PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny pedagogiky - OPBQ2P102A
Anglický název: History of Education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.
Korekvizity : OPBQ2P101A, OPBQ2Q103A
Je korekvizitou pro: OPBQ2Q103A, OPBQ2P101A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (09.09.2017)
Předmět seznamuje posluchače s vývojem pedagogického myšlení, školské politiky a vzdělávacích institucí doma a ve světě v jednotlivých kulturních epochách od historických počátků do současnosti. Zvláštní pozornost je věnována problematice vývoje v českých zemích se zřetelem ke světovému kontextu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (25.07.2018)

Cílem studijního předmětu je seznámit posluchače s vývojem pedagogického myšlení, školské politiky a vzdělávacích institucí v jednotlivých kulturních epochách, naučit je hodnotit historickopedagogické jevy, seznámit je s metodami vědecké práce v dějinách pedagogiky a naučit se je používat.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (27.09.2020)

Distanční forma výuky

V souvislosti se zavedením mimořádných opatření bude výuka probíhat dle rozvrhu v prostředí MS Teams. Konkrétní odkaz/kód bude všem zapsaným studentům zaslán nejpozději den před výukou.

Prezentace, literatura ke studiu, úkoly k vypracování a další informace budou k dispozici v Moodlu. Přihlašovací údaje dostanou studenti v dostatečném předstihu před prvním setkáním.

Požadavky na ukončení předmětu zůstávají stejné, mění se pouze forma výuky.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (25.07.2018)

CACH, J. A KOL. Výchova a vzdělání v českých dějinách. Díl I-III. Praha: SPN a UK 1988-1996.

KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008.

KOMENSKÝ, J. A. Didaktika analytická. Brno: Tvořivá škola, 2004.

ŠTVERÁK,V. Dějiny pedagogiky I., II. Praha: PedF UK, 1991.

VÁŇOVÁ, R. A KOL. Studijní texty k dějinám pedagogiky. Praha: PedF UK, 1997.

VÁŇOVÁ, R.; NEJEDLÁ, D. Texty ke studiu reformní pedagogiky v ČSR. Praha: PedF UK, 1995.

Edice Z dějin pedagogiky

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (25.07.2018)

Zkouška má ústní podobu, předpokládá se pochopení pedagogické problematiky v historickém kontextu, porozumění základním pojmům, vztahům a souvislostem, a orientace v odborné literatuře, jejíž seznam posluchači předloží při zkoušce.

Studenti mají na složení zkoušky celkem 3 pokusy, z toho 2 opravné.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (25.07.2018)

1. Výchova v antickém Řecku a Římě. Sokrates, Platon, Aristoteles, Quintilianus.

2. Výchova ve středověku. Křesťanství a jeho vliv na výchovu. Scholastika. Školy církevní, městské, univerzity.

3. Výchova a vzdělání v období humanismu a renesance. Erasmus, Rabelais. Reformační a protireformační výchova (Jednota bratrská, školství jezuitského řádu).

4. Pedagogika J. A. Komenského.

5. Pedagogika doby osvícenství. Locke, Rousseau, Pestalozzi. Školství v českých zemích (tereziánská reforma, tzv. vlastenečtí učitelé, K. S. Amerling).

6. Pedagogika a školství v 19. století. J. F. Herbart. Herbartismus. Fröbel, Lindner. Školství v českých zemích v 19. století.

7. Vývoj školy jako vzdělávací instituce. Vzdělávání učitelů.

8. Reformní pedagogika ve světě. Pedagogické směry 20. století.

9. Školství a pedagogika v ČSR ve 20. století.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK