PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Oborová praxe SPPG I - OKNS3S107A
Anglický název: Special Educational Practice I
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 48 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Korekvizity : OKNS3O101A, OKNS3Q102A, OKNS3S103A, OKNS3S104A, OKNS3S105A, OKNS3S106A, OKNS3S123A
Je korekvizitou pro: OKNS3O101A, OKNS3Q102A, OKNS3S103A, OKNS3S104A, OKNS3S133A, OKNS3S106A, OKNS3S123A, OKNS3S105A
Je prerekvizitou pro: OKNS3S115A
Anotace
Cílem povinné odborné praxe ve studijním programu speciální pedagogika je upevnění pedagogických, psychologických, a především odborných speciálně pedagogických znalostí a didaktických dovedností studentů jejich ověřením praktickou aplikací. Povinné předměty odborné praxe jsou zařazeny do všech ročníků magisterského studijního programu tak, aby svým zaměřením umožňovaly systematické rozvíjení kompetencí studenta v oblasti speciální pedagogiky a didaktiky vyučování na základní škole speciální. Obsah jednotlivých předmětů odborné praxe je provázán s předměty profilujícího základu, čímž umožňuje v souladu s filozofií celého programu systémově aplikovat osvojené znalosti a dovednosti vzhledem ke specifikům v edukaci jednotlivých věkových skupin klientů (raného a předškolního věku, školního věku, dospělého věku a seniorů). Důraz je kladen na postupné zvyšování nároků na studenty při praktických činnostech a úzkou vazbu na profil absolventa. Aktivity studentů jsou průběžně reflektovány. Jako evaluační nástroj formativního hodnocení je využíváno Portfolio odborné praxe. Završením odborných praxí je předmět Souvislá praxe, zařazený do posledního semestru studia.
Poslední úprava: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (26.04.2020)
Literatura

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2012. ISBN978-80-210-6044-9.

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-237-6.

KEBLOVÁ, A. Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením. Praha: Septima, 1996. ISBN 80–85801–65–5.

KUDELOVÁ, I., KVĚTOŇOVÁ, L. Malé dítě s těžkým poškozením zraku. Brno: Paido, 1996. ISBN 80–85931–24–9.

SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT, 2018.

SVOBODOVÁ, J. Předškolní příprava dítěte s postižením hybnosti v SPC. Brno: Masarykova univerzita, 1997.

ŠMELOVÁ, Eva a kol. Individualizace ve výchově a vzdělávání dětí předškolního věku. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 152 stran. ISBN 978-80-244-5115-2.

Poslední úprava: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (26.04.2020)
Sylabus

Odborná praxe I je zaměřena na praktickou aplikaci speciálněpedagogických dovedností ve vztahu k edukačním specifikům raného a předškolního věku. Praxe probíhá na vybraných pracovištích (centra rané péče, mateřské školy, diagnostická centra apod.) pod supervizí garanta oborové praxe. Je organizována jako průběžná. Každý student se seznámí s konkrétním zařízením jako s organizací, získá základní představu o jeho fungování, aktivitách při diagnostice a podpoře klientů.  V rámci praxe student sleduje  působení speciálních pedagogů, kooperuje s nimi, rozvíjí své praktické dovednosti v oblasti speciálně pedagogické diagnostiky,  aktivně se podílí na rehabilitačním a edukačním procesu. Student zakládá vlastní reflektivní dokumentaci praxe (resp. Portfolio odborné praxe).  Své působení, závěry z praxe prezentuje formou, která je předem stanovena.

Poslední úprava: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (26.04.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK