, Algebrogramy,  Vývojové diagramy, Slovní úlohy.

Cílem je rozvoj schopností studenta - řešit lineární rovnice o jedné i více neznámých, - užít neznámé pro popisy vztahů a dosazování do rovnice jako metoda pochopení podstaty a řešení rovnic žáky mladšího školního věku, - chápání změn, popisů procesů (variace modelů) - chápání pravidelností, experimentování s objekty a konstrukce analogických modelů, popisy změn slovem, sérií obrázků a zachycení podstaty změn posloupností vztahů, užití proměnné k popisu situací. 
Univerzita Karlova | Informační systém UK