PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vývoj a administrace databázových aplikací A - OB2319516
Anglický název: Database Application Development and Administration A
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: 12 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miloš Prokýšek, Ph.D.
PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
Prerekvizity : OB2319412
Anotace -
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (20.09.2012)
Studijní předmět Vývoj a administrace databázových aplikací A je určen pro tříletý bakalářský studijní obor Informační technologie se zaměřením na vzdělávání ve studijním programu B 7507 Specializace v pedagogice. Tento povinně volitelný předmět je v modelovém učebním plánu zařazen do 5. semestru, a to s týdenní dotací 1/1. Studijní předmět Vývoj a administrace databázových aplikací A je uzavřen klasifikovaným zápočtem a je ohodnocen 3 kredity.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (20.09.2012)

Studijní předmět Vývoj a administrace databázových aplikací A úzce navazuje na předmět Databázové a informační systémy. Studenti si v tomto předmětu rozšíří své vědomosti a praktické dovednosti v oblasti použití databázových technologií na úrovni potřebné pro návrh databáze, tvorbu databázových aplikací s WWW rozhraním a správu databázových systémů v podmínkách základních a středních škol. Studenti budou schopni vytvořit jednoduchou databázovou aplikaci. Při práci budou využívat technik a metod týmového řešení projektů a vývoje aplikací, s nimiž se seznámili ve studijním předmětu Databázové a informační systémy (zadání projektu, studie proveditelnosti, systémová analýza, životní cyklus projektu, koordinace činností členů týmu, efektivní využití CASE aplikací pro analýzu, implementaci a dokumentaci systému). Studenti se seznámí se soudobými trendy v oblasti vývoje aplikací s WWW rozhraním a s nástroji používanými při jejich vývoji.

Literatura
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2014)

Publikace

 • CASTAGNETO, J., RAWAT, H., SCHUMANN, S. Programujeme PHP profesionálně. Praha : ComputerPress, 2001.
 • LACKO, L. Web a databáze. Praha : ComputerPress, 2001.
 • POKORNÝ, J., HALAŠKA, I. Databázové systémy. Praha : ČVUT, 1997.
 • RICHTA, K., SOKOL, J. Softwarové inženýrství I. Praha : ČVUT, 1996.
 • RJORDAN, R. Vytváříme relační databázové aplikace. Praha : ComputerPress, 2000.
 • ROMAN, S. Návrh a programování databází. Praha : ComputerPress, 2000.
 • POKORNÝ, J. Základy implementace souborů a databází. Praha : Karolinum, 1997.
 • STRAKA, M. Vývoj databázových aplikací. Praha : Grada Publishing, 2000.
 • MASLAKOWSKI, M. Naučte se MySQL za 21 dní. Praha : Computer Press, 2001.

Studijní prameny

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Josef Procházka, Ph.D. (27.09.2018)

TEORIE VÝVOJE APLIKACÍ
 • Projektování vývoje, modely organizace vývoje aplikací.
 • Fázová organizace projektu, průběhové modely.
 • Proces návrhu, normalizace a implementace databáze.
 • Stěžejní zásady pro efektivní realizaci projektů.

SQL SERVER A KLIENT
 • Instalace SQL serveru. Odlišnosti v závislosti na použitém operačním systému (Windows, Linux).
 • Nastavení SQL serveru a automatizace jeho spouštění a zastavování.
 • Klienti pro SQL server - charakteristika, výběr a instalace. Terminálově orientovaný klient a klient využívající GUI pro přístup k SQL serveru.
 • Správa uživatelů. Nastavování přístupových práv k jednotlivým databázím, tabulkám a sloupcům. Otázky zabezpečení dat.
 •Zálohování databází a její automatizace (dump, cron).

PRÁCE S DATY
 • DDL (Data Definition Language). Číselné a řetězcové datové typy, definice databáze a tabulky, identifikační klíče řádků tabulky, vztahy mezi tabulkami, kardinalita a parcialita vztahů, cizí klíče, integrita databáze, indexování dat.
 • DML (Data Manipulation Language). Obecné principy čtení a editace dat v SQL, otázky replikace databází a řízení transakcí.

TVORBA APLIKACÍ
 • Základní charakteristika prostředí LAMP (Linux, Apache, PHP), výhody a nevýhody, dostupnost v podmínkách českých škol.
 • Editory a integrovaná vývojová prostředí (PHPStrorm IDE). Textový editor ViM.
 • Možnosti využití databází ve webových aplikacích. Generování dynamických stránek pomocí skriptovacích jazyků.
 • Provázání webové aplikace s databázovým serverem
 • Zásady pro vývoj rozsáhlejších WWW aplikací. Konfigurovatelnost aplikace. Oddělení funkčních částí kódu a šablon vzhledu.
 • Modulové řešení realizace a administrace aplikací
 • Objektově orientovaná řešení vývoje databázových aplikací
 • Nástroje a zásady pro týmový vývoj aplikací (Subversion, CVS).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (20.09.2012)
 • Aktivní práce ve výuce, jejímž výsledkem je portfolio zdrojových kódů funkčních aplikací a konceptuálních návrhů databází.
 • Zpracování zápočtové práce ve formě funkční veřejně publikovatelné webové aplikace s administračním rozhraním. Není-li specifikováno v zadání jinak, požaduje se práce původní, vytvořená samostatně na základě uvedených informačních zdrojů a volně šiřitelných komponent.
 • Prokázání praktických dovedností a teoretické znalosti z oblasti návrhu a vývoje databázových aplikací formou řešení konkrétního zadání či testu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK