PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Technická fyzika - OB2319152
Anglický název: Physics in Technology
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Bohuslav Rothanzl
Anotace -
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (23.11.2009)
Studijní předmět je jedním z klíčových propedeutických předmětů studijního oboru Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání, jehož cílem je doplnit, prohloubit a rozšířit znalosti studentů ze středoškolské fyziky tak, aby studenti dokázali využívat osvojené fyzikální poznatky, metody a dovednosti při řešení problémů v dalších odborných technicky a informaticky zaměřených předmětech a rozuměli fyzikální podstatě procesů a jevů, které probíhají v technických systémech a technologických zařízeních. Spolu s předmětem Technická matematika představuje Technická fyzika významnou poznatkovou bázi pro studium dalších navazujících odborných předmětů jak z oblasti technické výchovy, tak i informačních technologií.
Literatura
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (23.11.2009)

FEYMANN, F., LEIGHTON, L. Přednášky z fyziky s řešenými příklady 1. - 3. díl. Havlíčkův Brod : FRAGMENT, 2000.

HALLIDAY, D., RESNICK, R. Fyzika 1 - 5. Brno : PROMETHEUS, 2000.

HORÁK, Z., KRUPKA, F. Fyzika. Praha : SNTL, 1976.

KLIMEŠ, B., KRAJCÍK, J., ŽENÍŠEK, A. Základy fyziky II. Praha : Academia, 1972.

KOŠŤÁL, K. Sbírka fyzikálních vzorců a pouček. Praha : SNTL, 1970.

LEPIL, O., ŠEDIVÝ, P. Fyzika pro gymnázia - elektřina a magnetismus. Praha : Prometheus, 2000.

VOKURKA, J. Teorie elektromagnetického pole. Praha : ČVUT, 1991.

Sylabus -
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (23.11.2009)
  • metody zkoumání ve fyzice a technice,
  • fyzikální veličiny a jejich měření,
  • základy kinematiky a dynamiky, gravitační pole,
  • gravitační a Keplerovy zákony,
  • termika, teplota, teplotní roztažnost a rozpínavost, teplo a práce,
  • kmitavý pohyb a harmonický kmitavý pohyb,
  • vlnění a akustika,
  • optika a fotometrie,
  • elektrický náboj a elektrostatické pole,
  • magnetické a elektromagnetické pole.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK