PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obecná pedagogika - OPBQ2P101A
Anglický název: General Theory of Education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Korekvizity : OPBQ2P102A, OPBQ2Q103A
Neslučitelnost : OPBZ0P101A
Je korekvizitou pro: OPBQ2Q103A, OPBQ2P102A
Je neslučitelnost pro: OPBZ0Q104A, OPBZ0Q102A, OPBZ0P105A, OPBZ0P106A, OPBZ0Q107A, OPBZ0P101A, OPBZ0P103A
Je prerekvizitou pro: OPBQ2P125B, OPBQ2P124B, OPBQ2P123B, OPBQ2P122B, OPBQ2P121B, OPBQ2P109A, OPBQ2P108A, OPBQ2P107A, OPBQ2P106A, OPBQ2P104A, OPBQ2P105A
Je záměnnost pro: OPBZ0P101A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (13.07.2017)
Kurz je vstupní branou do oborového studia pedagogiky. Seznamuje studenty s povahou pedagogické vědy a vede je k osvojení současné pedagogické terminologie. Pozornost je věnována nejen základním kategoriím obecné pedagogiky, ale též vybraným otázkám učitelského a vychovatelského povolání, českému vzdělávacímu systému a jeho perspektivám v evropském kontextu. Důraz je položen na hodnotovou orientaci pedagogiky a její význam pro humanizaci výchovy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (13.07.2017)

Cílem předmětu je uvést studenty do soudobé pedagogické teorie, seznámit je se základní terminologií a strukturou oboru. Studenti by měli pochopit obecnou pedagogiku jako nezastupitelnou moderní vědeckou disciplínu, jejíž poznatky tvoří základ pro další studium a praxi v oblasti výchovy a vzdělávání.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Papajoanu, Ph.D. (28.09.2020)

V souvislosti se zavedením mimořádných opatření bude výuka probíhat v distanční podobě. Setkání se studenty budou probíhat skrze platformu Google Meet. K dispozici bude kurz v Moodle s dalšími podklady a úkoly. Požadavky na zakončení předmětu zůstávají stejné.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (13.07.2017)

DVOŘÁKOVÁ, M.; KOLÁŘ, Z.; TVRZOVÁ, I.; VÁŇOVÁ, R. Základní učebnice pedagogiky. Praha: Grada, 2015.

FEŘTEK, T. Co je nového ve vzdělávání. Praha: Nová beseda, 2015.

KELLER, J.; TVRDÝ, L. Vzdělanostní společnost? Praha: SLON, 2008.

LIESSMANN, K. P. Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Praha: Academia, 2009.

PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium, 1995.

PRŮCHA, J. Česká vzdělanost. Multidisciplinární pohled na fenomén národní kultury. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2009.

PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky: Úvod do studia oboru. Praha: Portál, 2009.

VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007.

VAŠUTOVÁ, J. Být učitelem: Co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: UK PedF, 2007.

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (08.09.2017)

Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích (min. 75 %), vypracování konspektu jedné zvolené publikace tematicky náležející do oblasti obecné pedagogiky.
 
Požadavky ke zkoušce: zkouška má ústní formu, předpokládá se porozumění pojmům a souvislostem, orientace v odborné literatuře a schopnost zaujmout vlastní stanovisko k diskutovaným otázkám.

Studenti mají na složení zkoušky celkem 3 pokusy, z toho 2 opravné.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (13.07.2017)

1. Úvod do studia pedagogiky, zdroje pedagogických informací.

2. Pedagogika jako věda, pojetí pedagogiky, její struktura a místo v systému věd.

3. Základní pedagogická terminologie a její proměny.

4. Pedagogické disciplíny a jejich aktuální otázky.

5. Výchova a vývoj člověka.

6. Výchova a společnost.

7. Pedagogičtí pracovníci.

8. Profese učitele.

9. Český vzdělávací systém v kontextu EU.

10. Aktuální otázky českého vzdělávání.

11. Pedagogický výzkum.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK