PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aritmetika - OKMN0M126A
Anglický název: Arithmetic
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Prerekvizity : OKMN0M117A
Záměnnost : OPMN0M126A
Je prerekvizitou pro: OKMN0M145A
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (12.09.2023)
Student bude v kurzu prohlubovat své aritmetické znalosti a zejména rozvíjet dovednosti potřebné pro efektivní učení se a podnětné vučování. Jsou to dovednosti experimentovat, organizovat dílčí výsledky a cílevědomě využívat pravidelností, formulovat a ověřovat hypotézy a argumentovat řešení. Východiskem bude řešení předkládaných úloh. Bude též rozvíjena dovednost formulovat nové úlohy vycházející z dané úlohy nebo situace na základě kladení otázek typu: Co když (ne)? a hledání odpovědí na ně. Klademe důraz na činnosti rozvíjející myšlení, což je např. argumentace, např. proč zvolený postup funguje. Požadavek na rozvíjení právě uvedených dovedností je klíčovým v přípravě budoucích učitelů. Tím se pojetí aritmetiky kvalitativně odlišuje od pojetí, s jakým se studenti pravděpodobně setkávali v předmaturitním studiu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (12.09.2023)

Cíle předmětu: student hlouběji

- uchopí základy elementární aritmetiky, pojmu čísla, 

- orientuje se ve struktuře přirozených čísel,

- porozumí pozičním číselným soustavám,

- porozumí početním algoritmům, dělitelnosti čísel, zlomkům,

- pronikne do aritmetických pravidelností apod., a to i v některých případech s podporou geometrických interpretací.

Deskriptory
Poslední úprava: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (12.09.2023)

Předpokládané časové zatížení studentů je celkem 75 - 90 h.

- přímá výuka - přednáška a seminář 3h týdně, celkem 36h

- příprava na výuku - 2h týdně, celkem 24 h

- zpracování seminární práce - 10 h

- vzájemné sdílení a posuzování seminárních prací - 5 h

- zpracování testu - 2h

- záverečné kolokvium - 2h

V případě distanční výuky bude uveden odkaz, kde bude probíhat výuka, jinak je vedena prezenčně.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (12.09.2023)

Povinné materiály ke studiu budou průběžně vkládány do kurzu v Moodlu. Budou to jak sady úloh do jednotlivých seminářů, tak doprovodné teoretické texty. 

Další materiály pro rozšiřující čtení:

Opava, Z.: Matematika kolem nás, Albatros

Hejný M., Stehlíková N.: Číselné představy dětí (skriptum PedF UK)

Hruša a kol.: Aritmetika pro pedagogické instituty (starší učebnice)

Wittmann, E. Ch. , Müller, G. N.: Handbuch produktiver Rechenübungen, Band 1 (Von Einspluseins zum Einmaleins, 1990), Band 2 (Von halbschriftlichen zum schriftlichen Rechnen, 1992)

Koman, M.: Pravidelnosti aritmetiky a geometrie číselných dvojčat, In Dvacetpět kapitol z didaktiky matematiky (2004).

Učebnice matematiky pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Metody výuky
Poslední úprava: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (12.09.2023)

Hlavní výukovou metodou je řešení úloh (odstupňované obtížnosti) a zkoumání jednoduchých problémových situací. Studenti budou zpracovávat vybrané matematické okruhy před setkáním.

Úlohy k řešení a dílčí úkoly budou uveřejněny v kurzu v Moodlu. Odkaz bude doplněn před prvním setkáním a heslo k přihlášení do skupiny bude sdělena na přednášce.

 

V případě přechodu na distanční výuku z důvodu nemožnosti konat prezenční výuku na fakultě:

a) bude posílena distanční složka výuky formou dodatečných úkolů zadaných elektronicky (mailem nebo v Moodlu) 

b) bude organizována online výuka v Adobe Connect, přičemž bude vyžadována aktivní účast na této výuce, jejímž předpokladem je přítomnost kamery a mikrofonu na straně studenta.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (12.09.2023)

Požadavky ke zkoušce:
- aktivní účast na seminářích, která bude kontrolovaná
- vypracování seminární práce podle zadání:

1. V průběhu semestru budou formulovány výzvy - úlohy (např. kombinatorického charakteru), student si může vybrat 1-2 výzvy a ty vyřešit, nebo

2. studenta zaujme úloha v probíraném tématu a zadá ji dítěti, náplní seminární práce je popsat způsob, jak zadanou úlohu dítě řešilo.

Seminární práci studsent vloží do 22.12. 2023 do Kurzu v moodlu.


- Vypracování písemného testu se ziskem alespň 60% bodů
- Zkouška je ústní formou kolokvia a jedním z podkladů k hodnocení je písemný test a seminární práce.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (12.09.2023)

Podrobnosti k jednotlivým tématům jsou uvedeny v kurzu v Moodlu

1) Stovková tabulka a mnohé vazby mezi čísly v ní

2) Cik-cak čtverece, magické čtverce a číselná dvojčata

3) Poziční číselné soustavy

4) Znaky dělitelnosti a dělitelnost, Diofantovské rovnice 

5) Zlomky a racionální čísla 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK