PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Principy a systémy v technice I. - OB2319465
Anglický název: Technology Principles and Systems I
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc.
Prerekvizity : OB2319162, OB2319362
Záměnnost : OB2319357
Anotace -
Poslední úprava: REITMAY/PEDF.CUNI.CZ (19.01.2012)
Posláním předmětu Principy a systémy v technice I je seznámit studenty, v návaznosti na již získané znalosti z fyziky a matematiky, se základními principy měření fyzikálních a technických veličin, s fungováním jednoduchých strojů, s funkcí a významem jednotlivých konstrukčních prvků, mechanismů a dalších technických zařízení.
Literatura
Poslední úprava: REITMAY/PEDF.CUNI.CZ (05.12.2014)

BEDNAŘÍK, M., ŠIROKÁ, M. Fyzika pro gymnázia - Mechanika. Praha : Prometheus, 2009.
BOHÁČEK, F. a kol. Základy strojnictví. Praha : SNTL, 1989.
BOHÁČEK, F. Části a mechanismy strojů I., II. a III. Brno, 1998.
DEJL, Z. Konstrukce strojů a zařízení. Ostrava : Montanex, 2007.
HALLIDAY, D., RESNICK, R. Fyzika 1 - 5. Brno : PROMETHEUS, 2000.
HORÁK, Z., KRUPKA, F. Fyzika. Praha : SNTL, 1976.
JANČÍK, L., ZÝMA, J. Části a mechanismy strojů. Praha : ČVUT, 2004.
KŘÍŽ, R.,VÁVRA, P. a kol. Strojírenská příručka. 4. svazek. Praha : Scientia, 1994.
KŘÍŽ, R.,VÁVRA, P. a kol. Strojírenská příručka. 5. svazek. Praha : Scientia, 1994.
KŘÍŽ, R.,VÁVRA, P. a kol. Strojírenská příručka. 6. svazek. Praha : Scientia. 1995.
LEPIL, O., ŠEDIVÝ, P. Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus. Praha : Prometheus, 2009.
MÁDR, V. et al. Fyzikální měření. Praha : SNTL, 1991.
MECHLOVÁ, E., KOŠŤÁL, K. a kol. Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz. Praha : PROMETHEUS, 2001.
ZACHARIÁŠ, L. Části strojů I a II.díl. Praha : ČZU, 2002.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: REITMAY/PEDF.CUNI.CZ (05.12.2014)
  • Zkouška se skládá z části písemné a ústní. Písemná část bude mít formu testu. Úspěšné zvládnutí písemné části je nutným předpokladem pro postoupení k ústní části zkoušky. Ústní část bude zaměřena na ověření úrovně osvojených vědomostí v rozsahu výuky.
  • Ke zkoušce se požadují příslušné vědomosti ze všech tematických okruhů v rozsahu výuky a zadaných studijních pramenů.
Sylabus -
Poslední úprava: REITMAY/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2014)

měření technických veličin (význam měření, měření přímá, nepřímá, chyby měření)
technické prostředky pro měření základních veličin a principy jejich činnosti (vývoj měřidel a způsobů měření, současné způsoby měření a nejmodernější měřidla jednotlivých veličin)
měření mechanických veličin (měření délky, hmotnosti, času, teploty)
měření elektrických veličin (měření napětí, proudu, odporu, výkonu)
jednoduché stroje (páka, kladka, kolo na hřídeli, nakloněná rovina, šroub)
spoje a spojovací součásti se silovým stykem (spoje šroubové, svěrné, tlakové, klínové a pružné)
spoje a spojovací součásti s tvarovým stykem (spoje kolíkové, čepové, pérové a nýtové)
spoje a spojovací součásti s materiálovým stykem (spoje svarové, pájené a lepené)
části strojů umožňující pohyb - hřídele nosné a pohybové
části strojů umožňující pohyb - hřídelové čepy
části strojů umožňující pohyb - ložiska a rovinná vedení (kluzná a valivá ložiska, kluzná a valivá vedení)
části strojů umožňující pohyb - hřídelové spojky (spojky mechanicky neovládané a ovládané, hydraulické spojky)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: REITMAY/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2014)
  • Aktivní účast ve výuce.
  • Vypracování zápočtové práce z oblasti zaměření předmětu. Není-li uvedeno jinak, požaduje se práce původní, vytvořená samostatně na základě v práci uvedené literatury a informačních zdrojů.
  • Ke zkoušce se požadují příslušné vědomosti ze všech tematických okruhů v rozsahu výuky a zadaných studijních pramenů.
  • Zkouška se skládá z části písemné a ústní. Písemná část bude mít formu testu. Úspěšné zvládnutí písemné části je nutným předpokladem pro postoupení k ústní části zkoušky. Ústní část bude zaměřena na ověření úrovně osvojených vědomostí v rozsahu výuky.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK