PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vývojová a sociální psychologie - OPBZ0Q104A
Anglický název: Developmental and social psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:0 / neurčen (250)
letní:neurčen / neurčen (250)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Nezapisují studenti oboru Pedagogika.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Neslučitelnost : OPBQ2P101A, OPBQ2Q103A
Prerekvizity : OPBZ0Q102A
Záměnnost : OBPP13008, OPBQ2Q103A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (13.09.2021)
V předmětu se studenti/studentky seznámí s pohledy vývojové a sociální psychologie na období věku školního, ale i předškolního, aby porozuměli návaznosti jednotlivých vývojových etap a zákonitostem vývoje v jednotlivých životních etapách, socializaci a sociálně-psychologickým souvislostem soužití ve skupinách. K předmětu existuje kurz v Moodlu. Informace o vstupu a struktuře budou poskytnuty na první přednášce. V ZS 2021/2022 bude výuka probíhat formou odpovídající aktuálním protipandemickým pravidlům.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Klusák, CSc. (18.09.2018)

Cílem předmětu je, aby studenti získali:
- základní přehled o vymezení vývojové a sociální psychologie
- základní přehled o determinantách psychického vývoje, hlavních psychologických periodizacích lidského vývoje a charakteristikách jednotlivých vývojových oblastí (tělesné, percepční, kognitivní, sociální, osobnostní, jazykové a řečové)
- porozumění souvislostem vývoje (v kognitivní a afektivní oblasti) v průběhu jednotlivých životních období od narození po ranou dospělost
- porozumění procesu socializace a jejím mechanismům, zvláště v souvislosti se školou
- informovanost o principech fungování sociálních skupin, jejich struktuře a dynamice
- informovanost o sociálním vlivu a sociální komunikaci
- informovanost o základních postupech při diagnostice vztahů ve školních třídách a práci se skupinou (prevence a intervence)

 

Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (13.09.2021)

Výuka předmětu je rozdělena do dvou bloků - v prvním je pozornost soustředěna na základní vymezení obou disciplin a na vybraná témata sociální psychologie; v druhém na představení jednotlivých období školního věku a dospívání z vývojově-psychologické perspektivy. V prvním bloku výuku vede Irena Smetáčková, v druhém bloku Miroslav Klusák.

Všechny podklady k plnění předmětu jsou uvedeny v Moodlu. Kurz je dostupný na adrese: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=48 Heslo: psychologie

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Klusák, CSc. (18.09.2018)

Základní

Fontana, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál 2003.

Hayesová, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2000.

Helus z. Sociální psychologie pro učitele. Praha: Grada, 2006.

Helus, Z. Osobnost a její vývoj. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2003.

Hrabal, V. Sociální psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 2002.

Langmeier, J. - Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006.

 

Doporučená

Damon, W. – Lerner, R. M. (Eds.): Handbook of child psychology. Vol. 1–4. (6. vydání) Hoboken: Wiley & Sons, 2006.

Piaget, J. – Inhelderová, B.: Psychologie dítěte. Praha: Portál, 1997.

Pražská skupina školní etnografie: Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha: Karolinum, 2005.

Říčan, P.: Cesta životem. Praha: Portál, 2004 / 2006.

Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Praha: Karolinum, 1999.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Klusák, CSc. (18.09.2018)

Známka je udělována na základě testu, jehož obsah vychází z přednášek a vyžaduje přípravu prostřednictvím povinné literatury.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (13.09.2021)

V úvodních tématech bude pozornost zaměřena na obecné charakteristiky vývojové a sociální psychologie: vymezení předmětů obou disciplín a jejich metody, principy a determinanty vývoje (zrání vs. učení, dědičnost vs. prostředí), socializace a její mechanismy (sociální učení, nápodoba, identifikace, observační učení), vybrané teorie vývoje a socializace aj. V dalších přednáškách se pozornost přesune k vybraným sociálně-psychologickým fenoménům, které ovlivňují školní úspěšnost, jako je sociální facilitace a inhibice, sociální vliv, struktura a dynamika sociálních skupin atd. Následně bude uplatňován přístup skrze jednotlivá vývojová období, u nichž dojde k představení specifických charakteristik a principů socializace. Hlavní důraz bude kladen na porozumění kontinuity a gradace vývoje v předškolním věku, v němž se dítě dobírá tzv. školní zralosti, a vývoje ve věku školním. Jednotlivá vývojová období budou charakterizována z hlediska dimenze kognitivní a afektivní. Ukázány budou jejich vzájemné souvislosti a možné vývojové problémy, které vznikají a/nebo se projevují ve škole.

 

Témata přednášek:

 

1. Úvodní informace o předmětu; Vývojová a sociální psychologie; Determinanty vývoje

2. Sociální skupiny; sociální vliv

3. Vedení skupiny; komunikace ve skupině a mezi skupinami

4. Školní třída - diagnostika

5. Školní třída - práce se skupinou

6. Příběh psychického vývoje a jeho pojmová struktura

7. Vývojové výzvy v oblasti afektivní

8. Vývojové výzvy v oblasti kognitivní

 

Na společných setkáních se studenti seznámí s problematikou čtení povinné literatury. Oporou při samostudiu je kurz v aplikaci Moodle, kde jsou k dispozici podklady k jednotlivým tématům. Jednak v podobě power-pointových prezentací k jednotlivým přednáškám, jednak výňatky z odborných publikací.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (15.09.2020)

Zkouška se koná formou testu, který zahrnuje 37 úloh vycházejících z témat přednášek a samostudia. Veškeré podklady najdete v Moodle: https://dl3.cuni.cz/user/index.php?id=48

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK