PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Grafická komunikace v technice - OB2319261
Anglický název: Graphic Patterns in Technical Documentation
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Eva Battistová
Prerekvizity : OB2319162, OB2319164
Záměnnost : OB2319253
Anotace -
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (27.01.2011)
Posláním studijního předmětu Grafická komunikace v technice je poskytnout studentům adekvátní teoretické znalosti a praktické kompetence týkající se zpracování a tvorby technické dokumentace a připravit je tak pro využívání grafické komunikace v oblast techniky a technologií i pro následný rozvoj v tomto směru v dalších odborných předmětech. Primárním cílem studijního předmětu je seznámit studenty s výkresovou dokumentací a jejími typy v různých odvětvích průmyslu, naučit je číst technickou dokumentaci a vytvářet výkresy jednodušších předloh. Sekundární cíl předmětu je orientován do oblasti tvorby technické dokumentace se zaměřením na způsoby jejího zpracování prostřednictvím programových prostředků pro tvorbu technické dokumentace a modelování, editačních prostředí orientovaných na 2D, resp. 3D zobrazení a prostřednictvím CAD systémů. Předmět se tudíž orientuje na osvojení příslušných vědomostí, dovedností a adekvátních metod při využívání, zpracování i tvorbě kompletní technické dokumentace, a to jak tradičními, tak i soudobými prostředky.
Literatura
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (27.01.2011)

DRASTÍK, F. Strojnické tabulky. Ostrava : Montanex, 1999.

DRASTÍK, F. Technické kreslení podle mezinárodních norem. Ostrava : Montanex, 1994.

FOŘT, P., KLETEČKA, J. AutoCAD 2007. Brno : Computer Press, 2007.

KONEČNÝ, Z. Základy technické dokumentace. Ostrava : VŠB - TU, 2004.

LEINVEBER, J., ŘASA, J., VÁVRA, P. Strojnické tabulky. Praha : Scientia, 1998.

LEINVEBER, J., VÁVRA, P. Strojnické tabulky. Úvaly : Albra, 2005.

POSPÍCHAL J. Technické kreslení. Praha : ČVUT, 2000.

Sylabus -
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (27.01.2011)
  • uvedení do problematiky
  • technická normalizace
  • druhy promítání a technické zobrazování
  • základy technického kreslení
  • základní kreslení v ostatních průmyslových odvětvích
  • metody perspektivního konstruování
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (28.11.2014)

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu

·     Aktivní práce v seminářích

·     odevzdání rýsovacího programu, který mimo obsahovou správnost a grafické úrovně musí odpovídat požadavkům ČSN

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK