PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Databázové a informační systémy - OB2319412
Anglický název: Database and information systems
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBI2I112A
Další informace: http://moodle.pedf.cuni.cz/course/view.php?id=430
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
Prerekvizity : OB2319311
Záměnnost : OB2319404
Je prerekvizitou pro: OB2319516
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Josef Procházka, Ph.D. (18.01.2018)
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s problematikou databázových systémů, jejich teorie a principy návrhu databáze. V rámci předmětu je na databáze nahlíženo z několika úhlů. Hlavní důraz je kladen na modelování dat a analýzu dat. Hlávními tématy jsou přístup k datům, architektura databází, relační datový model, ER model, normalizace, datové sklady, distribuované databáze. V praktické části studenti uplatní své teoretické znalosti navrhování a vytváření databází transformací datových modelů na relační databáze založené na SQL standardech. Součástí kurzu jsou rovněž základní operace se serverem, řízení přístupu uživatelů k datům, zabezpečení a zálohování databází.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Josef Procházka, Ph.D. (18.01.2018)

Publikace

  • CODD, E. F. A Relational Model for Large Shared Data Banks. In CACM, 13, 6, June 1970.
  • CONNOLY,T., BERG, C.,STRACHAN, A. Database Systems. New York: Addison-Wesley Publisher, 1996.
  • DATE, C. J. Relational Databases: Selected Writings. Boston: Addison Wesley Publ. Comp., 1986.
  • POKORNÝ, J., VALENTA, M. Databázové systémy. Praha: ČVUT, 2013.
  • ŠEDA, M.  Databázové systémy. Brno: VUT, 2002,
    Dostupný z URL: <http://www.uai.fme.vutbr.cz/~mseda/DBS02_BS.pdf>.
  • ROMAN, S. Návrh a programování databází. Praha: Computer Press, 2000.
  • MASLAKOWSKI, M. Naučte se MySQL za 21 dní. Praha ComputerPress, 2001.

 Další zdroje

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Josef Procházka, Ph.D. (18.01.2018)

Principy databázových systémů

  • Historie zpracování dat, ruční přístup, zpracování hromadných dat, databáze
  • Databázová technologie, systémy řízení báze dat
  • Charakteristika dat v databázích
  • Architektury DB systémů, ochrana dat, přístupy uživatelů

Databázové modely

  • Konceptuální modelování,
  • Entitně relační konceptuální model
  • Relace mezi entitami 1:1, 1:N, M:N

Návrh databáze

  • E-R diagramy, entity, vztahy, identifikační klíče
  • Diagramy datových toků (DFD)
  • Datové typy a vlastnosti atributů

Normalizace databáze

  • Normální formy báze dat a schémat relací
  • Kritéria pro návrh relačního schématu databáze
  • Dekompozice a syntéza
  • Diskuse k normalizaci a její význam

Jazyk SQL pro manipulaci s daty

  • Příkazy pro vytvoření databáze a entit a jejich odstranění
  • Změna názvu entity a typu atributů
  • Příkazy pro záznam a změnu a odstranění hodnot
  • Dotazy pro vypsání struktury a sady záznamů

Pokročilé SQL dotazy

  • Použití agregačních klauzulí pro selekci a řazení dat
  • Agregační funkce a funkce pro práci s datumem a časem
  • Spojování tabulek pomocí operací JOIN
  • Optimalizace výkonu databáze, optimalizované dotazy
  • Šifrování a jeho využití při uchování a výměně dat

Správa databázového serveru

  • Důležité parametry serveru a jejich konfigurace
  • Správa uživatelů databází, konfigurace přístupových práv
  • Systémové funkce pro správu serveru
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Josef Procházka, Ph.D. (18.01.2018)

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu

  • Aktivní práce v seminářích, průběžné plnění úkolů
  • Obhájení kvalitní původní zápočtové práce z oblasti zaměření předmětu vytvořené samostatně ve struktuře a formě dle zadání
  • Prokázání příslušné úrovně vědomostí z oblasti zaměření předmětu formou testu
  • Prokázání způsobilosti v návrhu a tvorbě databázového systému a aplikace příslušných dotazů podle zadání.

Zápočet bude realizována v aplikačním prostředí korespondujícím s výukou

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK