PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Materiály a technologie I. - OB2319262
Anglický název: Materials and Technology I.
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc.
Prerekvizity : OB2319162
Záměnnost : OB2319252
Anotace -
Poslední úprava: REITMAY/PEDF.CUNI.CZ (24.09.2013)
Studijní předmět podává nejdůležitější poznatky o nekovových materiálech vyskytujících se v přírodě i vyráběných člověkem, o jejich třídění, klasifikaci, oblastech aplikace a principech technologií souvisejících s jejich výrobou a zpracováním. Udává stručné informace o stavu techniky a technického rozvoje od nejstarší doby do současnosti. Hlavním smyslem předmětu je pochopení a osvojení příslušných poznatků o technicky důležitých konstrukčních nekovových materiálech, pochopení podstaty jejich obrábění, získání základní znalosti v oblasti konstrukce a činnosti obráběcích strojů pro tyto materiály.
Literatura
Poslední úprava: REITMAY/PEDF.CUNI.CZ (24.09.2013)

- DESCH, H.E., DINWOUDIE, J.M. Timber - Strukture, Properties, Conversion and Use. London : Macmillan press Ltd, 1996.
- DLUHOŠ, J. Materiály a technologie. Plasty a vybrané nekovové materiály. Ostrava : PedF. OÚ, 1998.
- KAFKA, E. Dřevařská příručka I.II. Praha : SNTL, 1989.
- KORDA, J. a kol. Papírenská encyklopedie. Praha : SNTL, 1992.
- MLEZIVA, J. Polymery - výroba, struktura, vlastnosti a použití. Praha : Sobotáles, 1993.
- MLEZIVA, J., KÁLAL, J. Základy makromolekulární chemie. Praha : SNTL/ALFA, 1986.
- MOŠNA, F. a kol.. Materiály a technologie III Nekovové materiály. Praha : SPN, 1988.
- PEXA, B., PAZDERA, L. Laboratorní cvičení z oboru dřevo. Č. Budějovice : PedF, 1985.
- ŠESTÁK, J., STRNAD, Z., TŘÍSKA, A. a kol. Speciální technologie a materiály. Praha : Academia, 1993.

Sylabus -
Poslední úprava: REITMAY/PEDF.CUNI.CZ (24.09.2013)

- struktura polymerů, zpracování a použití vybraných významných druhů plastů, charakteristika vybraných mechanických a technologických vlastností;
- struktura dřeva - makroskopická a mikroskopická;
- vlastnosti dřeva - fyzikální a mechanické;
- vady dřeva, ochrana dřeva;
- základy obrábění dřeva;
- charakteristika nejdůležitějších stromů a jejich využití v praxi;
- papír - suroviny používané k výrobě papíru, vlastnosti, využití v praxi;
- sklo - druhy stavebního skla;
- technická keramika - keramické výrobky;
- stavební materiály - malty, betony.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: REITMAY/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2014)
  • Aktivní účast ve výuce.
  • Úspěšné splnění zadaných úloh k řešení.
  • Splnění kontrolního testu. Minimálně 75% úspěšné absolvování testu orientovaného na ověření úrovně získaných vědomostí a znalostí v rozsahu výuky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK