PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Člověk v dějinách myšlení - OKNS3O101A
Anglický název: Human Being in History of Thought
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Korekvizity : OKNS3Q102A, OKNS3S103A, OKNS3S104A, OKNS3S105A, OKNS3S106A, OKNS3S107A, OKNS3S123A
Je korekvizitou pro: OKNS3S105A, OKNS3S103A, OKNS3S104A, OKNS3S106A, OKNS3S107A, OKNS3S133A, OKNS3Q102A, OKNS3S123A
Je prerekvizitou pro: OKNS3S130B, OKNS3S116A, OKNS3S108A
Anotace -
Kurz specifickým způsobem uvádí studenty do myšlení filosofické antropologie. Specifické na tomto uvádění do problematiky člověka je snaha jednak zprostředkovávat setkávání psychologického a filosofického myšlení a jednak rozvíjet filosofující myšlení studentů. Kurz studentům poskytuje příležitost rozvíjet vlastní schopnost tázat se na podstatné otázky lidství a lépe rozumět rozdílným podobám porozumění člověku, přičemž zvláštní důraz je kladen právě na problematiku člověka vnímaného a uvažovaného z pohledu pomáhajících profesí. Kurz je primárně veden z perspektivy filosofické, což ovšem neznamená, že by chtěl být úvodem do systematiky porozumění člověku, nebo že by aspiroval na hlubší uvedení do filosofického myšlení. Cílem předmětu je především společně myslitelsky tematizovat rozhodující souvislosti, skrze něž si člověk rozumí, a prohlubovat schopnost (profesní) sebereflexe a odhalovat předpoklady (ne)porozumění druhému člověku. Vlastní tematický obsah výuky je volen tak, aby odpovídal možnostem a očekávání studentů. Náplní kurzu tedy může být mimo jiné sledování linie dějinných proměn porozumění člověku, interpretování myšlení vybraných filosofů, představování odlišných odborných perspektiv nahlížení na člověka, reflexe toho, jakým způsobem člověk byl a je myšlen v literatuře apod. Jedním z plánů kurzu je sledovat tematiku lidské vztahu, problematiku stejného a jiného, porozumění, odpovědnosti.
Poslední úprava: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (26.09.2023)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je uvést studenty do zkušenosti tázání po člověku a lidství; přivádět je na cestu myšlení zásadních otázek tematizujících člověka v kontextu pomáhajících profesí.

Poslední úprava: Zicha Zbyněk, Mgr., Ph.D. (21.10.2020)
Deskriptory

V době, kdy nebude možné vyučovat kontaktně, bude výuka probíhat bezkontaktně, a to jak synchronně, tak asynchronně. Synchronní a asynchronní výuka bude probíhat v MS Teams,.

Adresa kurzu (pro prezenční i kombinovanou variantu) v MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a458e6c220c874085b0a79b7391157ae0%40thread.tacv2/conversations?groupId=d7f035e1-fd0d-46d2-8246-dea6509323e5&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d . (K přihlášení do MS Teams se používají tytéž údaje jako do přihlášení do Office 365, tedy fakultní email a heslo k němu - viz https://sit.pedf.cuni.cz/pro-studenty/fakultni-email-pro-studenty/ . )

Studijní nároky na studující se u tohoto předmětu neliší v závislosti na tom, zda je výuka realizována prezenčně, hybridně či distančně.

Poslední úprava: Zicha Zbyněk, Mgr., Ph.D. (17.09.2021)
Literatura

Povinná literatura

  • PELCOVÁ, Naděžda. Vzorce lidství: filosofické základy pedagogické antropologie. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-756-5.
  • RYBÁK, David. Étos a světy dějin. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2019. 195 stran. ISBN 978-80-7603-015-2.

Literatura doporučená

  • PLATÓN. Euthydémos; Menón. Překlad František Novotný. 4., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2000. 129 s. Knihovna antické tradice; sv. 2. ISBN 80-86005-56-9.
  • PLATÓN. Faidón. Překlad František Novotný. 6., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2005. 107 s. Platónovy dialogy; sv. 8. ISBN 80-7298-158-7.
  • PLATÓN. Faidros. Překlad František Novotný. 7., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2014. 87 s. Platónovy dialogy; sv. 5. ISBN 978-80-7298-510-4.
  • PLATÓN. Gorgias. Překlad František Novotný. 4., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2000. 129 s. Knihovna antické tradice; sv. 3. ISBN 80-7298-005-X.
Poslední úprava: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (06.09.2023)
Sylabus

(Každé z následujících témat předpokládáno na 1-3 výukovou jednotku.)

1. Co je to myšlení?

2. Co je to CO?

3. Co je to čas?

4. Co je člověk?

5. Co jsou dějiny?

6. Subjekt a svět.

7. Subjekt a dějiny.

8. Subjekt, věda a vzdělání.

9. Má tělo dějiny?

10. Konec světa.

Poslední úprava: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (06.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Student zpracuje referát (optimálně 3-4 s.) na jeden z textů z doporučené literatury. Na základě referátu proběhne ústní zkouška, na níž bude muset student prokázat porozumění souvislostí sledovaných na přednáškách spolu s problematikou referovaného textu.

Poslední úprava: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (06.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK