PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Souvislá pedagogická praxe I s reflexí - OKMN0N175A
Anglický název: Continious Educational Practice I with Reflection
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Prerekvizity : OKMN0C166A, OKMN0L160A, OKMN0M158A, OKMN0M165A, OKMN0N151A, OKMN0O167A
Je prerekvizitou pro: OKMN0N178A, OKMN0N177A
Anotace -
Praxe směřuje svým zaměřením na rozvoj učitelských kompetencí v celém rozsahu a získávání zkušeností s výukou v kontextu fungování třídy. Ověřuje úroveň učitelské způsobilosti v závěru studia.
Poslední úprava: Hejlová Helena, PhDr., Ph.D. (15.09.2023)
Cíl předmětu

Student/ka prokazuje své učitelské způsobilosti.

Student/ka prohlubuje dovednost reflexe vlastní učitelské činnosti, včetně schopnosti vysvětlovat a argumentovat své pojetí vyučování s oporou o teoretické poznatky a praktické zkušenosti. Využívá Rámec profesních kvalit učitele, dostupné na:https://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/08_Ramec_profesnich_kvalit_ucitele.pdf

Student/ka podává zdůvodněnou zpětnou vazbu na výuku kolegyň s oporou o Rámec profesních kvalit učitele

Student/ka vede kolegiální rozhovor o pedagogických procesech, o zkušenostech z dobré praxe, o řešení náročných situací.

Poslední úprava: Hejlová Helena, PhDr., Ph.D. (15.09.2023)
Deskriptory

6 ECTS odpovídají 150 hodinám práce studenta:

-        30 hodin přímé výuky na 1. stupni ZŠ

-        10 hodin hospitací u jiných vyučujících na 1. stupni ZŠ

-        40 hodin příprava na pedagogickou práci

-        40 hodin práce na reflexích své výuky i výuky druhých

-        30 hodin sebehodnocení v Souboru kvalit studenta na pedagogické praxi, vedení reflektivního deníku a další úkoly dle požadavků vedoucí praxe.

Poslední úprava: Hejlová Helena, PhDr., Ph.D. (15.09.2023)
Literatura

Povinná literatura:

FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 2011. ISBN: 978-80-262-0043-7.

KORTHAGEN, F. et al. Jak spojit teorii s praxí: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2011.ISBN 978-80-7315-221-5.

SPILKOVÁ, V. a kol. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-081-6.

SPILKOVÁ, V., TOMKOVÁ, A. a kol.  Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-496-9-

SPILKOVÁ, V., TOMKOVÁ A., MAZÁČOVÁ N., KARGEROVÁ, J. a kol.: Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů.  Praha. Retida, 2015, 197 stran, 978-80-7290-832-5

TOMKOVÁ, A., SPILKOVÁ, V., PÍŠOVÁ, M.. MAZÁČOVÁ, N., KRČMÁŘOVÁ, T., KOSTKOVÁ, K., KARGEROVÁ, J. Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnoticí arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN: 978-80-87063-64-4. Dostupné z: http://www.nuv.cz/file/54/

FENSTENMACHER, G. D., SOLTIS, J. F. Vyučovací styly učitelů. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-471-7.

HORSKÁ, V.Koučování ve školní praxi, Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2450-8.

TOMKOVÁ, A., HEJLOVÁ, H., PROCHÁZKA, M. NAJMONOVÁ, M. Spolupráce učitele a dalšími odborníky v realitě společného vzdělávání. České Budějovice: JČU, 2020. ISBN 978-80-7394-842-9.

 

Doporučená literatura:

KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. Praha: Portál, 2003, 228 stran. ISBN 80-7178-695-0.

KOSOVÁ, B., TOMENGOVÁ, A. a kol.  Profesijná praktická príprava budúcich učitelov. Banská Bystrica: Elianum, 2015.

PÍŠOVÁ, M. Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. ISBN 80-7194-744-X.

PÍŠOVÁ, M., ČERNÁ, M. Pro mentory projektu Klinický rok. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. ISBN 80-7194-854-3.

PÍŠOVÁ, M. (Ed.). Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-024-8-

PÍŠOVÁ, M., DUSCHINSKÁ, K. a kol. Mentoring v učitelství. Praha: Nakladatelství Pedagogické fakulty v Praze, 2012. ISBN: 978-80-7290-589-8.

TOMKOVÁ, A. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole. Praha: PedF UK, 2007. ISBN 978-80-7290-315-3.

Poslední úprava: Hejlová Helena, PhDr., Ph.D. (15.09.2023)
Metody výuky

Aplikace znalostí a zkušeností v praxi.

Skupinová reflexe.

Sdílení zkušeností.

Vzájemná kolegiální podpora.

Poslední úprava: Hejlová Helena, PhDr., Ph.D. (15.09.2023)
Sylabus -

Samostatná práce na 1. stupni ZŠ.

Prezenční setkání – diskuse nad tématy spojenými s Rámcem profesních kvalit učitele, Soborem profesních kvalit studenta na pedagogické praxi a osobní profesní výzvou.

Sdílení dobré praxe.

Poslední úprava: Hejlová Helena, PhDr., Ph.D. (15.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Student/ka absolvuje 100% požadovaných hodin výuky i hospitací.

Student/ka předloží potvrzení ředitelství školy o vykonávané učitelské praxi ve vymezeném rozsahu (minimálně 30 hodin výuky a 10 hodin hospitací). Potvrzení vloží do Moodle. Jiná forma odevzdání se nepřipouští.

Student/ka odevzdá úkol v Moodle: záznamy z výuky (příprava a reflexe) a záznamy z hospitací (popis hodiny a reflexe).

Studijní opora, tj. adresa v Moodlu, bude upřesněna na prvním prezenčním setkání Souvislé pedagogická praxe I s reflexí, zde bude doplněna.

Student/ka, který bude nepřítomen/nepřítomna na prezenčním setkání, vykoná náhradní práci a odevzdá ji do Moodlu. 

Poslední úprava: Hejlová Helena, PhDr., Ph.D. (15.09.2023)
Studijní opory

Moodle:  

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12644#section-4

Poslední úprava: Hejlová Helena, PhDr., Ph.D. (23.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK