PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika českého jazyka s praxí II - OKMN0C166A
Anglický název: Methodology of Czech Language with Practise II
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Vyučující: PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D.
doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Prerekvizity : OKMN0C159A
Záměnnost : OPMN0C166A
Je prerekvizitou pro: OKMN0C173A, OKMN0N175A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (26.01.2023)
Pokračovací kurz oborové didaktiky češtiny. Cílem je teoretická i praktická analýza vyučovacího obsahu, snaha přispět k rozvoji dovednosti sebereflexe studentů v edukačních pokusech, konstrukce konkrétních vyuč. výstupů. Akcent bude kladen především na komunikační výchovu.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (28.01.2023)

Přímá výuka: 12 hod.

Příprava na výuku: 72 hod.

Příprava na klasifikovaný zápočet: 24 hod.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (26.01.2023)

Povinná:

HÁJKOVÁ, E. Komunikační činnosti a jejich cíle. Praha: PedF UK, 2008.

LIPTÁKOVÁ, Ľ. a kol. Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatury preprimárnevzdelávanie. Prešov: PU v Prešově, PedF, 2011, 580 s.

Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od 1. 9. 2013. [online]. [cit. 2014-04-17]. Dostupné z www: .

Učebnice českého jazyka pro 1. st. ZŠ - aktuálně užívané řady učebnic na ZŠ.
Články a studie v odborných časopisech a sbornících, např. v Didaktických studiích.

ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci. Praha 1999.
HÁJKOVÁ, E. a kol. Čeština ve škole 21. století III – Jazykové jevy v dětských prekonceptech.Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013.

HÁJKOVÁ, E., BABUŠOVÁ, G., HEJLOVÁ, H., HÖFLEROVÁ, E., JANOVEC, L., KUCHARSKÁ, A. Čeština ve škole 21. století – IV. Výzkum edukačních podmínek jazykových jevů. Praha: PedF UK, 2014.

HÁJKOVÁ, E. Kapitoly z didaktiky českého jazyka na 1. stupni ZŠ. Praha: Pedf UK, 2021.

Doporučená:

BABUŠOVÁ, G. Evoluce komunikačních činností v teorii a praxi. Praha: PedF UK, 2014.

PALENČÁROVÁ, J.,  KESSELOVÁ, J., KUPCOVÁ, J. Učíme slovenčinukomunikačne a zážitkovo. Bratislava: SPN

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (26.01.2023)

Ve výukových blocích prezenční části kombinovaného studia bude řešen obsah odpovídající seminářům prezenčního studia. Témata:

1.       Úvod do psychodidaktiky předmětu – zásady, přístup k vyuč. obsahu, obsahová analýza učiva, rozpracování do didaktických situací a jejich řešení.

2.       Alternativní řešení osnování učiva a učitelovy práce v jazykové a komunikační výchově v českém jazyku – možnosti temat. plánů ve vztahu k ŠVP, vlastní zkušenosti z výuky.

3.       Koncepce učitelovy práce, příprava a realizace hodiny ČJ na 1. stupni ZŠ. Variantnost přípravy na hodinu.

4.       Způsoby rozvoje komunikační kompetence žáka mladšího školního věku–didaktické situace a jejich řešení.

5.       Propojení vyučovacího obsahu jazykové a komunikační výchovy – vztah gramatiky k porozumění textu, didaktické situace v komunikační výchově a jejich řešení.

6.       Možnosti realizace inkluze v hodinách češtiny na 1. st. ZŠ.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (31.01.2023)

Požadavky k zakončení předmětu:

Průběžné plnění úkolů zadávaných vyučujícím.

Zpracování komentované přípravy realizovaného samostatného výstupu na ZŠ.

Zvládnutí zápočtového testu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK