PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pediatrie pro speciální pedagogy - OKNS3S106A
Anglický název: Pediatry for Special Educators
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Korekvizity : OKNS3O101A, OKNS3Q102A, OKNS3S103A, OKNS3S104A, OKNS3S105A, OKNS3S107A, OKNS3S123A
Je korekvizitou pro: OKNS3S105A, OKNS3S123A, OKNS3S103A, OKNS3S104A, OKNS3S107A, OKNS3S133A, OKNS3O101A, OKNS3Q102A
Je prerekvizitou pro: OKNS3S114A, OKNS3S113A, OKNS3S112A
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty se základní terminologií oboru, anamnézou, okolnostmi růstu a vývoje dítěte, s význačnými patologickými stavy a chorobami dětského věku, s jejich etiologií, příznaky, diagnostikou, možností prevence, terapie a první pomoci. Očekávané výstupy: student zná základní patologické stavy a významné choroby dětského věku; umí poskytnout laickou první pomoc; je seznámen se zásadami prevence, výchovy ke zdraví a zdravého životního stylu dětí.
Poslední úprava: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (26.04.2020)
Deskriptory

Předmět bude vyučován přímou výukou. 

V případě nažízeného distančního vzdělávání bude nutné si naistalovat Office 365 pro studenty , návod zde:
https://sit.pedf.cuni.cz/pro-studenty/office-365-pro-studenty/

Konkrétní informace obdrží zapsaní studenti prostřednictvím elektronické podpory v MOODLE

 

Poslední úprava: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (13.10.2021)
Literatura

Povinná literatura:

MRZENA, B. Pediatrie: vybrané kapitoly pro studující speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 109 s. ISBN 9788073151829. 

MÜLLEROVÁ, L. Základy pediatrie pro studenty učitelství. 1. vyd.  Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2000. 150 s. ISBN 8070443219.

ZUCHOVÁ, B., TURIN, R., SEBERA, M., KUBÍKOVÁ, Z., ZAORAL, P. První pomoc. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X.

ZAHÁLKOVÁ, M. Pediatrie pro speciální pedagogy. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 91 s. ISBN 802103811X.

Doporučená literatura:

KÁBRT, J. Lexicon medicum. 3. vyd. Praha: Galén, 2015. 917 s. ISBN 9788074922008.

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro speciální pedagogy. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 263 s. ISBN 80-7066-980-2.

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro učitele. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 269 s. ISBN 8071848670.

MARÁDOVÁ, E.  Zdravý životní styl 1 – Rodinná výchova. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2010. 144 s.  ISBN 978-80-7168-712-2.

SMITH, T. Lidské tělo: ilustrovaný průvodce jeho stavbou, funkcí a některými poruchami. 2. vyd. Praha: Fortuna Print, 2001. 240 s. ISBN 80-86144-67-4.

TROJAN, S., SCHREIBER, M. Atlas biologie člověka. Praha: Scientia, 2002, 56s.+schémata. ISBN 80-7183-257-X.

ZUCHOVÁ, B. Základní postupy neodkladné resuscitace – Guidelines 2005. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X.

Poslední úprava: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (26.04.2020)
Sylabus

Obsah, základní okruhy:

 1. Růst a vývoj dítěteod prenatálního vývoje až po pubertu

- práce s kazuistikami

2. Nejčastější onemocnění jednotlivých systémů

- práce s kazuistikami

3. Nádorová onemocnění, poruchy imunity, očkování

4. Psychosomatická onemocnění a paliativní péče

Poslední úprava: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (27.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočtový test s otevřenými otázkami. Vzhledem k možnostem externistky bude vypsán jeden termín. Možnost jednoho opravného termínu.

Poslední úprava: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (05.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK