PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Elektrotechnika a elektronika I. - OB2319361
Anglický název: Electrotechnics and Electronics I.
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Prerekvizity : OB2319161, OB2319162
Záměnnost : OB2319351
Anotace -
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (05.09.2013)
Předmět je určen pro studenty oboru Technická a informační výchova - bakalářské studium (pro studenty přijaté od roku 2010). Posláním předmětu Elektronika a elektrotechnika I je docílit způsobilost studentů pro další výuku elektrotechnicky zaměřeného učiva a prohloubit poznatky ze středoškolského učiva elektroniky s ohledem na oblasti IT a možnosti aplikace v edukační sféře.
Literatura
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2013)

Základní studijní literatura:

BERKA, Š. Elektrotechnická schémata a zapojení 1. Praha : BEN, 2008.

BIČÁK, J., LAIPERT, M.,VLČEK, M. Lineární obvody a systémy. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2007.

BOHÁČEK, J. Metrologie. Praha : Vydavatelství ČVUT FEL, 2011.

ČMEJLA, R., HAVLÍČEK, V., ZEMÁNEK, I. Základy teorie obvodů 1 - cvičení. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2009.

DOLEČEK, J. Moderní učebnice elektroniky komplet. Praha : BEN, 2009.

HAVLÍČEK, V., POKORNÝ, M., ZEMÁNEK, I. Elektrické obvody 1. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005.

MIKULEC, M., HAVLÍČEK, V. Základy teorie elektrických obvodů. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003.

VOBECKÝ, J., ZÁHLAVA, V. Elektronika: součástky a obvody, principy a příklady. Praha : Grada Publishing, 2005.

Doporučená studijní literatura:

BRTNÍK, B. Elektrické obvody v příkladech. Praha : BEN, 2010.

DOLEČEK, J. Základy elektroniky, ideální a reálné prvky, Praha : BEN, 2007

HAVLÍČEK, V., ZEMÁNEK, I. Elektrické obvody 2. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2006.

HOROWITZ, P., HILL, W. The Art of Electronics. NY University Press, 1989.

JURÁNEK, A. MultiSIM - elektronická laboratoř na PC. Praha : BEN, 2008.

LEPIL, O., ŠEDIVÝ, P. Fyzika pro gymnázia - elektřina a magnetismus. Praha : Prométheus, 2000.

Sylabus -
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2013)

Cílem předmětu je studenty vybavit příslušnými vědomostmi a kompetencemi z oblasti elektřiny, principů řešení elektrických obvodů a jejich aplikace na konkrétní obvody včetně numerického řešení v těchto tematických okruzích: základní pojmy teorie obvodů, elektrická zařízení a jejich modely, prvky a obvody lineární a nelineární, obvody se soustředěnými a rozprostřenými parametry. Základní obvodové veličiny, napětí, proud a výkon elektrického proudu. Základní pasivní a aktivní prvky obvodů, topologie obvodů, Théveninův a Nortonův teorém, transfigurace. Kirchhoffovy zákony. Elementární analýza lineárních obvodů, obecné metody analýzy. Časové průběhy obvodových veličin, střední a efektivní hodnoty periodických průběhů, ustálený a harmonický ustálený stav v obvodech, rezonance a rezonanční obvody. Základní vlastnosti a použití vybraných polovodičových prvků. Měření elektrických veličin - metody a měřidla, generátory signálu, zdroje. Součástí výuky je také seznámení studentů s možnostmi simulačních počítačových programů pro elektronické obvody a práce s nimi, a v úvodu předmětu též informace o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (02.12.2014)

Podmínky udělení zápočtu:

  • aktivní práce ve výuce, využívání prostředí moodle pro předmět,
  • zpracování cvičení a řešení příkladů ve výuce, příprava na další cvičení podle zadaných úkolů,
  • zpracování a odevzdání seminární práce (témata a náležitosti seminárních prací jsou upřesněny ve výuce),
  • úspěšné absolvování testů ve výuce.

Zápočet nebude udělen, jestliže 3 a více úkolů bude odevzdáno po termínu nebo bude zpracováno v nevyhovující kvalitě nebo u souhrnného zápočtového testu bude dosaženo nevyhovující úrovně (hodnocení v testu "dostatečně").

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK