PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Práce s odbornými informacemi - OB2319415
Anglický název: Working with professional information
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D.
Vyučující: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc.
Prerekvizity : OB2319311
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. (11.01.2018)

Předmět sleduje po teoretické i praktické stránce logickou linii zpracování výzkumné nebo aplikační práce: výběr tématu, postup po zadání závěrečné bakalářské práce (BP), formulace cílů, zpracování metodiky, práce s tištěnými i elektronickými informačními zdroji a jejich citace, metody vhodné pro realizaci praktické části BP, řešení modelových příkladů, zpracování BP, zpracování výsledků a jejich interpretace, požadavky na formální uspořádání, prezentace vybraných úseků BP.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. (11.01.2018)

Cílem předmětu je seznámit studenty s přístupem k realizaci bakalářských prací po formální, obsahové a typografické stránce, se základy odborné a vědecké práce, používání výzkumných metod a s úvodem do základů matematického a statistického zpracování dat. Předmět poskytuje praktické základy potřebné k vědeckému způsobu práce při analytickém a kvalitativním zpracování údajů. Student se zde seznámí s tím, jakou strukturu má mít bakalářská práce a o tom, jaké vědecké metody může ve své práci použít.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. (11.01.2018)

 

BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 - Citace: metodika a obecná pravidla. [online]. c1999-2004. Dostupné z: http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdfBOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 - Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. [online]. c1999-2004. Dostupné z: http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdfČSN ISO 690. Dokumentace - bibliografické citace : obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, 1996, 31 s.
ČSN ISO 690-2. Informace a dokumentace - bibliografické citace : část 2 : elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut, 2000, 24 s.
GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Praha: Paido, 2010, 261 s. ISBN 978-80-7315-185-0.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, 407 s. ISBN 978-80-262-0219-6.
HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 4., rozš. vyd. Praha: Portál, 2012, 736 s. ISBN 978-80-262-0200-4.
ISO 690:2010(E). Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. 3vyd. Geneva: International Organization for Standardization, 2010, 40 s. Dostupné z: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=43320PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 6. aktualizované a rozšířené vyd. Praha: Portál, 2009. 400 s. ISBN 978-80-7367-647-6.

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. (11.01.2018)

Informační zdroje a materiály pro zpracování BP
Postup zpracování odborné studie
Informační zdroje v odborné práci
Metody používané v empirické části práce
Zpracování získaných informací a výsledků výzkumu
Interpretace a prezentace získaných výsledků
Obhajoba závěrečné bakalářské práce

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. (11.01.2018)

Zápočet

  • Aktivní práce v seminářích, průběžné plnění zadaných úkolů
  • Závěrečná prezentace zvoleného tématu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK