PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Informatika - OB2319311
Anglický název: Informatics
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBI2I108A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miloš Prokýšek, Ph.D.
Prerekvizity : OB2319211
Záměnnost : OB2319301
Je prerekvizitou pro: OB2319415, OB2319412
Anotace -
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (02.10.2014)
Cílem předmětu je poskytnout studentům širší přehled o základních oborech informatiky a zastřešující kybernetiky, které jsou východiskem pro další studium informačních technologií. Studijní předmět si klade za cíl vybudovat u studentů znalost obecných principů kybernetiky a informatické vědy a schopnost orientace v terminologii. Předmět vychází z předpokladu znalosti základních postupů algoritmizace a datových struktur, které jsou v rámci předmětu dávány do souvislosti s obecnými informatickými principy a paradigmaty.
Literatura
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (02.10.2014)

ADÁMEK, J. Kódování. SNTL, Praha, 1989.

KOCUR, P. Úvod do teorie konečných automatů a formálních jazyků. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001, 104 s. ISBN 80-7082-813-7.

MAŘÍK,V. et al. Umělá inteligence (1)+(2), ACADEMIA Praha, 1993 (1), 1997 (2), ISBN 80-200-0502-1

TOMAN, P. Teorie informace I (Úvod pro ekonomy). 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1993. 85 s. ISBN 80-7079-627-8.
 
WIENER, N. Kybernetika neboli řízení a sdělování v živých organismech a strojích.Praha : ČSAV, 1960.

ZBOŘIL,F., HANÁČEK,P. Umělá inteligence, Skripta VUT v Brně, VUT v Brně, 1990, ISBN 80-214-0349-7

Materiály v kurzu moodle

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jakub Lapeš (10.10.2017)

Příslušné vědomosti za všech tematických okruhů v rozsahu výuky a zadaných studijních pramenů. Zkouška má charakter testu v rozsahu témat kurzu. Losování zadání probíhá v prostředí Moodle. Studující má celkem 3 pokusy (1 řádný, 2 opravné).

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jakub Lapeš (08.12.2017)

KYBERNETIKA

·        Kybernetika a její dělení

·        Hlavní pojmy - informace, systém, model a pojmy související

·        Systémy a druhy řízení

·        Regulace, automatizace, umělá inteligence, robotika

INFORMATIKA

·        Informatika jako vědní obor

·        Počítačové vědy

TEORIE INFORMACE

·        Informace, informační potřeba

·        Informační technologie, informatika

·        Informace a entropie

·        Zdroj a nosič informací, abeceda a znak

KOMPRESE DAT

·        Vlastnosti kompresních algoritmů, bezeztrátové algoritmy

SAMOOPRAVNÉ KÓDY

·        Principy samoopravných kódů a jejich hodnocení

TEORIE KONEČNÝCH AUTOMATŮ

·        Konečný automat jako abstraktní stroj

·        Mealyho a Moorův automat

·        Implementace automatu

TURINGŮV STROJ

·        Abstraktní model Turingova stroje

·        Koncept asociativní paměti

VON NEUMANNOVO SCHÉMA POČÍTAČE

·        Vno Neumannovo blokové schéma počítače a jeho práce

·        Porovnání s principem Turingova stroje

AUTOMATIZACE A TECHNICKÉ PRVKY

·        Čidla, senzory, prvky pro robotiku

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jakub Lapeš (10.10.2017)

Požadavky k zápočtu

·        aktivní práce ve výuce, využívání prostředí moodle pro předmět,

·        zpracování cvičení a řešení příkladů ve výuce, příprava na další cvičení podle zadaných úkolů,

Zápočet nebude udělen, jestliže více než jeden úkol bude odevzdán po termínu nebo bude zpracován v nevyhovující kvalitě.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK