Technická fyzika - OB2319162
Anglický název: Physics in Technology
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Bohuslav Rothanzl
Záměnnost : OB2319152
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ROTHANZL/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2013)
Studijní předmět je jedním z klíčových propedeutických předmětů studijního oboru Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání, jehož cílem je doplnit, prohloubit a rozšířit znalosti studentů ze středoškolské fyziky tak, aby studenti dokázali využívat osvojené fyzikální poznatky, metody a dovednosti při řešení problémů v dalších odborných technicky a informaticky zaměřených předmětech a rozuměli fyzikální podstatě procesů a jevů, které probíhají v technických systémech a technologických zařízeních. Spolu s předmětem Technická matematika představuje Technická fyzika významnou poznatkovou bázi pro studium dalších navazujících odborných předmětů jak z oblasti technické výchovy, tak i informačních technologií.
Literatura
Poslední úprava: ROTHANZL/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2013)

FEYMANN, F., LEIGHTON, L. Přednášky z fyziky s řešenými příklady 1. - 3. díl. Havlíčkův Brod : FRAGMENT, 2000.
HALLIDAY, D., RESNICK, R. Fyzika 1 - 5. Brno : PROMETHEUS, 2000.
HORÁK, Z., KRUPKA, F. Fyzika. Praha : SNTL, 1976.
KOŠŤÁL, K. Sbírka fyzikálních vzorců a pouček. Praha : SNTL, 1970.
LEPIL, O. Fyzika pro gymnázia - optika. Praha : Prometheus, 2013.
SVOBODA, E. a kol. Přehled středoškolské fyziky. Praha : Prometheus, 2012.
SVOBODA, E., BEDNAŘÍK, M., ŠIROKÁ, M. Fyzika pro gymnázia - mechanika. Praha : Prometheus, 2013.

Sylabus -
Poslední úprava: ROTHANZL/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2013)
 • metody zkoumání ve fyzice a technice,
 • fyzikální veličiny a jejich měření,
 • základy kinematiky a dynamiky,
 • mechanická práce a mechanická energie,
 • mechanika tuhého tělesa,
 • jednoduché stroje,
 • termika, teplota, teplotní roztažnost a rozpínavost, teplo a práce,
 • kmitavý pohyb a harmonický kmitavý pohyb,
 • vlnění a akustika,
 • optika.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: REITMAY/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2014)
 • Aktivní práce v seminářích, průběžné plnění zadaných úkolů
 • Absolvování testů (zadávaných průběžně v semestru) orientovaných na ověření úrovně získaných vědomostí v rozsahu výuky s úspěšností alespoň 60 %
 • Příslušné vědomosti za všech tematických okruhů v rozsahu výuky a zadaných studijních pramenů
 • Zkouška se skládá z části písemné a ústní. Písemná část bude mít formu testu. Úspěšné zvládnutí písemné části je nutným předpokladem pro postoupení k ústní části zkoušky.
 • Ústní část bude zaměřena na ověření úrovně osvojených vědomostí v rozsahu výuky.