PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Speciálněpedagogická diagnostika I - OKNS3S105A
Anglický název: Special Educational Assessment and Intervention I
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Vyučující: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Korandová
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Korekvizity : OKNS3O101A, OKNS3Q102A, OKNS3S103A, OKNS3S104A, OKNS3S106A, OKNS3S107A, OKNS3S123A
Neslučitelnost : OKNS3S133A
Je korekvizitou pro: OKNS3O101A, OKNS3Q102A, OKNS3S103A, OKNS3S123A, OKNS3S106A, OKNS3S107A, OKNS3S104A
Je prerekvizitou pro: OKNS3S111A
Anotace -
Předmět je zaměřen na oblasti diagnostiky a poradenství v raném a předškolním věku (vývojová diagnostika, diagnostika motorických dovedností, vnímání, laterality, prostorové orientace, komplexní diagnostika školní zralosti, podpora rozvoje dítěte předškolního věku a prevence specifických poruch učení). Studenti se seznamují také se zásadami poradenské práce a specifiky administrace kvantitativních (standardizované a nestandardizované testy) a kvalitativních diagnostických metod (pozorování, rozhovor, analýza produktů).
Poslední úprava: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (05.09.2021)
Deskriptory

Předmět má 3 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 90 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 12 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 20 hodin

·         zpracování úkolů a příprava na semináře 26 hodin

Seminární práce a příprava na zápočet: 20 hodin celkem

V případě distanční výuky  studenti obdrží včas odkaz. Dále bude využíván systém podpory studia Moodle.

Poslední úprava: Květoňová Lea, doc. PhDr., Ph.D. (14.09.2023)
Literatura -

Povinná literatura

OTEVŘELOVÁ, H. Školní zralost a připravenost. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1092-4.

SVOBODA, M., KREJČÍŘOVÁ, D., VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0899-0.

VÁGNEROVÁ, M., KLÉGROVÁ, J. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1538-7.

Doporučená literatura

BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku: co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Brno: Edika, 2015. ISBN 978-80-266-0658-1.

SINDELAR, B. Předcházíme poruchám učení: soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1082-5.

SYSLOVÁ, Z., KRATOCHVÍLOVÁ, J., FIKAROVÁ, T. Pedagogická diagnostika v MŠ: práce s portfoliem dítěte. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1324-6.

Poslední úprava: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (26.04.2020)
Metody výuky

Předmět bude vyučován prezenčně, v odůvodněných případech prostřednictvím on-line výuky v MS Teams. Učební opory budou poskytnuty v Moodle.

Poslední úprava: Felcmanová Lenka, PhDr., Ph.D. (31.08.2023)
Požadavky ke zkoušce

Zkušební administrace diagnostického materiálu

Zpracování návrhu reedukačních aktivit

Písemný test

Poslední úprava: Felcmanová Lenka, PhDr., Ph.D. (02.10.2020)
Sylabus -

Obsah

1.      Diagnostický proces a jeho fáze

2.      Kvalitativní diagnostické metody – pozorování, rozhovor, analýza produktů

3.     Identifikace ohroženého dítěte

4.      Vývojové škály

5.      Zásady poradenské práce

6.      Diagnostika a podpora rozvoje hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky a vizuomtorické koordinace

7.      Diagnostika a podpora rozvoje zrakového a sluchového vnímání

8.      Diagnostika laterality

9.      Diagnostika a podpora rozvoje prostorové orientace

10.      Diagnostika školní zralosti

Poslední úprava: Felcmanová Lenka, PhDr., Ph.D. (11.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK