PředmětyPředměty(verze: 809)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Matematika II. - OB2319211
Anglický název: Mathematics II.
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Eva Battistová
PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
Prerekvizity : OB2319111
Záměnnost : OB2319201
Je prerekvizitou pro: OB2319311
Anotace -
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (27.01.2011)

Předmět Matematika II je bezprostředním pokračováním předmětu Matematika I. Jeho hlavním posláním je zvýšit připravenost studentů ke studiu předmětů aprobace. Současně je předmět orientován i na prohloubení některých témat souvisejících s aplikacemi v oblasti digitálních technologií a teoretické informatiky. Cílem studijního předmětu Matematika II je vybavit studenty příslušnými vědomostmi a kompetencemi v oblastech diferenciálního a integrálního počtu, operací v množině komplexních čísel a základní analytické geometrie v rovině. Ukazuje rovněž na možnosti využití nástrojů IT pro řešení matematických problémů, především v oblasti konstrukce a modelování vlastností kuželoseček a dalších rovinných křivek i prostorových objektů. Současně si předmět klade za cíl přiblížit studentům možnosti využití počítačů při simulaci matematických zákonitostí a jejich následné aplikace v technické praxi.
Literatura
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (27.01.2011)

 • BARTSCH, H. J.: Matematické vzorce. Praha : Mladá fronta, 1996.
 • BLAŽEK, J. a kol. Algebra a teoretická aritmetika 1. Praha: SPN, 1983.
 • COUFAL, J., KLŮFA, J. Učebnice matematiky I. Praha : VŠE 1996.
 • DEMLOVÁ, M., PONDĚLNÍČEK, B. Lineární algebra. Praha : ČVUT, 2000.
 • GILLMAN, L., McDOWEL, R.H. Matematická analýza. Praha : SNTL, 1980.
 • HRUŠA, K., DLOUHÝ, Z., ROHLÍČEK, J. Úvod do studia matematiky. Praha : SPN, 1997.
 • KOČANDRLE, M., BOČEK, L. Matematika pro gymnázia ? analytická geometrie. Praha : PROMETHEUS, 2006.
 • KUŘINA, F.: Deset pohledů na geometrii. Praha : MÚ ČSAV, 1996 .
 • NOVOTNÁ, J., TRCH, M. Algebra a teoretická aritmetika (Základy algebry). Praha : UK PedF, 2004.
 • POLÁK, J. Přehled středoškolské matematiky. Praha : PROMETHEUS, 1997.
 • RALSTON, A., RABINOWITZ, P. A First Course in Numerical Analysis. McGraw-Hill, New York, 2ed., 1978.
 • TKADLEC, J. Diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné. Praha : ČVUT, 2004.
Sylabus -
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (22.09.2016)

ÚVOD DO MATEMATICKÉ ANALÝZY

·        spojitost a limita funkce, derivace, diferenciál funkce, extrémy, průběh funkce, technický význam derivace

 

NEURČITÝ A URČITÝ INTEGRÁL

·        neurčitý integrál, metody pro řešení integrálů, určitý integrál, užití integrálního počtu v technické praxi, nevlastní integrál, dvojný integrál

Elementy diferenciálních rovnic


 Komplexní čísla

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (01.12.2014)

·     Aktivní práce v seminářích

·     60% úspěšné absolvování testů (průběžně v semestru) orientovaných na ověření úrovně získaných vědomostí v rozsahu výuky

·     Vypracování úkolů v prostředí GEOGEBRA (v podpoře MOODLE) a závěrečného úkolu dle zadání

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK